Vammaisten henkilöiden osallistamista koskeva YK:n yleiskommenttiluonnos julkaistu

29.3.2018

YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on julkaissut luonnoksen ja lausuntopyynnön yleiskommentista nro 7, joka käsittelee vammaisten henkilöiden kuulemista ja osallistamista.

YK:n vammaisyleissopimus edellyttää vammaisten henkilöiden täysimääräistä osallistumista ja osallistamista heitä koskevaan päätöksentekoon.

Yleiskommenttiluonnoksessa komitea pyrkii antamaan konkreettisia neuvoja muun muassa siitä, miten artiklat 4(3) ja 33(3) toimeenpannaan kansallisella tasolla. Luonnoksen mukaan tämän tulisi tapahtua yhteisymmärryksessä vammaisia lapsia ja naisia edustavien järjestöjen kanssa. Komitea suosittaa myös perustamaan pysyviä vammaisjärjestöjen kuulemismekanismeja.

Komitea pyytää lausuntoja yleiskommenttiluonnokseen sopimusosapuolilta ja muilta asiasta kiinnostuneilta tahoilta, erityisesti vammaisia henkilöitä edustavilta järjestöiltä.

Lausunnot tulee lähettää YK:lle 15.5.2018 mennessä. Yleiskommenttiluonnos ja lisätietoja lausunnon tekemisestä löytyy osoitteesta: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CallSubmissionsDraftGC7.aspx (englanniksi).