Ehdotukset vammaispalvelulain muuttamiseksi eivät turvaa kaikkien vammaisten ihmisten palveluiden saantia

3.6.2024

YK:n vammaisyleissopimus edellyttää, että vammaisia henkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti sekä keskenään että suhteessa muihin ihmisiin. Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta.

Hallituksen esitysluonnoksessa pyritään ohjaamaan entistä suurempi osa vammaisista ihmisistä vammaispalvelulain palvelujen piiristä sosiaalihuoltolain palvelujen piiriin. YK:n vammaisyleissopimus edellyttää, että säännökset sovellettavista laeista takaavat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen osallisuuden yhteiskunnassa. Esitysluonnoksessa ehdotettu soveltamisalasäännös saattaa Ihmisoikeuskeskuksen arvion mukaan johtaa siihen, että vammainen henkilö jää kokonaan ilman palveluja, jos hyvinvointialue laiminlyö velvoitteensa järjestää peruspalvelut.

Ihmisoikeuskeskus pitää tärkeänä, että esimerkiksi vammaisten henkilöiden päätöksenteon tukemisella ja valmennuksella varmistetaan yhdenvertaisesti kaiken ikäisten vammaisten henkilöiden mahdollisuus täysimääräiseen osallisuuteen, osallistumiseen ja elinikäiseen oppimiseen yhteiskunnassamme. Erityisen tärkeäksi tämän tekee yhteiskunnan digitalisoituminen. 

Esitysluonnoksen mukaan vammaispalveluja voi saada vain silloin, jos henkilön avun tarve poikkeaa elämänvaiheen mukaisesta tavanomaisesta avun tarpeesta. Ihmisoikeuskeskus arvioi, että elämänvaiheen tavanomaisen tarpeen arviointi voi toimia korkeintaan lähtökohtana. Se ei saa ohittaa vammaisen henkilön oikeutta itsenäiseen elämään ja yhdenvertaiseen osallisuuteen yhteiskunnassa eikä rajoittaa hänen näiden oikeuksien toteutumista varten tarvitsemiaan palveluita.

Ihmisoikeuskeskus katsoo, että esitysluonnos vaikuttaisi toteutuessaan heikentävästi monien vammaisten henkilöiden taloudelliseen tilanteeseen. Siksi Ihmisoikeuskeskuksen näkemyksen mukaan esitysluonnoksen taloudelliset vaikutukset tulisi arvioida uudelleen.

Tutustu

Lisätiedot

asiantuntija Sanna Ahola, p. 09 432 3783, etunimi.sukunimi@ihmisoikeuskeskus.fi