Suomi YK:n ihmisoikeustarkastelussa marraskuussa – Ihmisoikeuskeskus antoi useita suosituksia ihmisoikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi

12.4.2022

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana on antanut raportin Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR, Universal Periodic Review) varten. UPR on valtioiden välinen vertaisarviointimekanismi YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jossa kunkin YK:n jäsenmaan ihmisoikeustilannetta tarkastellaan neljän ja puolen vuoden välein.

Ihmisoikeuskeskus esittää raportissaan muun muassa seuraavia huomioita perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi Suomessa:

  • Ihmisten pääsyä oikeuksiinsa tulisi edistää perus- ja ihmisoikeusrakenteiden kokonaisvaltaisella kehittämisellä sekä tukemalla poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten edellytyksiä käsitellä niille tulevia tapauksia.
  •  Lakiesitysten ja toimintaohjelmien perus- ja ihmisoikeusvaikutusten järjestelmällistä arviointia sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa tietopohjaa tulee edelleen vahvistaa.
  • Suomen maahanmuuttolainsäädännön ja -politiikan on oltava ihmisoikeusperustaista ja siinä on huomioitava myös ihmisoikeuspuolustajat.
  • Opettajien, mutta myös muiden ammattilaisten ihmisoikeuskoulutusta on tuettava pitkäjänteisesti.
  • Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmisteluun on osoitettava riittävät resurssit.

Lisäksi keskus nostaa raportissaan esiin esimerkiksi vammaisten henkilöiden työllistymisen edistämisen, naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vastaiset toimenpiteet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten oikeudet sekä ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvät kysymykset.

UPR:n neljäs kierros alkaa YK:n ihmisoikeusneuvostossa syksyllä 2022, ja Suomi on vuorossa ensimmäisten valtioiden joukossa. Tarkastelussa jäsenvaltiot antavat tarkastelun kohteena olevalle valtiolle suosituksia sen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Lisäksi arvioidaan, millaista kehitystä edellisillä kierroksilla annettujen suositusten perusteella on tapahtunut. Valtio voi hyväksyä suositukset kokonaan tai osittain tai ottaa ne tiedoksi. Ihmisoikeuskeskuksen raportti toimii tarkastelun tausta-aineistona, ja valtiot voivat hyödyntää sitä Suomelle annettavien suositusten laatimisessa.

Ihmisoikeuskeskuksen UPR-sivut: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/upr/.