Lausunto: Kaivoslain uudistuksessa ei ole arvioitu riittävästi lakiehdotuksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen

14.4.2022

Ihmisoikeuskeskus antoi 12.4.2022 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi (HE) laiksi kaivoslain muuttamisesta.

Ihmisoikeuskeskus toteaa lausunnossaan, että kaivoslain, ympäristönsuojelulain ja luonnonsuojelulain soveltamisalojen rajat ovat epäselvät ja selkeänä riskinä on ristiriitaiset ratkaisut tai perustelut eri lakien soveltamisalalla samasta asiasta. Epäselväksi erityisesti kansalaisille voi jäädä se, mikä viranomainen on milloinkin vastuussa lupien myöntämisestä tai toiminnan valvomisesta. Ihmisoikeuskeskus katsoo, että vähintään lupaprosessien tulisi olla samanaikaisia ja tapahtua tiiviisti yhteistyössä vastuuviranomaisten kesken. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus arvioi, että yksittäisten kuntien päätösvallan vahvistaminen vaikeuttaa muun muassa alueellista suunnittelua ja täytäntöönpanon valvontaa.

Ihmisoikeuskeskus kiinnittää huomiota siihen, että HE:ssä ei oteta riittävällä tavalla huomioon saamelaisten perustuslain 17 §:ssä taattua oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Esimerkiksi vakiintunut ja kansainväliseen oikeuteen perustuva vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaate (FPIC) on jätetty esityksessä kokonaan huomiotta. Ihmisoikeuskeskus muistuttaa, että Suomi on saanut useita huomautuksia YK:n sopimusvalvontaelimiltä tähän liittyvistä laiminlyönneistä. Käsite ja siihen liittyvät prosessit tulisikin lisätä niihin kaivoslain kohtiin, joissa säännellään saamelaisten oikeuksiin liittyvistä toimista. Periaatetta tulisi myös noudattaa aktiivisesti.  

Ihmisoikeuskeskus on todennut useassa viime aikoina antamassaan lausunnossa, että hallituksen esitysten vaikutusarvioinnit ovat liian suppeat.  Tässäkin vaikutusarviointi on välttämätöntä tehdä ympäristövaikutusten lisäksi myös suunnitellun toiminnan vaikutuksista kansalaisten perusoikeuksien toteutumiseen, erityisesti perustuslain 20 §:n osalta. Vaikutusten arviointi kansalaisten yhdenvertaisuuden, omistusoikeuden suojan, elinkeinonvapauden tai saamelaisten oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen oikeuden osalta tulee nykyistä kattavampaa. Myös lainsäädännön arviointineuvosto ja eduskunnan tarkastusvaliokunta ovat kiinnittäneet tähän huomiota.

Lisätietoja:

Leena Leikas, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 9 4321 (eduskunnan vaihde)