Ihmisoikeuskeskus lausui kansalaisuuslain muuttamisesta

23.11.2021

Ihmisoikeuskeskus lausui 12.11.2021 hallituksen esityksestä kansalaisuuslain muuttamiseksi. Esityksen tarkoituksena on muun muassa ajantasaistaa lapsen ja kansalaisuudettoman määritelmiä, täsmentää kansalaisuuden saamisen edellytyksenä olevaa selvitettyä henkilöllisyyttä koskevia säännöksiä sekä yksinkertaistaa asumisaikana sallittavien ulkomaanmatkojen sääntelyä.

Ihmisoikeuskeskus toteaa lausunnossaan että esitys selkeyttää ja täsmentää sekä joustavoittaa useita säännöksiä ja parantaa lain ymmärrettävyyttä. Ihmisoikeuskeskuksen mukaan on tärkeää selkeyttää kansalaisuudettomuutta koskevaa säännöstä niin, että se on yhdenmukainen kansainvälisten säännösten kanssa. Henkilöllisyyden selvittämisen kannalta kokonaisharkinnan korostaminen on tärkeä perus- ja ihmisoikeusmyönteinen lähtökohta ja tarpeellinen lisäys. 

Ihmisoikeuskeskuksen mukaan asumisaikaa koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja kielitaitovaatimuksia koskevien säännösten täsmentäminen lisää joustavuutta sekä ottaa yhdenvertaisemmin huomioon ihmisten erilaiset tilanteet. 

Ihmisoikeuskeskus kannattaa lapsen iän määritelmän saattamista linjaan kansainvälisten sopimusten kanssa, erityisesti oikeusjärjestyksen yhdenmukaisuuden ja lapsen oikeuksien kannalta. On lapsen edun mukaista, että avioituminen alle 18-vuotiaana ei enää vaikuttaisi lapsen täysivaltaiseksi tulemiseen, vaan lapsi tulisi täysivaltaiseksi vain 18 vuotta täytettyään.

Muutokset, jotka yksinkertaistavat lapsen kansalaisuuden saamista ja vähentävät vanhempien avioliiton merkitystä lapsen kansalaisuuden saamiselle, vastaavat paremmin yhteiskunnallista kehitystä ja lisäävät lasten yhdenvertaisuutta riippumatta siitä, ovatko lapsen vanhemmat avioliitossa vai eivät. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta on kuitenkin vielä tehtävää, koska huomioon tulisi ottaa myös tilanteet, joissa lapsella on kaksi isää.

Ihmisoikeuskeskus toteaa, että lapsen edun kannalta lasta on tärkeää kuulla hänen kehitystasonsa mukaisesti. Myös lasten yhdenvertaisuuden toteutuminen on tärkeää. Esityksessä ehdotettu kansalaisuutta koskevan ilmoitusmenettelyn poistaminen ennen adoptiota 12 vuotta täyttäneen adoptiolapsen kohdalla edistäisi biologisten ja adoptiolasten yhdenvertaisuutta, sillä muissakin tilanteissa lapsi saisi syntyessään Suomen kansalaisuuden suomalaiselta vanhemmaltaan suoraan lain nojalla. 

Lue Ihmisoikeuskeskuksen lausunto kokonaisuudessaan alta: