Lausunto: perus- ja ihmisoikeuksia ei voida unohtaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

4.11.2022

Ihmisoikeuskeskus antoi 14.10.2022 maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030).

Ihmisoikeuskeskus totesi, että perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on otettava huomioon läpileikkaavasti kaikissa sopeutumistoimissa. Sopeutumissuunnitelmassa on todettu, että se toimeenpannaan tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti, ja että oikeudenmukaisuuden sisällöllinen näkökulma pohjautuu perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Ihmisoikeuskeskus on useassa aikaisemmassa ilmastotoimiin liittyvissä lausunnoissaan todennut, ettei oikeudenmukaisuuden vaatimus yksin riitä varmistamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Myös sopeutumissuunnitelmassa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen sisällyttäminen on puutteellista, eikä luo konkreettisia perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisvelvoitteita toimeenpaneville tahoille.

Sopeutumissuunnitelman suunnittelussa on osallistettu hyvin eri ihmisryhmiä. Ihmisoikeuskeskuksen mukaan on tärkeää, erityisesti  haavoittuvassa asemassa oleville, että osallistamista jatketaan myös konkreettisia toimia suunniteltaessa.

Arktinen alue lämpenee neljä kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin. Tämän vuoksi saamelaisten oikeuksiin sopeutumistoimissa on Ihmisoikeuskeskuksen lausunnon mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Sopeutumistoimia tarvitaan arktisella alueella nopeammin kuin muualla Suomessa. Suunnitelmassa esitetty erillinen suunnitelma saamelaisten ilmastonmuutokseen sopeutumisesta tuleekin tehdä viivästyksettä. Sopeutumistoimien on perustuttava saamelaisten vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatteelle (FPIC, free, prior and informed consent).

Ihmisoikeuskeskus on kiinnittänyt huomiota aikaisemmissa lausunnoissaan perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin puutteellisuuteen ilmasto- ja ympäristötoimissa. Vaikutusten arviointi on myös sopeutumissuunnitelmassa riittämätöntä. Laaja-alainen perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi on välttämätöntä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi.