Uutisia

[1-100] [101-171]
YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen (CAT) raportointikierros alkaa - ensimmäinen vaikutusmahdollisuus DL 24.6.2019.
Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2018 on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.
Seksuaalirikosten uhrien asemaa parannettava ja seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen aloitettava mahdollisimman pian vaalien jälkeen
Määräaikaisraportointiprosessin toinen vaihe on käynnistynyt: Hallitukselta pyydetään tietoja TSS-sopimuksen täytäntöönpanosta 2.4.2020 mennessä.
Määräaikaisraportointiprosessin toinen vaihe on käynnistynyt: Hallitukselta pyydetään tietoja KP-sopimuksen täytäntöönpanosta 2.4.2020 mennessä.
Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen ja turvaaminen on oltava keskeisellä sijalla valtioneuvoston työssä tulevalla hallituskaudella. Ihmisoikeusvaltuuskunta painottaa, että sitoutuminen on todettava selkeästi myös hallitusohjelmassa 2019–2023.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen tuomioiden täytäntöönpano: 10-vuotinen uudistusprosessi tuo selkeitä tuloksia
Ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuuksien turvaaminen ja heidän toimintansa estämisen ja häiritsemisen lopettaminen tavoitteina pyöreän pöydän keskusteluissa joulukuussa 2018 Helsingissä.
Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 14.1.2019.
Valtiolle.fi ID: 21-16-2019
Osana kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa oikeusministeriö ja ulkoministeriö ovat teettäneet laadullisen selvityksen intersukupuolisten henkilöiden oikeuksista ja kokemuksista. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää, miten intersukupuolisten lasten syntymän yhteydessä tehdyt ratkaisut sekä lapsuus- ja nuoruusajan hoidot ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä.
Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio on nimitetty jäseneksi Suomen Unesco-toimikuntaan. Toimikunta avustaa mm. Opetus- ja kulttuuriministeriötä Unescon ja Suomen välisten yhteyksien hoidossa.
Saamelaisten kansallispäivää voi viettää mm live-oppitunnin parissa verkossa tai katsomalla palkittua Saamelaisveri-elokuvaa.
Ihmisoikeuskomitea painotti ratkaisussaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta alkuperäiskansana katsoessaan että vaaliluettelokysymyksessä KHO ei ollut perustanut tulkintaansa kohtuullisiin ja objektiivisiin kriteereihin.
Komitealla ei ole toimivaltaa tutkia sopimusneuvotteluja eikä ennakoivasti sopimuksen vaikutuksia sopimusta toimeenpanevaan kansalliseen lainsäädäntöön tai sen perusteella tehtyihin toimiin.
Eduskunnan lisärahan avulla Ihmisoikeuskeskus seuraa ja edistää ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja edistää sitä koskevaa koulutusta ja tutkimusta.
Sosiaalisten oikeuksien komitea tarkasteli viiden aiemmin antamansa järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoa Suomessa. Täytäntöönpano ollut riittämätöntä.
Oikeusministeriön koordinoimassa pilottihankkeessa arvioidaan lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien toteutumista Suomessa Euroopan neuvoston kehittämän arviointityökalun avulla.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2018 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä on 20 valitusta.
Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan ehdokkaaksi 1.7.2019 avoimeksi tulevaan Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) jäsenen ja varajäsenen tehtävään.
Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan ehdokkaaksi Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen soveltamista tutkivan neuvoa-antavan komitean jäsenten listalle 31.1.2019 mennessä.
Joulukuussa 2018 on kulunut 25 vuotta siitä, kun YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman niin kutsutuista Pariisin periaatteista, jotka ohjaavat ja tukevat itsenäisten, ihmisoikeuksia edistävien ja suojelevien kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden toimintaa ympäri maailman.
Selvityksessä tutkittiin erityisesti, mitä vaikutuksia on ollut muutoksilla, joita tehtiin turvapaikanhakijoiden oikeusavun saamista koskevaan lainsäädäntöön vuonna 2016.
Ihmisoikeuskeskus on kutsunut eduskunnan juhlistamaan ihmisoikeuksia YK:n vammaisten oikeuksien päivästä ihmisoikeuspäivään 3.-10.12.2018.
29.11. järjestetään Suomen tulevaa EU-puheenjohtajuuttta ja perusoikeuksia koskeva asiantuntijaseminaari, jota voi seurata suorana verkossa tai myöhemmin tallenteena eduskunnan sivuilla.
Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden Euroopan verkosto ENNHRI on valinnut seuraavaksi puheenjohtajakseen Emily Loganin. Logan edustaa Irlannin kansallista ihmisoikeusinstituutiota. Ateenassa 24.10.2018 järjestetty yleiskokous edelsi ENNHRI:n vuosikonferenssia, jonka teemana oli tänä vuonna ihmisoikeuspuolustajat.
Saamenkielinen opetus kotiseutualueen ulkopuolella, saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut, romanikielinen opettajankoulutus sekä yleinen tietoisuus vähemmistökielistä vaativat välittömiä toimenpiteitä Suomessa.
CERD-komitean huomiot Suomen 23. määräaikaisraportin tietojen perusteella vuonna 2017 annettujen loppupäätelmien ja suositusten (CERD/C/FIN/CO/23) täytäntöönpanosta.
