Lausunto: tasa-arvopolitiikan kehittämisessä tiedostettava ihmisoikeuspolitiikan tavoitteet

23.1.2023

Ihmisoikeuskeskus oli kuultavana valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa joulukuussa 2022. Lausunnossaan keskus esitti huomioita, jotka pohjautuvat sen lakisääteiseen tehtävään edistää perus- ja ihmisoikeuksia laaja-alaisesti sekä keskuksen selvitykseen kansallisista perus- ja ihmisoikeustoimijoista.

Keskuksen mukaan tasa-arvopoliittisessa selonteossa tuodaan useissa kohdin esiin tasa-arvon ja perus- ja ihmisoikeuksien yhteydet. Keskus pitääkin tärkeänä, että ihmisoikeusnäkökulma ei unohdu tasa-arvon edistämiseen ja puolustamiseen tähtäävistä kansallisista ja kansainvälisistä toimenpiteistä. Samalla on vältettävä kaventamasta ihmisoikeusnäkökulmaa vain tasa-arvokysymyksiin. Keskus korostaa, että ihmisoikeuspolitiikalla edistetään kaikkien ihmisoikeuksia ja sen ohella tasa-arvoa ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksia erityisesti.

Tasa-arvolainsäädännön kehittämisen osalta keskus toistaa näkemyksensä siitä, että osittaisten uudistusten sijaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöä on uudistettava rinnakkain. Lähtökohtana tulee olla syrjintää kokeneen oikeussuojan vahvistaminen sekä oikeussuojakeinojen selkiyttäminen ja yhtenäistäminen. Kokonaistarkastelussa olisi oikeussuojakeinojen lisäksi pohdittava keinoja moniperusteiseen ja erityisesti risteävään syrjintään puuttumisen vahvistamiseksi.