Lausunto: ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen vaatii tiiviimpää yhteistyötä ja riittäviä resursseja

31.8.2022

Ihmisoikeuskeskus antoi ulkoministeriölle lausunnon Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen sopimuksen kolmannesta valvontakierroksesta. Ihmiskaupan vastaisen sopimuksen keskeisiä tavoitteita on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa sekä suojata ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia. Ihmiskaupan vastaisen sopimuksen valvontakierroksella tarkastellaan, kuinka hyvin Suomi on toteuttanut sopimuksen asettamia velvoitteita ja miten ihmiskaupan uhrien ihmisoikeudet Suomessa toteutuvat.

Ihmisoikeuskeskus keskittyi lausunnossaan erityisesti ihmiskaupan uhrin oikeussuojakeinoihin ja perus- ja ihmisoikeustoimijoiden merkitykseen. Lausunnossaan keskus käsitteli tuoreen kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimijoita koskevan selvityksensä havaintoja ihmiskaupan uhrien aseman ja oikeussuojakeinojen saavutettavuuden näkökulmasta.

Keskuksen mukaan yksilön, kuten haavoittuvassa asemassa olevan ihmiskaupan uhrin, näkökulmasta on tärkeää, että oikeussuojakeinot ovat selkeitä ja saavutettavia. Erityisen korostunut tarve tälle on silloin, kun perus- ja ihmisoikeustoimijoita on monia, ja niillä on erilaisia tehtäviä ja toimivaltuuksia. Suomessa kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu. Eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri voivat vastaanottaa kanteluita ja tehdä omia aloitteita, jotka liittyvät ihmiskaupan uhrien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Ihmiskauppa on piilorikollisuutta, johon puuttuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä sekä edellä mainittujen toimijoiden että muiden viranomaisten välillä. Viranomaisten aktiivisuus ja yhteistyö on erityisen tärkeää, sillä ihmiskaupan uhrit eivät välttämättä itse uskalla ottaa yhteyttä viranomaisiin rikosilmoituksen tehdäkseen. Jos ihmiskaupan uhreja ei asianmukaisesti tunnisteta, on uhrien oikeuksien suojaaminen vaikeaa. Ihmiskaupan vastaiseen työhön panostaminen edellyttääkin myös riittävien resurssien osoittamista ilmiön kanssa työskenteleville viranomaisille.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: