Uutiset

Lausunto: tasa-arvopolitiikan kehittämisessä tiedostettava ihmisoikeuspolitiikan tavoitteet

Ihmisoikeuskeskus oli kuultavana valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa joulukuussa 2022. Lausunnossaan keskus esitti huomioita, jotka pohjautuvat sen…

Mietintö translain uudistuksesta valmistui sosiaali- ja terveysvaliokunnassa – Ihmisoikeuskeskus painotti lausunnossaan translasten ja -nuorten asemaa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä uudeksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta (nk. translaki) valmistui eilen. Mietinnössä hyväksyttiin hallituksen esitys pääosin, mutta…

Eurooppalaisia ihmisoikeusinstituutioita ja tasa-arvoelimiä käsittelevässä taustapaperissa pohditaan keskittämisen ja hajanaisuuden välistä tasapainoa

Kansalliset mallit ihmisoikeusinstituutioiden, tasa-arvoelinten ja muiden ihmisoikeuksiin keskittyvien erityiselinten perustamiseksi vaihtelevat Euroopan maissa. Joissakin maissa valittu malli on…

YK:n vammaisten oikeuksien erityisraportoijan Gerard Quinnin puheenvuoro Kalle Könkkölä -symposiumissa

Suomi Kalle Könkkölä -symposium Pääsyä oikeuksiin käsittelevä konferenssi Puheenvuoro: Gerard Quinn, vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoija, YK Maanantai 12. joulukuuta 2022 Helsinki…

Kalle Könkkölä -symposium: vammaisten ihmisten oikeudet eivät toteudu kriiseissä Suomessa

Ihmisoikeuskeskus, ihmisoikeusvaltuuskunnan vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK) ja eduskunnan oikeusasiamies järjestivät yhdessä 12.12.2022 Kalle Könkkölä -symposiumin. Toista kertaa järjestettävässä…

Ihmisoikeuskeskuksen nuorten asiantuntijoiden alumnitoiminta käynnistyy

Ihmisoikeuskeskus on perustanut nuorten asiantuntijoiden alumniverkoston, jonka toiminta käynnistyi 12. joulukuuta verkoston tapaamisella. Verkoston päämääränä on tukea Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten…

Saamelaiskäräjälain ehdotettu uudistus poistaa ihmisoikeusrikkomuksen

Ihmisoikeuskeskuksen tuore julkaisu ”Saamelaiskäräjälain uudistus – taustatietoa ja vastauksia keskeisiin kysymyksiin” (Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 3/2022) pyrkii edistämään faktapohjaista keskustelua saamelaiskäräjälain uudistuksesta.

Juhlimme eduskunnassa ihmisoikeusviikkoa 3.–10.12. – miten ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa

Ihmisoikeusviikko alkaa 3.12. juhlittavasta kansainvälisestä vammaisten päivästä ja päättyy 10.12. ihmisoikeuksien päivään. Ihmisoikeuspäivä on YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen…

Kriisivalmiudessa on huomioitava vammaiset ihmiset ja muut haavoittuvuuden riskissä olevat ihmisryhmät

Suomi varautuu kriisitalveen. Kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12. Ihmisoikeuskeskus ja sen valtuuskunnan vammaisten ihmisoikeuskomitea muistuttavat, että kriisivalmiudessa on huomioitava myös haavoittuvuuden riskissä olevat ihmiset.

Ihmisoikeuksien arktisista ulottuvuuksista keskusteltiin Ihmisoikeuskeskuksen ja yhteistyökumppaneiden tilaisuudessa

Ihmisoikeuskeskus, Arktinen keskus, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI) ja UArctic -arktisen oikeuden verkosto järjestivät 26.10.2022 verkkotilaisuuden, jossa keskusteltiin…

YK: Lapsen oikeuksien komitea on toimittanut hallitukselle List of Issues -kysymykset

Määräaikaisraportoinnin seuraava vaihe on käynnissä: Hallitukselta pyydetään lisätietoja lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta 15.2.2023 mennessä. YK:n lapsen oikeuksien komitea on lokakuussa…

Ihmisoikeuskeskus mukana Kriisinhallinta NYT -tapahtumassa 29.11.

Ihmisoikeuskeskus on mukana Kriisinhallinta NYT -tapahtumassa, joka järjestetään tiistaina 29.11.2022 klo 9–17 Helsingissä. Tapahtumassa käsitellään kriisinhallintaa muuttuneessa…

Lausunto: itärajan raja-aitaa suunniteltaessa on huomioitava ihmisoikeudet

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle hallituksen esityksestä neljänneksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarviossa esitetään raja-aidan…

Lausunnot tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksista: valtuutettujen toimivaltuudet ja syrjinnän uhrin oikeussuojakeinot yhä epäsuhtaiset

Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu antoivat kevään 2022 aikana omat kertomuksensa eduskunnalle. Kertomukset annetaan neljän vuoden välein, ja ne tarjoavat eduskunnalle mahdollisuuden…

Lausunto: perus- ja ihmisoikeuksia ei voida unohtaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Ihmisoikeuskeskus antoi 14.10.2022 maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030). Ihmisoikeuskeskus totesi, että…

CEDAW-komitea on antanut Suomelle suosituksia naisten oikeuksien toteutumisesta

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvova CEDAW-komitea antoi Suomelle suosituksia 31.10.2022. Suositukset koskevat Suomen kahdeksatta määräaikaisraportointia…

Lausunto: romanipoliittisen ohjelman tulee huomioida niin nuoret kuin ikääntyneet kattavasti

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta kolmanneksi romanipoliittiseksi ohjelmaksi. Keskus kiinnitti lausunnossaan erityisesti huomiota romaninuorten ja…

Vammaisten henkilöiden työelämäosallisuutta on parannettava – Ihmisoikeuskeskuksen ja yhdenvertaisuusvaltuutetun käsikirja tarjoaa ratkaisuja työllisyyden edistämiseksi

Ihmisoikeuskeskus ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat julkaisseet käsikirjan vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämiseksi ja oikeuksien vahvistamiseksi työelämässä.

YK:n lapsen oikeuksien komitea: Suomi loukkasi al-Holin leirillä olleiden lasten oikeuksia

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi 12.09.2022 ratkaisun valitusasiassa, joka koskee al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa olleita suomalaislapsia. Komitea katsoi, että Suomi on loukannut lapsen…

Naisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä on edelleen yleistä – Ihmisoikeuskeskus osallistui CEDAW-komitean kuulemiseen

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvova CEDAW-komitea tarkasteli alkuviikosta naisten syrjinnän vastaisen CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanoa ja naisten oikeuksien…