Saamelaiskäräjälain uudistaminen edistäisi saamelaisten itsemääräämisoikeutta

1.3.2024

Ihmisoikeuskeskus
Människorättscentret
Human Rights Centre

Ihmisoikeuskeskuksen saamelaiskäräjälain uudistusta taustoittava, vuonna 2022 julkaistu, tietopaketti on päivitetty. Julkaisu tarjoaa ajantasaista tietoa lakimuutoksesta, ja se perustuu joulukuussa 2023 annettuun lakiuudistusta koskevaan hallituksen esitykseen.

Saamelaiskäräjälain uudistus on kirjattu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan. Uudistuksen tavoitteena on turvata saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja korjata YK:n ihmisoikeuskomitean ja rotusyrjintäkomitean esille tuomat itsemääräämisoikeuteen liittyvät epäkohdat. Lisäksi uudistuksella parannetaan saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevaa itsehallintoa ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä.

Lakimuutoksen perustana on perusoikeudet ja perustuslain asettamat velvoitteet sekä Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset.

Uuden lain on määrä tulla voimaan heinäkuussa 2024

Hallituksen esitys (HE 100/2023 vp) saamelaiskäräjälain muuttamisesta annettiin eduskunnalle joulukuussa 2023. Helmikuun 2024 lähetekeskustelussa asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. Lisäksi perustuslakivaliokunta on ilmoittanut järjestävänsä julkisen kuulemisen asiantuntijakuulemisten lisäksi.

Lakiuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan kuluvan vuoden heinäkuussa.

Mitkä ovat muutokset edelliseen hallituksen esitykseen?

Saamelaiskäräjälain uudistamista on valmisteltu usean hallituksen aikana ja tällä hetkellä voimassa oleva laki saamelaiskäräjistä on ollut voimassa 25 vuotta. Keskeisin oikeudellista epävarmuutta aiheuttava kohta laissa liittyy saamelaiskäräjien vaaliluettelon muodostamiseen.

Edellinen hallituksen esitys saamelaiskäräjälain uudistamiseksi (HE 274/2022 vp) annettiin eduskunnalle marraskuussa 2022, mutta sen käsittely raukesi alkuvuodesta 2023 vaalikauden päättymisen edellä. Joulukuussa 2023 annettu uusi hallituksen esitys tuo seuraavat muutokset edelliseen esitykseen:

  • lakiesitykseen sisältyvää yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvollisuutta on kevennetty ja sen yhteydestä on poistettu saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa sekä vaikutusten arviointia käsittelevät lainkohdat
  • esitystä on täydennetty säännöksillä, joiden tavoitteena on varmistaa asian käsittelyn sujuvuus erityisesti kiireellisissä asioissa
  • lakiehdotukseen on lisätty saamelaiskäräjien ehdottama käräjien kokoonpanoa koskeva säännös ja esitystä on myös joiltakin osin tarkistettu ja täydennetty perustelujen osalta.

Tutustu

Aiemmin aiheesta

Saamelaiskäräjälain ehdotettu uudistus poistaa ihmisoikeusrikkomuksen (7.12.2022)

Lisätiedot

johtajan sijainen Susan Villa, p.  09 4323738, etunimi.sukunimi@ihmisoikeuskeskus.fi
asiantuntija Leena Leikas, p. 09 432 3781, etunimi.sukunimi@ihmisoikeuskeskus.fi