Lausunnot ja kirjelmät

på svenska     in English

Ihmisoikeuskeskus antaa lausuntoja kotimaisille viranomaisille ja kansainvälisille ihmisoikeuksien toteutumista valvoville elimille, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan neuvosto ja YK.

Lausunnot ja kirjelmät 2018 -

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn alustavasta luonnoksesta (16.9.2020)

Ihmisoikeuskeskus lausui palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn alustavasta luonnoksesta elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän alatyöryhmänä toimivalle säädöstyöryhmälle.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle Suomen hallituksen määräaikaisraportista (16.9.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n TSS-komitealle Suomen hallituksen määräaikaisraportin johdosta 31.8.2020. Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus käsittelee mm. yritysvastuukysymyksiä, alkuperäiskansojen oikeuksia, tasa-arvokysymyksiä sekä lasten, ikääntyneiden henkilöiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksia.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ulkoministeriölle YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta sopimusluonnoksesta (9.9.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ihmisoikeuksia monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa koskevasta uudesta sopimusluonnoksesta (Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises, second revised draft), jota käsitellään YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisen hallitustenvälisen työryhmän kuudennessa istunnossa Genevessä 26.–30.10.2020.

Ihmisoikeuskeskus lausui digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista (5.8.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta (5.8.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ulkoministeriölle ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta.

Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen YK:n kyselyyn koronapandemian ihmisoikeusvaikutuksista (3.7.2020)

YK:n erityisraportoijat ja itsenäiset asiantuntijat pyysivät yhteisessä kyselyssään tietoja koronatilanteen vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen Suomen tilanteen osalta.

Ihmisoikeuskeskus lausui iäkkäiden ihmisten palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta (30.6.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta iäkkäiden laatusuositukseksi 2020-2023 (25.6.2020)

Ihmisoikeuskeskus lausui sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä luonnoksesta uudeksi iäkkäitä ihmisiä koskevaksi laatusuositukseksi. Laatusuosituksen laatiminen on osa iäkkäiden palvelujen uudistamisen kokonaisuutta.

Ihmisoikeuskeskus lausui vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista (3.4.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Opetushallitukselle vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista.

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (3.4.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain uudistamiseksi.

Ihmisoikeuskeskus lausui TOIMIA-verkoston suosituksesta iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä (23.1.2020)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIA:n ehdotukseen suositukseksi iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä.

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muutoksista (15.11.2019)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Ihmisoikeuskeskus lausui ikääntyneiden oikeuksista YK:n ikääntyneiden oikeuksia käsittelevälle työryhmälle (29.10.2019)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ikääntyneiden oikeuksia käsittelevälle työryhmälle sen 11. istuntoa varten.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto oikeusvaltioperiaatteesta EU:ssa (18.10.2019)

Ihmisoikeuskeskus lausui pyynnöstä suurelle valiokunnalle oikeusvaltioperiaatteesta Euroopan unionissa.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanon puutteista (2.7.2019)

Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa valvovalle CAT-komitealle. Lausunto on tarkoitettu List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten osana Suomen määräaikaisraportointia.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle roolistaan SDG:n täytäntöönpanossa (4.4.2019)

Lausunto käsitteli ihmisoikeuskasvatusta sekä vammaisten henkilöiden syrjintää.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n TSS-sopimuksen täytäntöönpanon puutteista (14.1.2019)

Suomen määräaikaisraportointi YK:lle on uudistunut KP- ja TSS-sopimusten osalta. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti IOK on antanut lausunnon List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten YK:n TSS-komitealle.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ihmisoikeuskomitealle KP-sopimuksen täytäntöönpanon puutteista (14.1.2019)

Suomen määräaikaisraportointi YK:lle on uudistunut KP- ja TSS-sopimusten osalta. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti IOK on antanut lausunnon List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten YK:n ihmisoikeuskomitealle.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto Finnfundille sen ihmisoikeuslinjauksesta (14.11.2018)

Ihmisoikeuskeskus antoi Finnfundille lausunnon sen luonnoksesta ihmisoikeuslinjaukseksi.

Ihmisoikeuskeskus lausui Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle (7.11.2018)

Ihmisoikeuskeskus näkee Yhdenvertaisuusvaltuutetun resurssien ja toimivallan laajentamisen koskemaan myös työelämää tärkeinä kehityskohteina.