Toimintasuunnitelma 2023

På Svenska     In English

Vuoden 2023 toiminnan päälinjat 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 12.12.2022.

Toiminnan päälinjat ovat

  • perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen seuranta ja edistäminen;
  • viestintä ja vaikuttamistyö ihmisoikeuksien edistämisen keinona;
  • ikääntyneiden, vammaisten ja muiden haavoittuvuuden riskissä olevien ryhmien oikeudet;
  • nuorten asiantuntijoiden ohjelma;
  • ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminta ja muu yhteistyö;
  • osallistuminen kansainväliseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Ihmisoikeuskeskuksen resurssit

Ihmisoikeuskeskuksen vuoden 2023 talousarvio on 1 072 000 euroa, josta palkkamenot ovat 851 000 euroa ja toimintamenot 221 000 euroa. Vuo­den 2023 talousarvioon sisältyy määräraha palk­kamenoihin uuden vakituisen viran perustamisek­si. Virka kohdennetaan viestintään, ja rekrytointi käynnistyy heti vuoden alussa. Toimintamenojen osalta asiantuntija-tutkimuspalvelut, ulkopuolis­ten palkkiot sekä matka-, käännös- ja tulkkaus­palvelut ovat suurimmat kuluerät.

Vuonna 2023 Ihmisoikeuskeskuksessa on 10 henkilötyövuotta, joista vakituisia virkoja kahdek­san (johtaja, kuusi asiantuntijaa ja hallintoassis­tentti) ja kaksi määräaikaista nuoremman asian­tuntijan virkasuhdetta. Lisäksi hankkeisiin voidaan tarvittaessa palkata asiantuntijoita määräaikaisiin virkasuhteisiin tai toimeksiantona.

Ihmisoikeuskeskus on hallinnollisesti edus­kunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä mutta toiminnallisesti täysin itsenäinen ja riippu­maton. Sen toimitilat sijaitsevat eduskunnan C- ja D-talossa. Tiloissa on työpisteet yhdeksälle hen­kilölle. Ihmisoikeuskeskus saa toimitilat, laitteet sekä osan palveluista eduskunnan kanslialta ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialta.

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelmat

Ihmisoikeuskus laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy.

Siirry toimintasuunnitelmiin.

Toimintasuunnitelma 2023

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomukset

Ihmisoikeuskeskus julkaisee vuosittain toimintakertomuksen, joka sisältää myös ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminnan. Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy toimintakertomuksen. Vuodesta 2017 alkaen toimintakertomus on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Siirry toimintakertomuksiin.