Artiklar

Finland i FN:s människorättsgranskning 2017 – Människorättscentret rapporterar för första gången

27.9.2016

Människorättscentret, som en representant av Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter, har för första gången skickat en rapport med anknytning till den universella periodiska granskningen (UPR) i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Den universella granskningen är en mekanism, som grundades 2008, där FN:s medlemsstater rapporterar om deras människorättssituation och ger rekommendationer för andra stater under fyra och halv års tid.

I sin rapport värderar Människorättscentret särskilt hur rättigheter för personer i sårbara ställningar utförs och hur regeringen beaktar de grundläggande och mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Granskningen grundar sig på statens egen nationella rapport, information från FN:s människorättsmekanismer och nationella människorättsinstitutionens och medborgarorganisationers rapporter.

Läs rapporten.

 

 

Tillgång till rättvisa för personer med funktionsnedsättning: handikapporganisationernas rådgivningstjänster

Utredningen grundar sig på intervjuer med jurister och andra rådgivare vid olika handikapporganisationer, som Människorättscentret gjorde under hösten 2015. Syftet var att kartlägga den rådgivning som erbjuds på fältet, som kompletterar myndigheternas service, och samtidigt samla in information om vilka utmaningar personer med funktionsnedsättning möter i vardagen. Utredningen belyser sex allmänt förekommande problem i fråga om förverkligandet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Läs artikeln.

 

Handlingsplaner för mänskliga rättigheter - erfarenheter från Finland och världen

I stadsrådets människorättsredogörelse 2014 föreslås att handlingsplaner för grundläggande och mänskliga rättigheter ska göras också för kommande år. Under beredningen av handlingsprogram är det bra att också återkalla i minnet erfarenheter av andra länders motsvarande program samt om programmens bakgrund och principerna i beredningen av dem.

Artikeln är ursprungligen publicerad i Människorättscentrets verksamhetsberättelse 2014.

 

Läs artikeln.

 

Vad är mänskliga rättigheter?

De mänskliga rättigheterna är rättigheter som gäller för alla och envar på enahanda grunder och som definieras i internationella människorättskonventioner och andra människorättsinstrument. De mänskliga rättigheterna utgör folkrättsnormer som skyddar den enskilda människan, framför allt mot missbruk av offentlig makt. Nästan alla stater i världen har anslutit sig till de viktigaste universella människorättskonventionerna.

 

Läs artikeln.

 

Vad är människorättsfostran och -utbildning?

I FN:s deklaration om människorättsfostran och -utbildning fastställs det att människorättsfostran och -utbildning är all sådan fostran, utbildning, information och undervisning som syftar till världsomfattande respekt och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och som således förebygger människorättskränkningar. Människorättsfostran ger människorna bl.a. kunskap, förmåga och förståelse och utvecklar deras attityder och tillvägagångssätt för att ge dem egenmakt att medverka till att skapa och främja en universell människorättskultur.

 

Läs artikeln.