Uutiset

KUTSU: Ihmisoikeuksien ja turvallisuusympäristön arktisia ulottuvuuksia -verkkotilaisuus

Ihmisoikeuskeskus järjestää yhteistyössä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) ja U-Arctic –arktisen oikeuden verkoston kanssa…

Lausunto: Ihmisoikeuskeskus antoi lisätietoja CEDAW-komitealle

Ihmisoikeuskeskus antoi lisälausunnon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta Suomessa sopimusta valvovalle komitealle (CEDAW-komitea) syyskuun…

Lausunto: Päävastuu ikääntyneiden oikeuksien toteutumisesta ei voi olla ikääntyneillä itsellään

Ihmisoikeuskeskus on lausunut ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Lausunnolla olleessa luonnoksessa esitellään periaatteet Kansallisen ikäohjelman toteuttamisessa,…

Ihmisoikeuskeskus kertoi Suomen ihmisoikeustilanteesta Genevessä sijaitseville YK-edustustoille

Ihmisoikeuskeskus osallistui Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana Genevessä järjestettyyn kuulemiseen, jossa keskus ja kansalaisjärjestöt kertoivat Suomen ihmisoikeustilanteesta…

Lausunto: ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen vaatii tiiviimpää yhteistyötä ja riittäviä resursseja

Ihmisoikeuskeskus antoi ulkoministeriölle lausunnon Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen sopimuksen kolmannesta valvontakierroksesta. Ihmiskaupan vastaisen sopimuksen keskeisiä tavoitteita on…

Lausunto: Kohtuullisten mukautusten toteutumisesta SORA-aloilla ei ole tarpeeksi tietoa

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi SORA-säännösten muuttamisesta. Luonnoksessa ehdotetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain, ammattikorkeakoululain,…

Lausunto: Ihmisoikeuskeskus antoi suositusluonnoksia YK:n lapsen oikeuksien komitealle

Ihmisoikeuskeskus antoi suositusluonnoksia YK:n lapsen oikeuksien komitealle.

CERD: Suomi on loukannut saamelaisten YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa turvattuja oikeuksia

YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD) antoi ratkaisunsa saamelaisten vaaliluetteloon hyväksyttyjä henkilöitä koskevassa asiassa 13.6.2022. Kyseessä on ensimmäinen CERD:n antama…

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi mielenterveyslain muuttamisesta

Tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa annettavaan psyykkisen sairauden hoitoon luotava tehokkaat oikeussuojan takeet.

FRA: Sosiaalisten oikeuksien edistäminen on avain EU:n elpymiseen koronaviruspandemiasta

Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut vuoden 2022 perusoikeusraporttinsa 8.6.2022. FRA:n vuoden 2022 perusoikeusraportissa tarkastellaan ihmisoikeuksien suojelussa EU:ssa viime vuoden aikana…

Perus- ja ihmisoikeusrakenteiden kokonaisvaltainen tarkastelu tärkeää – Ihmisoikeuskeskuksen laaja selvitys julkaistaan tänään

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut selvityksen kansallisista perus- ja ihmisoikeusrakenteista.

Kansallisen ja kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan on oltava linjassa keskenään – Ihmisoikeuskeskus lausui ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

Kevään mittaan eduskunta on käsitellyt valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista selontekoa. Selonteossa määritellään Suomen ihmisoikeuspolitiikan kärkiä tuleviksi vuosiksi, mikä tekee linjauksista…

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2021 on julkaistu

Vuonna 2021 koronapandemian aiheuttamat perus- ja ihmisoikeusvaikutukset alkoivat entisestään korostua. Ihmisoikeuskeskus seurasi tätä kehitystä tarkasti työssään ja antoi viranomaisille suosituksia.

Lausunto: turvapaikan hakemisen tulee aina olla tosiasiallisesti mahdollista

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta rajavartiolain muuttamisesta. Lausunnossaan keskus kiinnitti huomiota esitykseen, jonka mukaan tulevaisuudessa olisi mahdollista…

Lausunto: ilmastotoimien perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia ei voida kattaa oikeudenmukaisuuden käsitteellä

Ihmisoikeuskeskus antoi 18.5.2022 lausunnot työ- ja elinkeinoministeriölle Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta ja maa- ja metsätalousministeriölle…

Lausunto: yhdenvertaisuuden valvontaa tulee tarkastella kokonaisuutena yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa

Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta. Ihmisoikeuskeskus tukee monia mietintöihin sisältyviä ehdotuksia, mutta toteaa toisesta mietinnöstä…

Lausunto: Lakiesitysten vaikutuksia on tarkasteltava kokonaisuudessaan perus- ja ihmisoikeuslinssien läpi

Lainvalmistelun tärkeä osa on lain vaikutusten arviointi. Ihmisoikeuskeskus antoi 26.4.2022 lausunnon valtioneuvoston luonnoksesta uudeksi vaikutusarviointiohjeeksi lainvalmistelijoille.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan resurssit edelleen riittämättömiä – ECRI:n väliarvio julkaistu

Syyskuussa 2019 Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) antoi viidennessä maaraportissaan Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi. Hallitusta…

Lausunto: Kaivoslain uudistuksessa ei ole arvioitu riittävästi lakiehdotuksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen

Ihmisoikeuskeskus antoi 12.4.2022 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi (HE) laiksi kaivoslain muuttamisesta. Ihmisoikeuskeskus toteaa lausunnossaan, että…

KKO:n tuoreet ennakkoratkaisut: kalastuslainsäädäntö on ristiriidassa saamelaisten perusoikeuksien kanssa

Korkein oikeus totesi tuoreissa ennakkoratkaisuissaan, että saamelaisten perusoikeudet eivät toteudu nykyisen kalastuslain ja asetuksen nojalla.

Vanhempia