Ikääntyneiden itsemääräämisoikeus

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta saa riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Itsemääräämisoikeus pohjautuu näihin oikeuksiin. Muut perusoikeudet, kuten liikkumisvapaus, yksityiselämän suoja tai kokoontumisvapaus, eivät voi toteutua kunnolla, ellei ihmisellä ole itsemääräämisoikeutta.

Myös useat Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset edellyttävät henkilökohtaisen vapauden ja turvallisuuden takaamista. Perustuslain perusoikeussäännökset on muotoiltu vastaamaan olennaisilta osin Suomea sitovia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Tällä hetkellä ei ole voimassa lainsäädäntöä, joka tarkkarajaisesti määrittelisi itsemääräämisoikeuden edistämiseen ja rajoittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ikääntyneiden asumispalveluissa. Toimintaohjeita joudutaankin tämän vuoksi hakemaan yleisemmän perus- ja ihmisoikeusnäkökulman sekä valvovien viranomaisten käytäntöjen kautta.

Ympärivuorokautisissa asumispalveluissa asuvan ihmisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen voi vaarantua paitsi laitosmaisten toimintatapojen takia, myös silloin, jos hänellä on sairauden tai vamman seurauksena vaikeuksia ymmärtää omien päätöstensä syitä ja seurauksia. Henkilökunta on silloin tilanteessa, jossa sen on suojeltava sekä asiakkaiden itsemääräämisoikeutta että heidän terveyttään ja turvallisuuttaan. Näihin tilanteisiin tarvitaan lisää tietoa ja keinoja, jotta lopputuloksena olisi asumispalvelu, jossa toteutuisivat kaikki perus- ja ihmisoikeudet mahdollisimman täydellisesti. Tavoitteena on, että itsemääräämisoikeutta edistetään ikääntyneiden asumispalveluissa eri tavoin ja toisaalta haastavia tilanteita ennaltaehkäistään.

Ihmisoikeuskeskuksen hanke itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi

Ympärivuorokautisten asumispalvelujen henkilökunnan tietoisuus itsemääräämisoikeu­teen liittyvistä kysymyksistä parantaa iäkkäiden asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Henkilöstön koulutuksen kehittäminen onkin avain­asemassa ikääntyneiden asiakkaiden itsemää­räämisoikeuden vahvistamisessa. Ihmisoikeuskeskus aloitti syksyllä 2020 hankkeen ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Hanketta käynnistämässä olivat Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja yhteistyö­tahoina mukana olivat Attendo, Esperi Care, Elna-Marian ja Miljan hoivakoti, Kainuun soten ikäihmisten ympärivuorokautiset hoivapalvelut ja Vantaan kaupunki.

Hankkeeseen osallistuvien tehostetun palveluasumisen yksiköiden henkilökunnalle, esimiehille ja vastaaville lääkäreille lähetettiin aluksi kysely, jolla kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä ja osaamista perus- ja ihmisoikeusasioissa ja käsityksiä erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeudesta. Kyselyn pohjalta laadittiin raportti, jossa käsitellään sekä kyselyn vastauksia että laajemmin itsemääräämisoikeutta perus- ja ihmisoikeuskysymyksenä. Kyselyn ja raportin on yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa ja sen toimeksiannosta toteuttanut TtT, dosentti Mari Aaltonen Tampereen yliopiston Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksiköstä. Raportti julkaistaan kesäkuun 2021 lopulla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Ihmisoikeuskeskus järjesti 31. toukokuuta 2021 webinaarin, jossa esiteltiin Ihmisoikeuskeskuksen raportti henkilökunnan näkemyksistä ikääntyneiden itsemääräämisoikeudesta ympärivuorokautisissa palveluissa ja kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja itsemääräämisoikeudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Ihmisoikeuskeskuksen raportti ikääntyneiden itsemääräämisoikeudesta

Ikääntyneiden itsemääräämisoikeus -webinaarin (31.5.2021) materiaalit