Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)

Päivitetty 17.1.2024

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

Suomen osalta voimaan 29.9.1989 (SopS 59–60/1989)

Kidutuksen vastaisen sopimuksen teksti suomeksi (FINLEX).

Täytäntöönpanoa valvoo kidutuksen vastainen komitea.

Raportointivelvollisuus (19 artikla): joka neljäs vuosi.

Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn 2009. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

Kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OP-CAT) mukainen kansallinen valvontaelin on vuodesta 2014 alkaen ollut eduskunnan oikeusasiamies. Lue lisää

Sopimuksen tavoite

Sopimuksella valtiot sitoutuvat tehokkaisiin toimiin kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun estämiseksi ja niistä rankaisemiseksi. Kidutuskiellosta ei voi tehdä poikkeamia, eli kidutus ei ole sallittua missään olosuhteissa.

Sopimusvaltioiden tulee sitoutua karkottamaan tai asettamaan syytteeseen kidutukseen syyllistyneet henkilöt. Lisäksi valtioilla on oltava oikeudelliset säädökset kidutuksen uhrien oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi sekä riittävän hyvityksen ja kuntoutuksen järjestämiseksi.

Määräaikaisraportointi

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 29.11.2016 (CAT/C/FIN/CO/7).

Suomi raportoi suositusten 15, 17(d) ja 18 täytäntöönpanosta 5.12.2017.

Suomen 8. raportin LOIPR hyväksyttiin 6.12.2019 pohjaksi Suomen raportille

Suomen 8. raportti toimitettiin komitealle määräajassa 7.12.2020.

Hallituksen kuuleminen ja raportin käsittely komitean 79. istunnossa 2.-3.5.2024.

Määräaika hallituksen kuulemiseen toimitettavalle aineistolle 18.3.2024.

Komitean raportointiaikataulu 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Komitea toivoo kansalaisjärjestöjen (NGO), kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden (NHRI) ja kansallisten valvontaelinten (NPM) toimittavan tietoa komitealle järjestettynä artikloittain ja/tai teemoittain, mukaanlukien huolenaiheet ja suositusesitykset.

Kansalaisjärjestöjen toivotaan koordinoivan osallistumistaan ja toimittamaan yhteisraportteja, joiden tiedot ovat todenmukaisia, luotettavia, tarkkoja ja selkeitä.

Raportteista/tiedoista tulee käydä ilmi sen toimittajan tiedot (järjestön nimi), ilman niitä raporttia/tietoa ei oteta huomioon.

Käytetyn kielen tulee olla asiallista ja toimitetun aineiton tulee liittyä komitean toimivaltaan ja määräaikaisraportointiin.

Tiedoissa ei tule mainita uhrien nimiä, ellei kyseessä ole julkinen tapaus tai uhrilta tai hänen perheeltään on saatu suostumus.

Tiedot tulee lähettää sähköisesti sihteeristölle määräajan kuluessa.

Raportin antamisen jälkeen ja ennen komitean käsittelyä on mahdollista antaa yksityiskohtaisempaa ja ajankohtaisempaa tietoa.

Kidutuksen vastaiselle komitealle toimitettavat raportit ja lausunnot

Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

Aineisto kuulemistilaisuuteen tulee toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen kyseistä istuntoa.

Aineisto toimitetaan komitealle vain SÄHKÖISESTI  allaolevaan osoitteeseen:

Human Rights Treaties Division (HRTD)
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): ohchr-cat@un.org

Lisätietoa (alkuperäinen englanninkielinen verkkosivu) raportointiin osallistumisesta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