Kansainvälinen yhteistyö

Yleistä

Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Ihmisoikeuskeskus tekee yhteistyötä niin kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkostojen (ENNHRI, GANHRI), Euroopan unionin perusoikeusviraston kuin Euroopan neuvoston sekä YK:n eri toimielinten kanssa.

Pikalinkit:

ENNHRI

GANHRI

FRA

ENNHRI logo.

ENNHRI

Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) jäseninä on kansallisia ihmisoikeusinstituutioita eri puolilta Eurooppaa.  Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio hyväksyttiin verkoston jäseneksi vuonna 2013.

ENNHRI:n tehtävänä on:

 • edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja suojelua Euroopassa
 • tukea kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden perustamista
 • tukea jo olemassa olevien instituutioiden työtä
 • koordinoida tiedonvaihtoa ja hyviä käytäntöjä jäsenten välillä
 • pyrkiä vaikuttamaan ihmisoikeuspolitiikkaan ja ihmisoikeuksien toteutumiseen Euroopassa.

Ihmisoikeuskeskus osallistuu ENNHRIn temaattisiin työryhmiin, jotka käsittelevät mm. :

 • taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia
 • vammaisten henkilöiden oikeuksia
 • Eurooppalaisen ihmisoikeusjärjestelmän toimintaa
 • ihmisoikeuksien edistämistä yritystoiminnassa
 • viestintää
GANHRI logo.

GANHRI

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälinen verkosto (Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI) (vuoteen 2016 asti ICC, International Coordinating Committee) on kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden (NHRI) yhteistyöjärjestö ja johtava elin.

GANHRIN tehtävänä on muun muassa:

 • tukea kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa
 • vahvistaa ihmisoikeusinstituutioiden roolia kotivaltioissaan, YK:ssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä
 • akkreditoida kansallisia ihmisoikeusinstituutioita Pariisin periaatteiden mukaisesti
 • auttaa uhan alla olevia ihmisoikeusinstituutioita
 • pyydettäessä auttaa hallituksia ihmisoikeusinstituution perustamisessa
FRA logo.

FRA

EU:n perusoikeusviraston (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) tavoitteena on edistää perusoikeuksien täysimääräistä kunnioittamista kaikkialla EU:ssa.

FRA:n toiminnan alat

Viisivuotisessa strategiasuunnitelmassa (2018-2023) määritellään kahdeksan aihekohtaista FRA:n toiminnan alaa:

 • oikeussuoja ja rikosten uhrit

 • tietoyhteiskunta ja erityisesti yksityiselämän kunnioittaminen ja henkilötietojen suoja

 • romanien integraatio

 • oikeudellinen ja poliisiyhteistyö

 • lapsen oikeudet

 • tasa-arvo ja syrjimättömyys

 • muuttoliike ja maahanmuuttajien kotoutuminen, viisumit ja rajatarkastukset sekä turvapaikka-asiat

 • rasismi, muukalaisviha ja näihin liittyvä suvaitsemattomuus

Perusoikeusviraston tehtäviin kuuluu

 • antaa riippumatonta, näyttöön perustuvaa neuvontaa EU:n ja sen jäsenmaiden päätöksentekijöidelle

 • kerätä tietoa ja dataa sekä tehdä vertailevia yhteiskunta- ja oikeustieteellisiä tutkimuksia

 • tiedottaa perusoikeuksista ja lisätä tietoisuutta niistä koko Euroopan tasolla

 • julkaista vuosiraportissaan tilannekatsaus perusoikeuksia koskevasta tilanteesta EU:ssa.

Perusoikeusviraston hallintoneuvosto

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Leena Leikas toimii hallintoneuvoston (Management Board) varajäsenenä vuosina 2020-2023. Suomen varsinaisena jäsenenä toimii professori Tuomas Ojanen.

Perusoikeusviraston hallintoneuvosto:

 • määrittää perusoikeusviraston ensisijaiset tehtävät
 • hyväksyy sen talousarvion
 • valvoo viraston työtä

Hallintoneuvosto koostuu:

 • EU:n jäsenvaltioiden nimeämistä riippumattomista jäsenistä
 • kahdesta EU:n komission jäsenestä
 • Euroopan neuvoston nimeämästä riippumattomasta jäsenestä