Uutiset

Ihmisoikeuskeskuksen ja Ihmisoikeusliiton webinaari taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä ihmisoikeuksista 6.5.2021

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea antoi 8.3.2021 Suomelle suosituksensa oikeuksien paremmaksi toteuttamiseksi. Ihmisoikeuskeskus ja Ihmisoikeusliitto…

Suomelle suosituksia kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle suosituksensa koskien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus)…

IHMISOIKEUSKESKUKSEN AJANKOHTAISIA HANKKEITA, ensimmäinen vuosineljännes 2021

1 PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄMINEN 2 PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN SEURANTA 3 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Ihmisoikeuskeskuksen lausunnot ja muut uutiset verkkosivulla 1 PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN…

EN: Sosiaalisten oikeuksien komitea tyytymätön viiden järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoon Suomessa

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on tarkastellut Suomea vastaan annettujen järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanoa. Komitea katsoo, että kaikkien viiden ratkaisun kansallinen täytäntöönpano…

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut koosteen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja vuodelta 2019 kokoaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovien ja edistävien itsenäisten ja…

Ihmisoikeuskeskus lausui naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen raportoijan perustamisesta

Ihmisoikeuskeskus lausui 5.3.2021 luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamiseksi. Muutoksella perustettaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen…

Save the date: Taloudelliset ja sosiaaliset ihmisoikeudet - mitä ne ovat ja miten ne toteutuvat ihmisten arjessa Suomessa?

Ihmisoikeuskeskus ja Ihmisoikeusliitto järjestävät 6.5.2021 klo 12.00-15.45 webinaarin taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista. Samalla käsitellään YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja…

FRA: Väkivaltaa ja häirintää esiintyy Euroopassa enemmän kuin viralliset tiedot osoittavat

Useampi kuin yksi neljästä eurooppalaisesta kokee häirintää ja 22 miljoonaa joutuu fyysisen väkivallan uhriksi vuosittain. Uhrit eivät kuitenkaan usein tee rikosilmoitusta. Monilla saattaa olla…

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto osallisuustyöryhmän raportista

Ihmisoikeuskeskus on 15.2.2021 antanut lausunnon osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista. Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon osallisuustyöryhmän…

Viittomakielibarometri 2020: viittomakielisen opetuksen järjestämisessä merkittäviä puutteita

Viittomakielibarometrin mukaan 60 prosenttia viittomakielisten kouluikäisten lasten huoltajista ilmoittaa, ettei lapselle tai lapsille ole järjestynyt viittomakielen opetusta. Viittomakielibarometrin…

YK: lapsen oikeuksien komitealta ratkaisu lapsen edun ensisijaisuuden merkityksestä turvapaikka-asiassa

YK:n lapsen oikeuksien komitean 4. helmikuuta 2021 antamassa ratkaisussa todettiin Suomen loukanneen YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen artikloja 3 (lapsen edun ensisijaisuus), 19 (lapsen…

Lakisääteisiä palveluja omalla kielellä ei käytännössä aina saa – tuoreet barometritutkimukset paljastavat monia käytännön haasteita

Ruotsinkieliset suomalaiset kokevat, että he saavat aiempaa heikommin valtiolta palvelua omalla kielellään. Saamenkielisten palvelujen saannin haasteena on saamenkielisten työntekijöiden puute sekä…

EIT-vuosiraportti 2020 julkaistu tilastoineen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2020 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä 35 valitusta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut vuosiraporttinsa ja…

Ihmisoikeuskeskuksen ajankohtaisia hankkeita loppuvuodesta 2020

Ihmisoikeuskeskus on listannut ajankohtaisia hankkeitaan joulukuussa 2020. Ihmisoikeuskeskus on listannut loppuvuodesta 2020 ajankohtaisia hankkeitaan. Hankkeet liittyvät perus-ja ihmisoikeuksien…

Koronapandemialla on merkittäviä vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen – Ihmisoikeusvaltuuskunta antoi suosituksia oikeuksien turvaamiseksi

Ihmisoikeuskeskus koosti tilannekuvan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta koronapandemian aikana. Keskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta antoi suosituksia päättäjille siitä, miten oikeudet on…

Kutsu: Suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuun tila, raportin julkistamistilaisuus 26.1. klo 9-11

SIHTI-hankkeessa tutkittiin, miten suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuut toteutuvat suhteessa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. SIHTI (Suomalaisyritysten…

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto hallituksen esityksestä oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen työnjaosta

Ihmisoikeuskeskus antoi 23.12.2020 lausunnon hallituksen esityksestä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta Esityksen tavoitteena on uudistaa valtioneuvoston…

Vammaispalvelulain uudistus -webinaarin keskustelukooste valmistunut

Tilaisuudessa pidetyistä puheenvuoroista ja käydystä keskustelusta on laadittu keskustelukooste. Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan Vammaisasian yhteistyöryhmä VAMYT järjestivät 2.12.2020 klo 15.00 -…

IOV: Ihmisoikeusvaltuuskunta kokoontui 21.12.2020 etäkokoukseen

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kokouksessa hyväksyttiin muun muassa Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Ihmisoikeusvaltuuskunta (IOV) kokoontui 21.12.2020 vuoden viimeiseen…

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaItuutetusta

Lausuntopyynnön mukaisesti Ihmisoikeuskeskus pohti lausunnossaan, voitaisiinko esityksellä parantaa ikääntyneiden ihmisten asemaa, ja esitti näkemyksensä valtuutetulle esitettävistä tehtävistä.…

Uudempia
Vanhempia