Yritysvastuu ja ihmisoikeudet

Ihmisoikeuskeskus seuraa yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä etenkin perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Keskus antaa tarvittaessa lausuntoja, järjestää koulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja jakaa tietoa aihealueesta. Tavoitteena on vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista yritysten toiminnassa.

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisen verkoston ENNHRIn ja globaalin verkoston GANHRIn jäsenenä Ihmisoikeuskeskus seuraa ja osallistuu aktiivisesti yritysvastuusta käytävään keskusteluun myös kansainvälisesti. Ihmisoikeuskeskus on myös suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBSin jäsen.

"Ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeva vastuu on kaikkia yrityksiä koskeva maailmanlaajuinen vaatimus riippumatta siitä, missä yritykset toimivat. Vastuu on olemassa riippumatta valtioiden valmiuksista ja/tai halukkuudesta täyttää omat ihmisoikeuksia koskevat velvollisuutensa, eikä tämä vastuu vähennä näitä valtioiden velvollisuuksia. Lisäksi tämä vastuu ylittää kansallisissa ihmisoikeuksien suojelua koskevissa laeissa ja asetuksissa säädettyjen vaatimusten noudattamisen." (YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet)

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ja yritysten ihmisoikeusvastuu

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälinen yhteistyöelin (Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI) perusti vuonna 2009 ensimmäisen temaattisen työryhmänsä kehittämään kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevaa osaamista ja toimintaa.

Vuonna 2010 kansalliset ihmisoikeusinstituutiot hyväksyivät niin kutsutun Edinburghin julistuksen, jossa sovittiin keinoista, joilla ihmisoikeusinstituutiot pyrkivät edistämään yritysten ihmisoikeusvastuun toteutumista.

Tähän keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa koulutus, tutkimus, tiedotus, seuranta, sovittelu ja uhrien avustaminen. Kukin ihmisoikeusinstituutio päättää itse, mitkä keinot parhaiten sopivat sen toimintaan ja vastaavat kyseisen maan tarpeita.

Myös kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisella verkostolla (European Network of National Human Rights Institutions, ENNHRI) on yrityksiä ja ihmisoikeuksia käsittelevä työryhmä. Ihmisoikeuskeskus on työryhmän jäsen. ENNHRI on antanut kannanottoja ja suosituksia esimerkiksi yritysten ihmisoikeuksia koskevasta huolellisuusvelvoitteesta.

SIHTI-hanke arvioi suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuuta

Ihmisoikeuskeskus on mukana keväällä 2020 alkaneessa SIHTI-hankkeessa, jossa tarkastellaan suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuun toteutumista.

Hankkeen toteuttavat Hanken Svenska handelhögskolanin ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimus- ja kehitysinstituutti Centre for Corporate Responsibility, Ihmisoikeuskeskus, FIANT Consulting Oy ja 3bility Consulting.

SIHTI-hankkeen sivut

SIHTI-hankkeen logo.