Uutiset

Lausunto: Lakiesitysten vaikutuksia on tarkasteltava kokonaisuudessaan perus- ja ihmisoikeuslinssien läpi

Lainvalmistelun tärkeä osa on lain vaikutusten arviointi. Ihmisoikeuskeskus antoi 26.4.2022 lausunnon valtioneuvoston luonnoksesta uudeksi vaikutusarviointiohjeeksi lainvalmistelijoille.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan resurssit edelleen riittämättömiä – ECRI:n väliarvio julkaistu

Syyskuussa 2019 Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) antoi viidennessä maaraportissaan Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi. Hallitusta…

Lausunto: Kaivoslain uudistuksessa ei ole arvioitu riittävästi lakiehdotuksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen

Ihmisoikeuskeskus antoi 12.4.2022 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi (HE) laiksi kaivoslain muuttamisesta. Ihmisoikeuskeskus toteaa lausunnossaan, että…

KKO:n tuoreet ennakkoratkaisut: kalastuslainsäädäntö on ristiriidassa saamelaisten perusoikeuksien kanssa

Korkein oikeus totesi tuoreissa ennakkoratkaisuissaan, että saamelaisten perusoikeudet eivät toteudu nykyisen kalastuslain ja asetuksen nojalla.

Suomi YK:n ihmisoikeustarkastelussa marraskuussa – Ihmisoikeuskeskus antoi useita suosituksia ihmisoikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana on antanut raportin Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR, Universal Periodic Review) varten. UPR on valtioiden välinen…

YK:n komitean langettava ratkaisu Suomelle on otettava huomioon vammaispalvelulain uudistuksessa

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on antanut ensimmäisen Suomea koskevan ratkaisunsa.

Lausunto: Epätarkkuus uhkaa vammaisten oikeuksia hallituksen esityksessä vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseksi

Vaikka esityksessä on joitakin parannuksia tämänhetkiseen lainsäädäntöön, muun muassa soveltamisala ja esityksen sekavuus uhkaa vammaisten oikeuksien toteutumista.

Lausunto: Lakiehdotus sukupuolen vahvistamisesta turvaa perus- ja ihmisoikeuksia – edellytys täysi-ikäisyydestä ei ole kuitenkaan sopusoinnussa lapsen oikeuksien kanssa

Ihmisoikeuskeskus antoi 1.4.2022 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Ihmisoikeuskeskus…

Lausunto: Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi jää vähälle huomiolle hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta

Ihmisoikeuskeskus kannattaa esitystä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta mutta pitää harmillisena perus- ja ihmisoikeusvaikutusten pinnallista arviointia.

Sosiaalisten oikeuksien komitea edelleen tyytymätön viiden järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoon Suomessa

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on tarkastellut vuoden 2021 raportissaan Suomea vastaan annettujen järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanoa (Suomen osuus raportissa s. 33 alkaen). Komitea…

Lausunto: YK:n yleissopimus tahdonvastaisia katoamisia vastaan vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta

Suomi on ratifioimassa kahdeksannen YK:n yhdeksästä keskeisestä ihmisoikeussopimuksesta: yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta. Yleissopimus…

Ihmisoikeuskeskus ja kansallinen ihmisoikeusinstituutio täyttävät 10 vuotta – työ ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta nyt yhä tärkeämpää

Maaliskuussa tulee täyteen kymmenen vuotta siitä, kun oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen perustettu Ihmisoikeuskeskus aloitti toimintansa. Tämä oli kansallisesti tärkeä merkkipaalu perus- ja…

Lausunto: keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa ei huomioida riittävästi perus- ja ihmisoikeuksia

Ihmisoikeuskeskus arvioi ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa, että ilmastopolitiikan suunnitelmassa ei oteta riittävällä tavalla huomioon ilmastonmuutoksen ja ilmastotoimien vaikutuksia…

Ihmisoikeuskeskuksen uusi Nuorten asiantuntijoiden ohjelma alkaa – nuorten ääntä on vahvistettava ihmisoikeustyössä

Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelma pyörähtää käyntiin tänään 1. helmikuuta. Kyseessä on Ihmisoikeuskeskuksen uusi avaus, jolla halutaan tarjota uransa alussa oleville…

Lausunto: Esteettömyysdirektiivin toimeenpanon on oltava ihmisoikeuksia turvaavaa ja riittävästi resursoitua

Ihmisoikeuskeskus peräänkuuluttaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n esteettömyysdirektiivin kansallista toimeenpanoa koskevasta esitysluonnoksesta riittäviä resursseja toimeenpanoon…

Rasismin vastustaminen on tärkeä osa ihmisoikeustyötä – Ihmisoikeuskeskus mukana Olen Antirasisti -kampanjassa

Ihmisoikeuskeskus osallistuu oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämään Olen Antirasisti -kampanjaan 24.1.-6.2.2022. Kampanjan tavoitteena on muun muassa lisätä ja laajentaa…

Ihmisoikeusvaltuuskunta keskusteli kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä

Ihmisoikeusvaltuuskunta (IOV) kokoontui 20.12.2021 vuoden viimeiseen etäkokoukseen. Kokouksen teemana oli kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan ajankohtaiskuulumiset YK:sta ja Euroopan neuvostosta. IOV…

CRPD-komitean yleiskommentti yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä saatavilla nyt myös suomeksi ja ruotsiksi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean (CRPD-komitean) yleiskommentti nro 6 käsittelee YK:n vammaisyleissopimuksen 5 artiklaa, joka muun muassa edellyttää, että sopimuspuolet kieltävät kaiken…

EIT:n pakkolääkintätuomion täytäntöönpano EN:n ministerikomitean erityistarkastelussa

Ihmisoikeuskeskus on kesäkuusta 2021 kiinnittänyt erityistä huomiota viivästyksiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (SOK) Suomea koskevien…

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamies toteuttivat kyselyn yli 70-vuotiaiden kotona asuvien palveluista ja palvelutarpeista

Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen teettämä kysely osoittaa, etteivät iäkkäät kotona asuvat henkilöt eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja kotikunnaltaan.

Vanhempia