Lausunto: Ihmisoikeuskeskus antoi suositusluonnoksia YK:n lapsen oikeuksien komitealle

9.8.2022

Suositukset annettiin lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa koskevaa Suomen hallituksen määräaikaisraportin käsittelyä varten. Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus käsitteli muun muassa koronapandemian vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä vammaisten lasten, maahanmuuttaja-, LHBTI-, saamelais- ja romanilasten oikeuksia.

Lausunnossa korostettiin tarvetta kehittää ruotsia ja vähemmistökieliä puhuvien lasten mahdollisuuksia saada opetusta omalla kielellään. Esimerkiksi ruotsinkielisistä sekä saamen- ja romanikielisistä opettajista on pulaa eikä resursseja ole riittävästi koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Ihmisoikeuskeskus suositteli muun muassa, että Suomi tehostaa ruotsin- ja vähemmistökielisten opettajien kouluttamista, mahdollistaa saamelaislasten oikeuden peruskoulutukseen omalla kielellään myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella sekä turvaa viittomakielisten lasten oikeuden varhaiskasvatukseen omalla kielellään.

Toinen keskeinen aihe lausunnossa oli lapsen oikeus terveyteen. Pandemia on aiheuttanut eriarvoisuutta muun muassa kuntien ja alueiden välillä. Huomiota kiinnitettiin myös lapsen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen sote-palveluissa sekä vammaisten lasten mahdollisuuteen saada vammaispalveluita.

Hallituksen raportissa ei käsitelty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten tilannetta lähes lainkaan. Valmisteilla olevan translain uudistuksen hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle säilytetään 18-vuoden ikäraja. Ihmisoikeuskeskus suositti, että translain uudistuksessa kunnioitettaisiin myös translasten itsemääräämisoikeutta omaan sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin. Lisäksi intersukupuolisille lapsille ilman heidän suostumustaan tehdyt lääketieteellisesti tarpeettomat sukupuolipiirteitä ”normalisoivat” leikkaukset ja muut toimenpiteet tulisi kieltää.

Ihmisoikeuskeskus painotti lapsen edun huomioon ottamista ulkomaalaisasioissa. Eri perusteilla kansainvälistä suojelua saaneiden kohtelun tulisi olla yhdenvertaista perheenyhdistämistilanteissa. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus käsitteli perus- ja ihmisoikeusrakenteiden vahvistamista, ilmastonmuutoksen vaikutusta lapsiin, tyttöihin ja yleisemmin vammaisiin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, lastensuojelun resurssivajetta, romanilasten syrjinnän ehkäisytoimenpiteitä sekä lasten oikeuksia yritysvastuun yhteydessä.

Lisätietoja lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportoinnista voi lukea Ihmisoikeuskeskuksen seurantasivulta.