Suomen valvontaelimiltä saamat ratkaisut ja suositukset otettava huomioon nykyistä paremmin myös yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisessä

10.8.2023

Hallitus valmistelee parhaillaan tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Ihmisoikeuskeskus antoi tiistaina 8. elokuuta tiedonantoa valmistelevalla työryhmälle vastauksensa kirjalliseen kuulemispyyntöön. Lausuntoa täydentää laajempi taustamuistio. 

Vastauksessaan Ihmisoikeuskeskus painotti erityisesti sitä, että Suomea velvoittavat EU:n lainsäädännön ja perusoikeuskirjan lisäksi Euroopan neuvoston (EN) ja YK:n ihmisoikeussopimukset, joiden täytäntöönpanon puutteista valvontaelimet ovat huomauttaneet Suomelle toistuvasti. Valtioneuvoston ja eduskunnan on seurattava säännöllisesti Suomen saamien suositusten ja ratkaisujen täytäntöönpanoa ja otettava ne systemaattisesti huomioon kansallisissa toimissa. Myös tiedonannon valmistelussa olisi huomioitava havainnot, joita kansainväliset valvontaelimet ja laillisuusvalvojat ovat tehneet Suomen yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja syrjintätilanteesta.

Ihmisoikeuskeskus muistutti lisäksi EU:n rasismia ja muukalaisvihaa koskevasta puitepäätöksestä (2008/91/JHA), joka on tärkeä väline rasismin torjumisessa. Komission mukaan puitepäätöksen toimeenpano on kuitenkin ollut Suomessa puutteellista. Myös EU:n perusoikeusvirasto nostaa Suomen tilanteen esille vuoden 2023 vuosiraportissaan. Suomi on luvannut hoitaa tarvittavat lainsäädännön muutokset kesäkuuhun 2024 mennessä.

Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Tässä työssä keskeisiä ovat perus- ja ihmisoikeuksia valvovat, seuraavat ja edistävät riippumattomat viranomaiset. Niiden itsenäistä asemaa, toimivaltuuksia ja resursseja on tuettava ja vahvistettava, jotta ne voivat mahdollisimman tehokkaasti toteuttaa lakisääteistä tehtäväänsä.

Kirjalliseen kuulemiseen pyydettiin lisäksi näkemyksiä Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman keskeisistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joihin tulisi keskittyä jatkossa. Ihmisoikeuskeskus nosti esille muun muassa rakenteellisen rasismin tunnistamisen ja torjumisen tärkeyden, toimenpiteiden ulottamisen kattavasti eri hallinnonaloille sekä kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien laajan kuulemisen merkityksen.

Liitteet:

Lisätiedot:

Susan Villa, asiantuntija 

+358 (0)50 341 2267, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi