Lausuntoarkisto 2012-2017

2017

Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) koskeva loppuraportti hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä 21.9.2017. Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana käytti istunnossa puheenvuoron.Ihmisoikeuskeskuksen Universal Periodic Review -puheenvuoro

Ihmisoikeuskeskus antoi 30.8. lausunnon ulkoasiainministeriölle Euroopan neuvoston kieliperuskirjan määräaikaisraportointia varten. Lausunto keskittyi saamen kielen opetukseen ja saamenkieliseen opetukseen sekä viittomakielen asemaan kieliperuskirjan soveltamisessa.Lausunto Euroopan neuvoston kieliperuskirjan määräaikaisraportointia varten

Ihmisoikeuskeskus kiinnitti 16.8. lausunnossaan huomioita mm. Suomen toistuvasti saamiin alkuperäiskansojen oikeuksia koskeviin suosituksiin ja saamelaisten oikea-aikaiseen kuulemiseen.Lausunto oikeusministeriölle Pohjoismaisen saamelaissopimuksen voimaansaattamisesta

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ohjeistukseen kansallisille alkuperäiskansajulistusta koskeville toimintaohjelmille.Lausunto YK:n alkuperäiskansajulistuksen täytäntöönpanosta

Ihmisoikeuskeskus antoi kesäkuussa 2017 oma-aloitteisen lausunnon kiinnittääksen hallituksen huomiota muutamiin UPR-suosituksissa esille nousseisiin teemoihin. Näitä teemoja ovat sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeudet, ihmisoikeuskasvatus, ILO 169-sopimuksen ratifiointi, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevan työn resurssointi.Lausunto hallitukselle UPR-suositusten hyväksymisestä

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana on antanut lausunnon YK:n Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (1965) (CERD) täytäntöönpanosta Suomessa. Ihmisoikeuskeskus tuo esiin raportissaan mm. vihapuheen sekä ajankohtaisia saamelaisten oikeusasemaan sekä ulkomaalaisiin liittyviä kysymyksiä.Lausunto YK:lle rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta

2016

 Lausunto YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista Suomessa: Civil_Society_Space_HRC_Finland.pdf (361 kB)

Lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijalle vammaisten henkilöiden sosiaalisesta suojelusta: SR Disability Social Protection Finnish NHRI_FINAL.docx (151 kB)

Lausunto YK:n ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien itsenäiselle asiantuntijalle Madridin kansainvälisen ikääntymistä koskevan toimintaohjelman toimeenpanon ihmisoikeusvaikutuksista: Finnish NHRI MIPAA Questionnaire.pdf (379 kB)

Lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijalle vammaisten henkilöiden oikeudesta osallistua päätöksentekoon Finnish NHRI Participation of Persons with Disabilities_FINAL.docx (160 kB)

2015

Lausunto Opetushallituksen lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta: LOPS_lausunto_IOK.pdf(329 kB)

Oma-aloitteinen lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinlaista ja tuomareiden koulutuksen kehittämisestä: OK_lausunto_tuomareiden_koulutus_OM_21.8.2015.pdf (221 kB)

Oma-aloitteinen lausunto varhaiskasvatuslakiesityksen luonnoksesta: IOK_lausunto_Esitysluonnosvarhaiskasvatuslaki_7.4.2015.pdf (5.1 MB)

Lausunto ennaltaehkäisyn roolista ihmisoikeuksen edistämisessä ja suojelussa: FIN_NHRI_Prevention.pdf

Lausunto vammaisyleissopimuksen hyväksymisestä: IOK_lausunto_Vammaissopimus_StV_2015.docx FINAL.pdf (203 kB)

Lausunto osallistumisoikeuden toteutumisesta Suomessa: STATEMENT_right_to_participation_HRC_Finland.pdf (5.8 MB)

Oma-aloitteinen lausunto valtion virkamieslain muuttamisesta: IOK_lausunto_Virkamieslain muutos_HE 298_2014_HaV_12 1 2015.pdf (21.7 MB)

Lausunto nk. Istanbulin sopimuksesta: IOK lausunto Istanbulin sopimus 3.11.2014.pdf (172 kB)

Lausunto ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta: Ihmiskauppakertomus lausunto IOK.pdf (138 kB)

2014

Lausunto yhdenvertaisuuslain täydentämisestä: IOK_LAUSUNTO Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta YVL_täydennys_ 4.11.14.pdf (138 kB)

Lausunto viittomakielilakityöryhmän mietinnöstä: IOK lausunto viittomakielilaki 22.10.2014.pdf (134 kB)

Lausunto perusteluonnoksista (POPS 2016): Lausunto_POPS_2016_Perusteluonnokset_14.10.doc  (147 kB)

Lausunto translain muuttamisesta: translaki_lausunto_IOK.pdf  (1.0 MB)

IOK:n esitys: Ihmisoikeuskasvatus osaksi UPR-tarkastelua YK:n ihmisoikeusneuvostossa: RE_WPHRE3_PLAN_ HRC_FIN.pdfePro_z.pdf  (956 kB)

Lausunto Suomen saamien UPR-suositusten täytäntöönpanosta: FINLAND-NHRI additional information-UPR-2014 (2).pdf  (55 kB)

Lausunto YK:lle ihmisoikeuskoulutuksesta: RE_WPHRE3_PLAN_ HRC_FIN.pdf  (956 kB)

Lausunto YK:lle paikallishallinnon roolista ihmisokeuksien edistämisessä Suomessa: HRC_local government_questionnaire_HRE_Finland.pdf  (194 kB)

Lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen ratifioinnista: IOK-UM-CRPD-mietintö-lausunto 280214.pdf  (53 kB)

Lausunto YK:n yleiskommenttiluonnoksista: FINLAND-NHRI-CRPD-DGC-comments 2-2014.pdf  (55 kB)

Lausunto YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle (CERD-komitea): FINLAND-NHRI-CERD-reply to follow up-2014.pdf

Lausunto Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen uudistamisesta: FINLAND-NHRI-future of the ECHR-2014-form.pdf (47 kB), ENNHRI sub obn Conv system 270114 Final.pdf (57 kB)

Lausunto YK:n CEDAW-komitealle: FINLAND-NHRI-CEDAW-57 session-2014.pdf  (67 kB)

Ihmisoikeustoimijat: Kotimaan ihmisoikeuspolitiikka hampaatonta – hallituksen ryhdyttävä̈ konkreettisempiin toimiin: 140122ihmisoikeuspaneelin-loppulausunto-Suomen-ihmisoikeuspolitiikasta.pdf (65 kB)

Lausunnot valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2014: Lausunto suurelle valiokunnalle ; Lausunto sivistysvaliokunnalle; Lausunto lakivaliokunnalle; Lausunto perustuslakivaliokunnalle; Lausunto työelämä -ja tasa-arvolautakunnalle; Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle; Lausunto hallintovaliokunnalle; Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle

 

2013

2012