Vanhusten oikeudet

Vanhusten oikeuksien turvaaminen on tärkeä osa perus- ja ihmisoikeuksien suojaamista, valvontaa ja edistämistä. Iäkkäillä ihmisillä on oikeus osallisuuteen, arvokkaaseen elämään ja riittäviin palveluihin. Vanhuksella on samat perus- ja ihmisoikeudet kuin nuorellakin, vaikka käytännössä oikeuksien toteutuminen usein heikkenee iän karttuessa.

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta ikäihminen on itse oikeuksiensa haltija, ei pelkästään toimintojen kohde. Vanhuksia ei myöskään pidä nähdä yhtenäisenä ryhmänä, vaan jokainen heistä on taustaltaan, elämäntilanteeltaan ja ominaisuuksiltaan omanlaisensa. Vanhusten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja niiden tehokkaammasta edistämisestä tarvitaan yhä lisää tietoa. Samalla jo olemassa olevaa tietoa on hyödynnettävä entistä paremmin päätöksenteon tukena.

 

Ihmisoikeuskeskus edistää vanhusten oikeuksien toteutumista

Ihmisoikeuskeskuksessa alkoi keväällä 2019 työ vanhusten oikeuksien edistämiseksi omana painopistealueenaan. Tavoitteena on vahvistaa oikeudellista näkökulmaa vanhuksiin liittyvässä toiminnassa ja päätöksenteossa sekä myös laajemmin asenteissa.

Iäkkäiden henkilöiden tilanteen kartoittamiseksi Ihmisoikeuskeskus tapaa keskeisiä alan järjestöjä sekä muita toimijoita laajasti, ja kohdentaa omaa toimintaansa esille nouseviin epäkohtiin. Osana vanhusten oikeuksien edistämistyötään Ihmisoikeuskeskus muun muassa julkaisee aiheeseen keskittyviä selvityksiä ja temaattisia katsauksia sekä vaikuttaa vanhusten oikeuksiin liittyvään päätöksentekoon sekä lainsäädäntöön.

 

Yhteistyö eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa

Ihmisoikeuskeskus tekee vanhusten oikeuksien edistämisessä tiivistä yhteistyötä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu vanhusten oikeuksiin liittyvä laillisuusvalvonta. Oikeusasiamiehen toiminnassa on muun muassa tehostettu vanhusten oikeuksien toteutumisen valvontaa esimerkiksi ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa. 

Vanhusten oikeuksista eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilla  

 

Yhteystiedot:

Sanna Ahola, asiantuntija, vanhusten oikeudet 

sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi

Susan Villa, asiantuntija, viestintä ja vaikuttamistyö, vanhusten oikeudet

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi