Lausunnot ja kirjelmät

på svenska     in English

Ihmisoikeuskeskus antaa lausuntoja kotimaisille viranomaisille ja kansainvälisille ihmisoikeuksien toteutumista valvoville elimille, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan neuvosto ja YK.

Lausunnot ja kirjelmät 2018 -

Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen YK:n kyselyyn koronapandemian ihmisoikeusvaikutuksista (3.7.2020)

YK:n erityisraportoijat ja itsenäiset asiantuntijat pyysivät yhteisessä kyselyssään tietoja koronatilanteen vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen Suomen tilanteen osalta.

Ihmisoikeuskeskus lausui iäkkäiden ihmisten palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta (30.6.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta iäkkäiden laatusuositukseksi 2020-2023 (25.6.2020)

Ihmisoikeuskeskus lausui sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä luonnoksesta uudeksi iäkkäitä ihmisiä koskevaksi laatusuositukseksi. Laatusuosituksen laatiminen on osa iäkkäiden palvelujen uudistamisen kokonaisuutta.

Ihmisoikeuskeskus lausui vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista (3.4.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Opetushallitukselle vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista.

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (3.4.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain uudistamiseksi.

Ihmisoikeuskeskus lausui TOIMIA-verkoston suosituksesta iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä (23.1.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIA:n ehdotukseen suositukseksi iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä.

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muutoksista (15.11.2019)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Ihmisoikeuskeskus lausui ikääntyneiden oikeuksista YK:n ikääntyneiden oikeuksia käsittelevälle työryhmälle (29.10.2019)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ikääntyneiden oikeuksia käsittelevälle työryhmälle sen 11. istuntoa varten.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto oikeusvaltioperiaatteesta EU:ssa (18.10.2019)

Ihmisoikeuskeskus lausui pyynnöstä suurelle valiokunnalle oikeusvaltioperiaatteesta Euroopan unionissa.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanon puutteista (2.7.2019)

Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa valvovalle CAT-komitealle. Lausunto on tarkoitettu List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten osana Suomen määräaikaisraportointia.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle roolistaan SDG:n täytäntöönpanossa (4.4.2019)

Lausunto käsitteli ihmisoikeuskasvatusta sekä vammaisten henkilöiden syrjintää.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n TSS-sopimuksen täytäntöönpanon puutteista (14.1.2019)

Suomen määräaikaisraportointi YK:lle on uudistunut KP- ja TSS-sopimusten osalta. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti IOK on antanut lausunnon List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten YK:n TSS-komitealle.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ihmisoikeuskomitealle KP-sopimuksen täytäntöönpanon puutteista (14.1.2019)

Suomen määräaikaisraportointi YK:lle on uudistunut KP- ja TSS-sopimusten osalta. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti IOK on antanut lausunnon List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten YK:n ihmisoikeuskomitealle.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto Finnfundille sen ihmisoikeuslinjauksesta (14.11.2018)

Ihmisoikeuskeskus antoi Finnfundille lausunnon sen luonnoksesta ihmisoikeuslinjaukseksi.

Ihmisoikeuskeskus lausui Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle (7.11.2018)

Ihmisoikeuskeskus näkee Yhdenvertaisuusvaltuutetun resurssien ja toimivallan laajentamisen koskemaan myös työelämää tärkeinä kehityskohteina.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto ulkoministeriölle yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskien (10.9.2018)

Ihmisoikeuskeskus antoi ulkoministeriölle lausunnon YK:ssa vireillä olevasta sopimusluonnoksesta otsikolla Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto oikeusministeriölle Saamelaiskäräjälain uudistusehdotuksista (17.7.2018)

Ihmisoikeuskeskuksen näkemyksen mukaan esitys sisältää useita hyviä ja välttämättömiä uudistuksia. Esityksessä on kuitenkin myös puutteita mm. vaikutusten arvioinnissa ja saamelaiskäräjien resurssien määrässä.

Ihmisoikeuskeskus lausui EN:lle Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta (3.7.2018)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Euroopan neuvoston GREVIO-komitealle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa.

IOK:n lausunto UM:lle vammaisyleissopimuksen lausuntoluonnoksesta (22.5.2018)

Ihmisoikeuskeskus on toimittanut ulkoministeriölle lausuntonsa luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto YK:n ihmisoikeuskasvatuksen maailmanohjelmaan (8.5.2018)

Ihmisoikeuskeskus esittää poliitikkoja ja poliittisia toimijoita paikallistasolta kansainväliselle tasolle YK:n ihmisoikeuskasvatuksen maailmanohjelman 4. vaiheen kohderyhmäksi. Esitämme myös huomion kiinnittämistä ihmisoikeuksien myönteisiin vaikutuksiin sekä vihapuheeseen.