Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI)

Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio muodostuu Ihmisoikeuskeskuksesta, ihmisoikeusvaltuuskunnasta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Ihmisoikeuskeskus edistää ja seuraa ihmisoikeuksien toteutumista ja edistää yhteistyötä. Sen toimivalta kattaa myös puhtaasti yksityiset tahot, kuten yritystoiminnan.

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta tuo instituutiolle Pariisin periaatteiden edellyttämää pluralismia. Sen jäsenet edustavat laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueita.

Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on myönnetty A-status arvioinnin jälkeen vuosina 2014 ja 2019 .

A-statuksen myötä Suomen kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla on puheoikeus YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja äänioikeus ihmisoikeusinstituutioiden maailmanlaajuisessa verkostossa GANHRI:ssa.

Instituution tehtävä yhteiskunnassa

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot (National Human Rights Institution, NHRI) ovat lailla perustettuja itsenäisiä ja riippumattomia toimielimiä. Niiden tehtävänä on edistää ja turvata ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeusinstituutio on kansalaisyhteiskunnan, ihmisoikeustutkimuksen ja hallituksen toimintaa täydentävä toimielin. Se pyrkii omalta osaltaan edistämään ihmisoikeuksien toteutumista seuraamalla ja arvioimalla kyseisten tahojen toimintaa, tarvittaessa myös kriittisesti.

Pariisin periaatteet - ihmisoikeusinstituutioiden arvioinnin mittarit

Instituutioiden asemaa, tehtäviä ja kokoonpanoa määrittelevät YK:n niin kutsutut Pariisin periaatteet. Periaatteet hyväksyttiin yksimielisesti YK:n ihmisoikeustoimikunnan päätöslauselmassa vuonna 1993 ja saman vuoden ihmisoikeuskonferenssin päätösasiakirjoissa.

Pariisin periaatteet ovat kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden keskeisin arviointikriteeri. Instituutioille myönnetään status ko. periaatteiden kriteerien mukaan. A-statuksen saaneet ihmisoikeusinstituutiot täyttävät täysin nämä kriteerit.

Pariisin periaatteiden mukaan:

 • kansalliset ihmisoikeusinstituutiot tulee perustaa perustuslain tai lain tasoisella säädöksellä, jossa määritellään instituution tehtävät, kokoonpano sekä toimivaltuudet.
 • Instituutiolla tulee olla itsenäinen ja riippumaton asema muodollisesti,  taloudellisesti ja hallinnollisesti. Budjetin tulee olla parlamentin päätösvallassa.
 • Instituutiolla on oltava moniarvoinen kokoonpano, joka kattaa ne yhteiskunnalliset tahot, jotka osallistuvat ihmisoikeustyöhön kansallisella tasolla.
 • Hallituksen ja toimeenpanovallan edustajat voivat osallistua instituution päätöksentekoon vain neuvoa-antavassa ominaisuudessa.
 • Instituution tehtävänkuvan tulee olla mahdollisimman laaja: ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyviä asiantuntija-, neuvonta- ja selvitystehtäviä ihmisoikeuskasvatukseen, -koulutukseen ja –tiedotukseen liittyen sekä kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten seurantaan kuuluvia tehtäviä
 • Instituutio osallistuu myös tällaisiin tehtäviin liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.
 • Instituution valinnaisena tehtävänä voi olla valitusten ja/tai kanteluiden käsitteleminen, sovittelu sekä valittajien avustaminen yksittäisissä ihmisoikeusloukkaustapauksissa.
 • Instituutio voivat myös antaa suosituksia viranomaisille.

Instituution status

Suomen instituutiolle on annettu A-status vuosina 2014 ja 2019.

 • A-status kertoo instituution täyttävän vaatimukset täysin.
 • B-status osoittaa joitain puutteita.
 • Akkreditaatiostatus arvioidaan uudelleen viiden vuoden määräajoin.

Kansallisen ihmisoikeusinstituution strategia

Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio hyväksyi yhteisen toiminnallisen strategian vuonna 2014. Strategian visiona on yhteiskunta, jossa perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat täysimääräisesti.

Strategian avulla kehitetään Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteistyötä.