Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

8.9.2021

Ihmisoikeuskeskus lausui 6.9.2021 luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi. Uuden ilmastolain tavoitteena on muun muassa vahvistaa lain perus- ja ihmisoikeusnäkökulmaa sekä edistää ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta. 

Uusi laki pyrkii vahvistamaan eri tahojen osallistumista ilmastopolitiikan suunnitelmien valmisteluun. Sen tavoitteena on myös vahvistaa saamelaisten oikeuksien huomioon ottamista ilmastopolitiikassa.

Ihmisoikeuskeskus nostaa lausunnossaan esiin muun muassa seuraavia teemoja:

·        Osallistumisoikeuden ja vaikutusmahdollisuuksien laajentaminen vaatii nykyistä laajempaa tiedottamista ilmastotoimista, -suunnitelmista ja ilmastovuosikertomuksesta. Myös esteettömyys ja saavutettavuuskysymykset tulee huomioida

·        Valtion ja kunnallisen viranomaisen ilmastolain tavoitteiden edistämisvelvoitteen rajaaminen tehtäväksi ”mahdollisuuksien mukaan” ja ”huomioiden paikalliset olosuhteet” antaa vapauden luistaa edistämisvelvoitteesta. Esityksessä ei määritellä tarkemmin mitä nämä mahdollisuudet tai olosuhteet olisivat ja kuka nämä määrittelisi.

·        Saamelaisen ilmastoneuvoston perustaminen on järkevää ja tarpeellista. Laissa tulisi kuitenkin määritellä tarkemmin muun muassa jäsenien kelpoisuusvaatimukset ja jäsenten nimeämismenettely.

·        Saamelaisen ilmastoneuvoston riippumattomuuden takaamiseksi ilmastoneuvoston sihteeristönä tulisi toimia joku muu taho kuin ministeriö. Ihmisoikeuskeskus ehdottaa tähän tehtävään Arktista keskusta Lapin yliopistosta. Keskuksella on jo nykyisellään laajat verkostot ja paljon saamelaisiin ja ilmastoon liittyvää tutkimusta. Lue lisää Arktisen keskuksen alkuperäiskansatutkimuksesta täältä

·        Valitusoikeuden laajentaminen ELY-keskusten ja valtakunnallisten luonnonsuojelu- tms. yhdistysten ja säätiöiden lisäksi saamelaiskäräjiin ja kolttien kyläkokoukseen on tärkeä uudistus.

·        Useissa maissa kansallisilla tuomioistuimilla on toimivalta ratkaista ilmastokysymyksiin liittyviä oikeudenkäyntejä. Keskustelua ilmasto-oikeudenkäyntien mahdollisuudesta Suomessa tulisi jatkaa edelleen.

·        Lakiehdotus ei huomioi yritysten roolia ilmastokriisin ja päästötavoitteiden osalta. Laissa tulisi velvoittaa vähintään julkisoikeudelliset laitokset, yhteisöt ja valtio-omisteiset yritykset edistämään ilmastokriisin torjuntaa.

Löydät luonnoksen hallituksen esitykseksi uudesta ilmastolaista täältä.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto liitteenä.