YK: Lapsen oikeuksien komitea on toimittanut hallitukselle List of Issues -kysymykset

24.11.2022

Määräaikaisraportoinnin seuraava vaihe on käynnissä: Hallitukselta pyydetään lisätietoja lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta 15.2.2023 mennessä.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on lokakuussa antanut Suomen hallitukselle vastattavaksi listan kysymyksiä (List of Issues, LOIs) lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa. Kysymykset perustuvat hallituksen aiemmin lähettämiin määräaikaisraportteihin sekä järjestöjen ja kansallisen ihmisoikeusinstituution antamiin tietoihin.

Komitea järjestää suullisen kuulemisen toukokuussa 2023. Kuulemisen jälkeen komitea antaa suosituksia Suomelle. Tämän uutisen lopussa on ohjeita kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiprosessiin.

Komitea odottaa hallitukselta vastauksia mm. seuraavista teemoista:

 • Lapsistrategian resurssit ja täytäntöönpanon sekä lapsen oikeuksien valtavirtaistamisen
 • Lapsiasiavaltuutetun itsenäisyyden vahvistamisen
 • Syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisytoimenpiteet erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten osalta
 • Intersukupuolisten lasten peruuttamattomien lääketieteellisten toimenpiteiden estämisen sekä itsemääräämisoikeuden
 • Transsukupuolisten lasten oikeuden juridisen sukupuolensa korjaamiseen sekä itsemääräämisoikeuden
 • Lapsen mielipiteiden kuulemisen iästä riippumatta päätöksissä, jotka koskevat lasta
 • Konfliktialueella syntyneiden suomalaislasten palauttamisen (esim. Al-Holin vankileiriltä)
 • Lapsiin kohdistuvan väkivallan estämisen
 • Tyttöjen sukupuolielinten silpomisen nimenomaisen kriminalisoinnin
 • Sosiaalipalvelujen vahvistamisen, mukaan lukien kasvatus- ja perheneuvonnan
 • Sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien huomioimisen – mukaan lukien heidän suojaamisensa väkivallalta sekä sijaishuollon valvontamekanismien asianmukaisuuden
 • Resurssit lastensuojelulain täytäntöönpanoon – mukaan lukien sosiaalityöntekijöiden lisäämisen
 • Kehitysvammaisten lasten pitkäaikaissijoittamisen ehkäisemisen ja lyhytaikaisen sijoittamispalveluiden tarjoamisen
 • Sote-palveluiden saatavuuden koko maassa – myös saamelaislasten, pakolaislasten, turvapaikanhakijalasten ja köyhyydessä elävien lasten osalta
 • Sote-palveluiden tarjoamisen lapsille ja raskaana oleville naisille riippumatta heidän dokumentaatiostaan
 • Mielenterveysstrategian täytäntöönpanon ja päihdepalvelujen resurssit sekä lasten itsemurhaluvut
 • Ilmastonmuutostoimien mahdolliset vaikutukset lapsien oikeuksiin – mukaan lukien saamelaislapset.
 • Sosiaaliturvan leikkaukset sekä vammaisten lasten perheiden taloudellisen tilanteen parantamisen
 • Ihmisoikeuskoulutuksen ja -kasvatuksen vahvistamisen
 • Vammaisten lasten inklusiivisen opetuksen sekä koulujen saavutettavuuden
 • Yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen esimerkiksi romanilasten ja maahanmuuttajalasten kohdalla
 • Perusasteen koulutuksen pakollisuus myös turvapaikkaa hakeville ja ilman oleskelulupaa oleville lapsille
 • Ilmaisen ja edullisen lasten vapaa-ajan toiminnan
 • Pakolais- ja turvapaikanhakijalasten perheenyhdistämisen ilman syrjintää
 • Ilman huoltajaa tulleiden lasten turvapaikan myöntämisen
 • Kansalaisuudettomuuden ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävän lainsäädännön hyväksymisen
 • Toimenpiteitä rikosoikeudellisen vastuuiän nostamiseksi
 • Oikeudenkäyntien pituudet
 • Lasten pitäminen vangittuna aikuisille tarkoitetuissa vankiloissa
 • Vaihtoehtoja lasten säilöönotolle tai vangitsemiselle
 • Näiden lisäksi komitea esitti kysymyksiä, jotka koskevat yleissopimuksen kahta lisäpöytäkirjaa:
  • Valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin sekä
  • Valinnainen pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta

Ihmisoikeuskeskus on osallistunut raportointiin

Ihmisoikeuskeskus toimitti suositusluonnoksia sisältävän lausunnon komitealle kesäkuussa 2022 ja syyskuussa 2022. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus osallistui 29.9.2022 järjestettyyn komitean valmistelevaan istuntoon (Pre Sessional Working Group).

Työryhmässä lapsen oikeuksien komitean jäsenet kysyivät hallituksen raportin perusteella tarkentavia kysymyksiä lapsen oikeuksien kanssa työskenteleviltä tahoilta. Hallitus ei osallistunut valmistelevaan työryhmään.

Ihmisoikeuskeskuksen lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Lapsiasiavaltuutettu ja lukuisat lapsijärjestöt ovat osallistuneet yleissopimuksen raportointikierrokselle.

Järjestöjen osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt ja muut tahot voivat toimittaa komitealle ajankohtaista tietoa 15.4.2023 mennessä hallituksen vastausten antamisen jälkeen (ei aikaisemmin). Lisätietoja löytyy lapsen oikeuksien sopimuksen raportointia koordinoivalta Child Rights Connect -järjestön sivustolta (englanniksi). Tietoja yleissopimuksesta, sen lisäpöytäkirjoista ja määräaikaisraportoinnista löytyy myös Ihmisoikeuskeskuksen seurantasivulta.


Tästä pääset Ulkoministeriön lapsen oikeuksien sopimusta koskevalle sivulle, josta löytyy muun muassa hallituksen raportit. 

Tästä pääset YK:n lapsen oikeuksien Suomea koskevalle asiakirjasivulle.