Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD-komitea)

CRPD-komitea

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD-komitea) on YK:n vammaisyleissopimuksen sopimusvalvontaelin, joka koostuu 18 itsenäisestä asiantuntijajäsenestä.

Komitean jäsenet valitaan neljän vuoden toimikaudeksi salaisella lippuäänestyksellä sopimuspuolten kokouksessa, johon sopimuspuolet kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita. Komitean jäsen voidaan valita uudelleen yhden kerran.

Määräaikaisraportointi

Jokaisen sopimusosapuolen on säännöllisin väliajoin toimitettava CRPD-komitealle raportti sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvistä toimista. Ensimmäisen raportin määräaika on kahden vuoden kuluessa sopimuksen kansallisesta voimaantulosta. Tämän jälkeen määräaikaisraportti annetaan neljän vuoden välein.

Kansalaisyhteiskunnalla on mahdollisuus toimittaa oma rinnakkaisraportti CRPD-komitealle. Lisäksi kansallisilla ihmisoikeusinstituutioilla (NHRI) on oikeus toimittaa rinnakkaisraportti komitealla.

Raporttien perusteella CRPD-komitea arvioi sopimusosapuolen toimia ja edistystä sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanossa. Komitea saattaa tarpeelliseksi katsomansa päätelmät ja suositukset sopimusosapuolen tietoon jatkotoimenpiteitä varten.

Suomi antoi ensimmäisen määräaikaisraporttinsa CRPD-komitealle elokuussa 2019. 

Yksilö- ja ryhmävalitukset sekä tutkintamenettely

Vammaisyleissopimuksen valinnanen pöytäkirja nojalla yksittäinen henkilö tai ryhmä voi tehdä valituksen vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle kokemastaan yleissopimuksella tunnustettujen oikeuksien loukkauksesta.

Valinnaisessa pöytäkirjassa määrätään myös komitean aloitteesta tapahtuvasta vakavien ja järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettelystä.

CRPD-komitean yleiskommentit

CRPD-komitea on valmistellut ja julkaissut kuusi yleiskommenttia vammaisyleissopimuksen artiklojen tulkinnasta.

Yleiskommenteissa avataan ja tarkennetaan, mitä vammaisyleissopimuksen tietty artikla tarkoittaa käytännössä ja millaisiin toimenpiteisiin artikla velvoittaa sopimusosapuolia. Yleiskommentit ovat tärkeitä työkaluja sopimuksen tulkinnassa ja toimeenpanossa.

Yleiskommentteihin liittyen komitea järjestää avoimia keskustelupäiviä (Day of General Discussion) ja pyytää lausuntoja laatimiinsa yleiskommenttiluonnoksiin.

Ihmisoikeuskeskus antaa lausunnon harkintansa mukaan yleiskommenttiluonnoksiin.