Uutiset

Julkaisutiedote: Koronapandemia ja ikääntyneet – kooste hankkeista, tutkimuksista, raporteista ja valvonnasta

Ihmisoikeuskeskuksen raportti kokoaa yhteen ikääntyneitä ja koronapandemiaa käsitteleviä hankkeita, tutkimuksia, raportteja ja valvontahavaintoja. Koosteen tavoitteena on tarjota kattavasti tietoa teemasta jatkohyödyntämistä varten.

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2021:42 – uusin ratkaisu, jossa tuomioistuin soveltanut perustuslain 106 §:ää

Korkein oikeus on 4.6.2021 antanut uusimman perustuslain 106 §:ää koskevan ratkaisunsa KKO 2021:42. Tapauksessa valittajalle oli virheellisesti määrätty rikosuhrimaksu. Virheellisesti määrättyyn…

FRA: Vuoden 2021 perusoikeusraportti on julkaistu

Perusoikeusraportissa kuvataan pandemian laaja-alaisia vaikutuksia oikeuksiin ja ehdotetaan parhaita tapoja puuttua eriarvoisuuden lisääntymiseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuviin uhkiin.

Julkaisutiedote: Selvitys perustuslain 106 §:n etusijasäännöksestä ja ilmeisen ristiriidan vaatimuksesta

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu Perustuslain 106 §:n etusijasäännös ja ilmeisen ristiriidan vaatimus – onko aika kypsä muutokselle? käsittelee perustuslain 106 §:n etusijasäännökseen liitty­viä…

COVID-19 valokuvanäyttely 11.6.-31.7.2021

COVID19-valokuvanäyttely kertoo kuvien ja tarinoiden kautta, kuinka koronavirus tai sen uhka koskettaa meitä kaikkia. Iästä, elämäntilanteesta ja ammatista riippumatta ihminen kokee samoja pelon,…

Julkaisutiedote: Raportti itsemääräämisoikeudesta ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisema raportti käsittelee laajasti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä niin yleisellä tasolla kuin asumispalveluiden henkilökunnan näkökulmasta.…

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu

Vuoden 2020 aikana Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa painottuivat koronapandemian aikaisten toimien vaikutusten seuraaminen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Myös oikeusvaltiokysymykset olivat…

EN - Ministerikomitea patistelee Suomea poistamaan sukupuolten väliset palkkaerot

Suomen tulisi nopeasti edistää palkkatasa-arvoa, kuten sosiaalisten oikeuksien komitea vaati jo 2019 järjestökanteluun antamassaan ratkaisussa. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 6.…

Ihmisoikeusvaltuuskunta: Vammaisten lasten oikeus inklusiivisen opetukseen on taattava

Inklusiivisen opetuksen oikeusperustetta, velvoittavuutta ja sisältöä ei edelleenkään täysimääräisesti ymmärretä Suomessa. Tilanne asettaa vammaisten lasten oikeuden inklusiiviseen opetukseen…

Lehdistönvapaus ei ole itsestäänselvyys – kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietetään 3.5.

Lehdistönvapauden päivänä 3. toukokuuta muistutetaan vapaan median merkityksestä demokratialle ja oikeusvaltion toiminnalle. Lehdistönvapautta mittaavan indeksin mukaan tilanne on heikentynyt…

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ns. Oviedon sopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta

Ihmisoikeuskeskus antoi 30.4.2021 ulkoministeriölle lausunnon liittyen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns.…

Ihmisoikeusvaltuuskunta: opettajien ihmisoikeusosaamista on vahvistettava

Ihmisoikeudet eivät kuulu opettajankoulutukseen pakollisena oppiaineena, vaikka ihmisoikeudet sisältyvät kansallisiin opetussuunnitelmiin. Opettajien ihmisoikeusosaamista on nyt lisättävä viipymättä…

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma 2021 julkaistu

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 21.12.2020. Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan päälinjat ovat - perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen…

Ihmisoikeuskeskuksen ja Ihmisoikeusliiton webinaari taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä ihmisoikeuksista 6.5.2021

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea antoi 8.3.2021 Suomelle suosituksensa oikeuksien paremmaksi toteuttamiseksi. Ihmisoikeuskeskus ja Ihmisoikeusliitto…

Suomelle suosituksia kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle suosituksensa koskien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus)…

IHMISOIKEUSKESKUKSEN AJANKOHTAISIA HANKKEITA, ensimmäinen vuosineljännes 2021

1 PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄMINEN 2 PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN SEURANTA 3 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Ihmisoikeuskeskuksen lausunnot ja muut uutiset verkkosivulla 1 PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN…

EN: Sosiaalisten oikeuksien komitea tyytymätön viiden järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoon Suomessa

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on tarkastellut Suomea vastaan annettujen järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanoa. Komitea katsoo, että kaikkien viiden ratkaisun kansallinen täytäntöönpano…

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut koosteen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja vuodelta 2019 kokoaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovien ja edistävien itsenäisten ja…

Ihmisoikeuskeskus lausui naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen raportoijan perustamisesta

Ihmisoikeuskeskus lausui 5.3.2021 luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamiseksi. Muutoksella perustettaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen…

Save the date: Taloudelliset ja sosiaaliset ihmisoikeudet - mitä ne ovat ja miten ne toteutuvat ihmisten arjessa Suomessa?

Ihmisoikeuskeskus ja Ihmisoikeusliitto järjestävät 6.5.2021 klo 12.00-15.45 webinaarin taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista. Samalla käsitellään YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja…

Uudempia
Vanhempia