Uutiset

Valtioneuvosto on hyväksynyt kolmannen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma vuosille 2020–2023

Oikeusministeriön tiedote 24.6.2021 Valtioneuvosto vahvisti eilen periaatepäätöksenään kolmannen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman sisällön. Osana toimintaohjelmaa on kehitetty perus-…

Ihmisoikeuskeskus lausui naisten oikeuksista YK:n CEDAW-komitealle

Ihmisoikeuskeskus antoi 9.6.2021 YK:lle lausunnon YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW-sopimus) täytäntöönpanosta Suomessa. Ihmisoikeuskeskuksen lausunto on…

Euroopan komissio on julkaissut toisen kertomuksensa oikeusvaltioperiaatteesta EU:ssa

Euroopan komissio on 20.7.2021 julkaissut toisen kertomuksensa oikeusvaltioperiaatteesta EU:ssa. Kertomuksessa tutkitaan viime syyskuun jälkeen tapahtunutta kehitystä keskittyen neljään osa-alueeseen:…

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu ”Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja vuodelta 2019” on nyt julkaistu kokonaisuudessaan englanniksi

Julkaisu on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi maaliskuussa 2021. Julkaisun lisäksi saatavilla on lyhyt esittely ja kaavio ihmisoikeustoimijoista Suomessa.

Suomea koskevien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen täytäntöönpanon viiveet selvitettävä

Ihmisoikeuskeskus lähetti 28.6.2021 ulkoministeri Pekka Haavistolle kirjeen, jossa nostamme esille huolen siitä, että useissa Suomea koskevissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomioiden ja…

Ensimmäinen Suomen kansallinen perusoikeusbarometri julkaistu

Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusministeriön teettämän perusoikeusbarometri-tutkimuksen mukaan kaikista vastaajaryhmistä vähintään 94 prosenttia on sitä mieltä, että ihmisoikeudet ovat tärkeitä luotaessa reilumpaa yhteiskuntaa Suomessa.

Julkaisutiedote: Koronapandemia ja ikääntyneet – kooste hankkeista, tutkimuksista, raporteista ja valvonnasta

Ihmisoikeuskeskuksen raportti kokoaa yhteen ikääntyneitä ja koronapandemiaa käsitteleviä hankkeita, tutkimuksia, raportteja ja valvontahavaintoja. Koosteen tavoitteena on tarjota kattavasti tietoa teemasta jatkohyödyntämistä varten.

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2021:42 – uusin ratkaisu, jossa tuomioistuin soveltanut perustuslain 106 §:ää

Korkein oikeus on 4.6.2021 antanut uusimman perustuslain 106 §:ää koskevan ratkaisunsa KKO 2021:42. Tapauksessa valittajalle oli virheellisesti määrätty rikosuhrimaksu. Virheellisesti määrättyyn…

FRA: Vuoden 2021 perusoikeusraportti on julkaistu

Perusoikeusraportissa kuvataan pandemian laaja-alaisia vaikutuksia oikeuksiin ja ehdotetaan parhaita tapoja puuttua eriarvoisuuden lisääntymiseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuviin uhkiin.

Julkaisutiedote: Selvitys perustuslain 106 §:n etusijasäännöksestä ja ilmeisen ristiriidan vaatimuksesta

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu Perustuslain 106 §:n etusijasäännös ja ilmeisen ristiriidan vaatimus – onko aika kypsä muutokselle? käsittelee perustuslain 106 §:n etusijasäännökseen liitty­viä…

COVID-19 valokuvanäyttely 11.6.-31.7.2021

COVID19-valokuvanäyttely kertoo kuvien ja tarinoiden kautta, kuinka koronavirus tai sen uhka koskettaa meitä kaikkia. Iästä, elämäntilanteesta ja ammatista riippumatta ihminen kokee samoja pelon,…

Julkaisutiedote: Raportti itsemääräämisoikeudesta ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisema raportti käsittelee laajasti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä niin yleisellä tasolla kuin asumispalveluiden henkilökunnan näkökulmasta.…

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu

Vuoden 2020 aikana Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa painottuivat koronapandemian aikaisten toimien vaikutusten seuraaminen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Myös oikeusvaltiokysymykset olivat…

EN - Ministerikomitea patistelee Suomea poistamaan sukupuolten väliset palkkaerot

Suomen tulisi nopeasti edistää palkkatasa-arvoa, kuten sosiaalisten oikeuksien komitea vaati jo 2019 järjestökanteluun antamassaan ratkaisussa. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 6.…

Ihmisoikeusvaltuuskunta: Vammaisten lasten oikeus inklusiivisen opetukseen on taattava

Inklusiivisen opetuksen oikeusperustetta, velvoittavuutta ja sisältöä ei edelleenkään täysimääräisesti ymmärretä Suomessa. Tilanne asettaa vammaisten lasten oikeuden inklusiiviseen opetukseen…

Lehdistönvapaus ei ole itsestäänselvyys – kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietetään 3.5.

Lehdistönvapauden päivänä 3. toukokuuta muistutetaan vapaan median merkityksestä demokratialle ja oikeusvaltion toiminnalle. Lehdistönvapautta mittaavan indeksin mukaan tilanne on heikentynyt…

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ns. Oviedon sopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta

Ihmisoikeuskeskus antoi 30.4.2021 ulkoministeriölle lausunnon liittyen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns.…

Ihmisoikeusvaltuuskunta: opettajien ihmisoikeusosaamista on vahvistettava

Ihmisoikeudet eivät kuulu opettajankoulutukseen pakollisena oppiaineena, vaikka ihmisoikeudet sisältyvät kansallisiin opetussuunnitelmiin. Opettajien ihmisoikeusosaamista on nyt lisättävä viipymättä…

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma 2021 julkaistu

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 21.12.2020. Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan päälinjat ovat - perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen…

Ihmisoikeuskeskuksen ja Ihmisoikeusliiton webinaari taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä ihmisoikeuksista 6.5.2021

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea antoi 8.3.2021 Suomelle suosituksensa oikeuksien paremmaksi toteuttamiseksi. Ihmisoikeuskeskus ja Ihmisoikeusliitto…

Vanhempia