YK- Naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

Päivitetty 16.3.2022

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Suomen osalta voimaan 4.10.1986 (SopS 67–68/1986)

Täytäntöönpanoa valvoo naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

Raportointivelvollisuus (18 artikla): vähintään joka neljäs vuosi tai komitean määrittämänä ajankohtana.

Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn 9. raportistaan alkaen. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 28.2.2014 (CEDAW/C/FIN/CO/7).

Suomi raportoi loppupäätelmien 19 kappaleen (a), (b), (d), (e), (f), (g) ja (h) kohtien täytäntöönpanosta 29.2.2016

Suomi antoi  8. raporttinsa 22.12.2020 (määräaika oli 1.2.2018)

Komitea julkaisi 9.7.2021 List of Issues-asiakirjan hallituksen myöhempää kuulemista varten.  Hallitus toimitti vastauksensa 15.12.2021.

Istunnon aineistot komitean verkkosivulla.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset.

Raportin käsittely ja kuulemistilaisuus 10.-28.10.2022

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt voivat toimittaa kirjallisen lausunnon komitealle kuulemistilaisuutta varten 12.9.2022 mennessä WORD-asiakirjana englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi osoitteeseen cedaw@ohchr.org.

Lausunto ei saa ylittää 3.300 sanaa tai 6.600, jos useampi järjestö antaa lausunnon yhdessä.

lausunnossa on mainittava

  • järjestön koko nimi
  • se valtio, jonka raportin käsittelyyn lausunto liittyy
  • saako lausunnon julkaista komitean verkkosivuilla
  • jos mainitaan henkilöitä, heistä käytetään nimikirjaimia eikä heidän kuviaan toimiteta ilman heidän lupaansa

tarkemmat komitean ohjeet linkistä

Komitea toivoo saavansa:

  • tietoa yleissopimuksen subtanssiartikloiden (artiklat 1-16) täytäntöönpanosta
  • kommentteja hallituksen antamasta määräaikaisraportista
  • tietoa aiemmin annettujen suositusten täytäntöönpanosta
  • maakohtaista erityistietoa huolenaiheista komitean työn helpottamiseksi
  • tietoa hallituksen koronapandemian vuoksi tekemien toimenpiteiden vaikutuksista naisten oikeuksien ja tasa-arvon toteutumiselle sekä sukupuoliperspektiivin huomioimisesta pandemian exit-suunnitelmissa ja palaamisessa normaaliin.

Järjestöillä on mahdollisuus myös osallistua epäviralliseen suulliseen valmisteluun komitean jäsenten kanssa xxxxxxx.

Valmistelu käydään verkossa Zoom-verkkoalustan kautta, eikä siinä ole tulkkausta. Mikäli järjestö haluaa osallistua tähän, ilmoittautuminen tulee tehdä xxxxxx mennessä CEDAW-sihteeristöön cedaw@ohchr.org

Valmisteluun osallistuvan järjestön tulee toimittaa TIIVIS puheenvuoronsa WORD-asiakirjana englanniksi komitean sihteeristölle cedaw@ohchr.org  (max 10 minuuttia KAIKILLE  ko. maan järjestöille YHTEENSÄ)

Ajan säästämiseksi järjestöjen tulee varautua vastaamaan komitean esittämiin kysymyksiin kirjallisesti 24 tunnin kuluessa valmisteluistunnosta. Suullisessa esityksessä olisi pyrittävä välttämään samojen asioiden toistoa eri järjestöjen toimesta.