Vuonna 2023 Ihmisoikeuskeskus kehitti ihmisoikeusennakointia

4.6.2024

Vuotta 2023 leimasi kansainvälisesti turvallisuustilanteen huolestuttava kehitys, ja turvallisuuskysymykset nousivat keskiöön myös kansallisessa keskustelussa ja politiikassa. Ihmisoikeuskeskus jatkoi vuoden aikana Suomen oikeusvaltiokehityksen seurantaa ja kehitti ihmisoikeusennakointia.

Vuoden 2023 aikana Ihmisoikeuskeskus jatkoi systemaattista tiedonkeruuta perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta, tiedon analysointia ja ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämistä. Seurantatietoja hyödynnettiin valiokunnille annettavissa lausunnoissa ja suullisissa kuulemisissa sekä raportoinnissa kansainvälisille ihmisoikeusvalvontaelimille. 

Edellisten vuosien tapaan Ihmisoikeuskeskus raportoi alkuvuonna oikeusvaltiokysymyksistä niin Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) oikeusvaltioraporttiin kuin myös EU:n komissiolle. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota muun muassa vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksiin, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, saamelaisten oikeuksiin ja ihmisoikeuspuolustajien suojelumekanismin puutteeseen Suomessa.

Ihmisoikeuskeskus kiinnitti vuoden aikana erityistä huomiota viivästyksiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (ESOK) Suomea koskevien ratkaisujen kansallisessa täytäntöönpanossa. 

Vuonna 2023 Ihmisoikeuskeskus kehitti ihmisoikeusennakointia ja julkaisi laajan selvityksen, joka kartoittaa ihmisoikeusennakoinnin kenttää ja kuvaa ennakoinnin toimintatapoja ja suomalaista ennakointijärjestelmää. Selvityksen pohjalta Ihmisoikeuskeskus jatkaa työtään ihmisoikeusennakoinnin kehittämisen parissa.

Ihmisoikeuskeskuksessa käynnistyi alkuvuonna 2022 Nuorten asiantuntijoiden ohjelma, jonka ensimmäinen ohjelmakausi tuli päätökseensä kesällä 2023. Ohjelmakauden päätteeksi julkaistiin katsaus, joka tarkastelee nuorten oikeuksia kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sekä kokoaa yhteen ohjelmakauden havainnot nuorten oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Kansainvälisellä tasolla Ihmisoikeuskeskus teki erityisen tiivistä yhteistyötä ENNHRI:n kanssa. Verkoston puheenjohtajana toimi Ihmisoikeuskeskuksen johtaja. Lisäksi Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija toimi ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän puheenjohtajana, jonka myötä keskus osallistui muun muassa EIT:n suulliseen istuntoon sivuväliintulojen osalta kahdessa ilmastotapauksessa. 

Yhteistyötä jatkettiin myös muiden eurooppalaisten ihmisoikeustoimijoiden, kuten Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä painottui lisäksi vaikeassa asemassa olevien kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tukeminen. Erityisesti Ukrainan ihmisoikeusvaltuutetun kanssa tehtiin yhteistyötä sekä kahdenvälisesti että ENNHRI:n kautta.

Tutustu 

Lisätiedot:

asiantuntija Susan Villa, p. 09 432 373, etunimi.sukunimi@ihmisoikeuskeskus.fi