EN- Yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (2011) nk. Istanbulin sopimus

Päivitetty 2.6.2023

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence

Suomen osalta voimaan 1.8.2015 (SopS 52–53/2015).

EU liittynyt sopimukseen 1.6.2023 .

Täytäntöönpanoa valvoo naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) yhdessä yleissopimuksen osapuolten komitean kanssa.

Raportointivelvollisuus (68 artikla): naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmän (GREVIO) asettamin määräajoin.

Sopimuksen tavoite

Yleissopimuksen tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvien syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa.

Yleissopimus on Euroopassa ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus naisten suojelemiseksi väkivallalta. Yleissopimuksen kulmakivenä on uhrilähtöisyys. Yleissopimuksessa määrätään valtion huolellisuusvelvoitteesta ehkäistä väkivaltaa, rangaista sen tekijöitä sekä hyvittää väkivallanteot uhreille.

Yleissopimus sisältää määräyksiä myös väkivallan uhrien suojelusta ja heille tarjottavista tukipalveluista, uhreille osoitettavista korvauksista sekä laaja-alaisista ja yhteensovitetuista toimintaperiaatteista.

Määräaikaisraportointi

GREVIOn ensimmäisen monitorointikierroksen kysely lähetettiin Suomelle syyskuussa 2017. Hallitus antoi raporttinsa komitealle 3.5.2018.

GREVIO teki maavierailun Suomeen lokakussa 2018. Hallitus toimitti vastauksia GREVIOn lisäkysymyksiin marraskuussa 2018.

GREVIOn ensimmäinen Suomea koskeva raportti julkaistiin 2.9.2019 (GREVIO/Inf(2019)9). Osapuolten komitean Suomea koskeva suositus julkaistiin 4.2.2020 (IC-CP/Inf(2020)3). 

Hallitus antoi raportin suositusten täytäntöönpanosta 28.2.2023. Ihmisoikeuskeskus ja monet kansalaisjärjestöt toimittivat aineistoa komitealle hallituksen raportin lisäaineistoksi.

Osapuolten komitea käsittelee hallituksen suositusten täytäntöönpanosta antaman raportin 1.6.2023 istunnossaan ja tekee johtopäätöksiä. 

Temaattinen raportointi

1. temaattinen raportointikierros "Building trust by delivering support, protection and justice" alkaa 2023 ja kestää vuoteen 2032. 

Hallitukselle toimitetaan kyselylomake toukokuussa 2023. Raportin määräaika lokakuussa 2023. Komitea tekee maavierailun helmi-maaliskuussa 2024 ja julkaisee raporttinsa marraskuussa 2024.

Osapuolten komitea hyväksyy suosituksensa joulukuussa 2024. Hallituksen täytäntöönpanoraportin määräaika on joulukuussa 2027. Osapuolten komitea käsittelee hallituksen täytäntöönpanoraportin ja tekee loppupäätelmiä sen perusteella kesäkuussa 2028.

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Temaattisen raportointikierroksen osalta kansalaisjärjestöjen suositellaan toimittavan aineistoa vuoden 2023 loppuun mennessä tutustuttuaan hallituksen raporttiin. Näin tiedot voidaan huomioida maavierailua suunniteltaessa.

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiin.

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/ngo