Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskuksen lausuntoja 2021-2024

Ihmisoikeuskeskus antaa lausuntoja kotimaisille viranomaisille ja kansainvälisille ihmisoikeuksien toteutumista valvoville elimille, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirastolle (FRA), Euroopan neuvostolle ja YK:lle.

Uutispalstalta voi käyttää hakutoimintoa tietyn lausunnon etsimiseen. Lausunnot vuosilta 2012–2017 löytyvät lausuntoarkistosta.

2024

2023

18.12.2023 Lausunto EN:n GREVIO-komitealle Istanbulin sopimuksen temaattisen raportin käsittelyyn

15.12.2023 Lausunto YK:n KP-komitealle hallituksen väliraportin käsittelyyn

24.11.2023 Lausunto YK:n ikääntymistä käsittelevälle avoimelle työryhmälle ikääntyneiden kansainvälisoikeudellisesta asemasta

24.10.2023 Oma-aloitteinen lausunto Oikeushallinnon
erityisviranomaiset -virastosta

23.10.2023 Oma-aloitteinen lausunto valtion talousarviosta 2024 (ihmisoikeuspolitiikan voimavarat, ihmisoikeuspuolustajat)

13.10.2023 Lausunto hallituksen esityksestä kotikuntalaiksi

28.8.2023 Lausunto TSS-komitean nopeutettuun seurantaan nostetuista suosituksista

8.8.2023 Hallituksen tiedonanto – Ihmisoikeuskeskuksen vastaus kirjalliseen
kuulemispyyntöön

13.7.2023 Lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle Suomen raportin käsittelyn kysymyslistasta

10.7.2023 Lausunto vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä

4.5.2023 Lausunto YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle kansallisen ihmisoikeusinstituution hyvistä käytännöistä

28.4.2023 Lausunto Euroopan komissiolle EU:n vammaiskortista

27.4.2023 Lausunto YK:n lapsen oikeuksien komitealle (lisälausunto)

3.4.2023 Lausunto hallituksen väliraportista Istanbulin sopimuksen  täytäntöönpanosta

28.3.2023 Lausunto YK:n UPR-prosessiin

15.2.2023 Lausunto YK:n ikääntymistä käsittelevä avoin työryhmän 13. istuntoon (ikääntyneiden kontribuutio kestävään kehitykseen ja taloudellinen turvallisuus)

15.2.2023 Lausunto YK:n ikääntymistä käsittelevä avoin työryhmän 13. istuntoon (oikeus terveyteen ja pääsy terveyspalveluihin sekä sosiaalinen inkluusio)

2.2.2023 Lausunto EN:n tuomioiden täytäntöönpano-osastolle tapauksesta X. v. Suomi (jatkolausunto)

26.1.2023 Lausunto Perustuslakivaliokunnalle Saamelaiskäräjälain uudistuksesta

2022

30.11.2022 Lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta

8.11.2022 Lausunto rajaesteen rakentamisesta, vaikutuksesta turvapaikkojen hakemiseen ja laittomaan maahantuloon

31.10.2022 Lausunto Suomen romanipoliittista ohjelmasta 2023-2030

14.10.2022 Lausunto luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030)

26.9.2022 Lisälausunto CRC-komitealle määräaikaisraportoinnin PWG-istuntoa varten.

3.9.2022 Lisälausunto CEDAW-komitealle 8. määräaikaisraportointia varten

29.8.2022 Lausunto Suomen yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR) liittyvässä etukäteisistunnossa

26.8.2022 Lausunto: EN-yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta: Suomen kolmas valvontakierros

30.6.2022 Lausunto CRC-komitealle LOS:n määräaikaisraportointia varten (hallituksen yhdistetty 5. ja 6. raportti)

21.6.2022 Lausunto hallituksen esityksestä mielenterveyslain muuttamiseksi

15.6.2022 Lausunto yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022

8.6.2022 Lausunnot ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

6.6.2022 Lausunto kansallisesta raportista - YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros

2.6.2022 Lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022

2.6.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rajavartiolain muuttamisesta

18.5.2022 Lausunto luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU)

18.5.2022 Lausunto Hiilineutraali Suomi 2035 - kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta

18.5.2022 Lausunto mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

26.4.2022 Lausunto lainsäädännön vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

12.4.2022 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kaivoslain muuttamiseksi

1.4.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

31.3.2022 Raportti Suomen neljänteen yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR)

31.3.2022 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta

16.3.2022 Lausunto kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

1.2.2022 Lausunto oikeushallinnon erityisviranomaisia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

14.1.2022 Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

2021

10.12.2021 Lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 luonnoksesta

12.11.2021 Lausunto HE:stä kansalaisuuslain muuttamiseksi

21.10.2021 Lausunto tapauksen X v. Suomi täytäntöönpanon viivästyksestä 

29.9.2021 Lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

24.9.2021 Lausunto HE:stä ulkomaalaislain muuttamiseksi – perheenyhdistäminen

23.9.2021 Lausunto ihmisoikeuksia ja monikansallisia yhtiöitä ja muiden yritysten toimintaa koskevasta YK:n kolmannesta sopimusluonnoksesta

21.9.2021 Lausunto asevelvollisuuslain 118 §:n ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

15.9.2021 Lausunto Suomen seurantaraportista Madridin ikääntymistä koskevaan kansainväliseen toimintasuunnitelmaan

6.9.2021 Lausunto HE:stä luonnonsuojelulain uudistamiseksi

6.9.2021 Lausunto HE:stä uudeksi ilmastolaiksi

27.8.2021 Lausunto ECRI:lle viidennen valvontakierroksen puoliväliseurantaan

6.8.2021 Lausunto EN:n ministerikomitean vihapuhetta käsittelevän suosituksen luonnoksesta

6.8.2021 Lausunto Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelleen toimikunnan mietinnöstä

9.6.2021 Lausunto YK:n CEDAW-komitealle hallituksen määräaikaisraportin tarkastelua varten

30.4.2021 Lausunto ulkoministeriölle Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns. Oviedon sopimus) lisäpöytäkirjaluonnoksesta.

5.3.2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamiseksi. Muutoksella perustettaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen raportoijan tehtävä yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

22.2.2021 Lausunto YK:n ihmisoikeuskomitealle KP-sopimuksen täytäntöönpanosta (määräaikaisraportointi)

15.2.2021 Lausunto osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista.


Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotot

Ihmisoikeusvaltuuskunta voi tehdä aloitteita ja kannanottoja ajankohtaisista perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotot ja kirjelmät löydät tästä linkistä.