Uudistetun raportointimenettelyn mukainen kierros alkamassa - ensimmäinen vaikutusmahdollisuus käsiteltäviin teemoihin vuoden 2018 aikana
Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet, ihmisoikeuspuolustajat ja erityisesti naispuoliset ihmisoikeuspuolustajat ovat aiheena, kun kansalliset ihmisoikeusinstituutiot eri puolilta maailmaa kokoontuvat Marrakechiin.
Ihmisoikeusvaltuuskunta ilmaisee huolensa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisen puutteista.
Tilaisuudessa kerrotaan YK:n uudistuvasta raportointiprosessista sekä pohditaan mahdollisia komiteoiden tietoisuuteen nostettavia ajankohtaisia teemoja
YK:n ihmisoikeuskasvatuksen maailmanohjelman (WPHRE) 4. vaiheen kohderyhmäksi on ihmisoikeusneuvostossa valittu nuoret. Valtioilta odotetaan toimia nuorten ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi.
Yli 600 eri alojen toimijaa kokoontuu 25.-27.9. Wieniin keskustelemaan polttavimmista ihmisoikeushaasteista EU:ssa.
Helsingin yliopistolla on alkanut uusi hanke demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi opettajankoulutuksessa. Ihmisoikeuskeskus teki aloitteen hankkeesta ja rahoittaa sitä osittain.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16. pöytäkirja tuli Suomessa voimaan 1.8.2018.
Kesäkuun alussa Helsingissä järjestetyssä NHRI-akatemiassa käsiteltiin ihmisoikeuspuolustajien suojelua ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden roolia lainsäädäntöprosessissa. 
YK:n ihmisoikeusneuvoston 38.istunto käynnistyy tänään Genevessä. Istunnossa keskustellaan muun muassa naisten oikeuksista.
Oikeusministeriön vuoden 2018 Demokratiapalkinnon teemana on demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus. 10 000 euron arvoinen palkinto voidaan myöntää yhdelle kansalaisyhteiskuntaa edustavalle toimijalle tai se voidaan jakaa useamman toimijan kesken. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi tehdä 20. elokuuta saakka.
Euroopan komissio on julkaissut vuotuisen kertomuksensa, jossa arvioidaan EU:n perusoikeuskirjan soveltamista.
Lähes 60 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että ikääntyneisyys on haitaksi töitä haettaessa. Yhteiskunta pitää usein ikääntyneitä taakkana. Jätämme liian usein huomiotta ikääntyneiden ihmisoikeudet. EU:n perusoikeusvirasto FRA tarkastelee vuoden 2018 raportissaan sitä, miten oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa ikääntyneiden kunnioittamiseksi on alettu noudattaa.
Euroopan kansallisille ihmisoikeusinstituutioille suunnattu vuosittainen koulutus, NHRI-akatemia, järjestetään tänä vuonna Helsingissä.
Vuoden 2017 aikana Ihmisoikeuskeskus kehitti perus- ja ihmisoikeuksien seurantaa. YK:n vammaisyleissopimuksen edistäminen ja seuranta uutena tehtävänä vakiintui, ja perus- ja ihmisoikeuskoulutus levisi laajalle. Ihmisoikeuskeskus osallistui aktiivisesti kansainväliseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kielsi luottoyhtiötä käyttämästä tilastollista menetelmää luotonhakijaa syrjivästi kuluttajaluotonannossa, jossa tuli esiin myös moniperustaista välitöntä syrjintää.
Suomi on selvästi muita Pohjoismaita jäljessä transihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa. Suomessa transihmiset joutuvat edelleen luopumaan lisääntymiskyvystään, jos he haluavat korjata henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän.
YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutettu Kate Gilmore odottaa jämäkämpää otetta konfliktien ratkaisussa ja ihmisoikeusloukkauksiin puuttumisessa niin YK:n jäsenvaltioilta kuin turvallisuusneuvostolta.
YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea katsoi, ettei lapsen huoltajuuden siirtämiselle lapsen äidiltä isälle ollut perusteita, eivätkä oikeusasteet huomioineet äidin kokemaa perheväkivaltaa tai isän saamaa väkivaltatuomiota riittävästi.
Ihmisoikeuskeskuksen julkaisemaa suomi-ruotsi-englanti ihmisoikeussanastoa on täydennetty.
YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutettu Kate Gilmore vierailee Suomessa perjantaina 13. huhtikuuta.
YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on julkaissut luonnoksen ja lausuntopyynnön yleiskommentista nro 7, joka käsittelee vammaisten henkilöiden kuulemista ja osallistamista.
Tuoreet tutkimukset osoittavat, että turvapaikanhakijoiden oikeudellinen asema on heikentynyt Suomessa.
Oppaaseen on poimittu tuoreita tapausesimerkkejä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ja Euroopan unionin tuomioistuimesta
Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttama verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista aukeaa tänään 15.3.2018. Kyselyyn voi vasta 30.5.2018 asti.
Tänään julkaistiin Suomen ensimmäinen toimintaohjelma YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi.
Voimakkaassa puheenvuorossaan valtuutettu mm. muistutti valtioiden johtajia YK:n ihmisoikeusjulistuksen periaatteiden merkityksestä.
Lapsiasiavaltuutettu on julkaissut nyt suomeksi yhteensä 21 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttia.
Ihmisoikeusneuvoston neljä viikkoa kestävä istunto alkoi eilen korkean tason edustajien puheenvuoroilla.
Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot eri puolilta maailmaa kokoontuvat 21. - 23.2. Genevessä
Ihmisoikeuskeskus on kirjeessään 1.2.2018 oikeus- ja sisäministereille ilmaissut huolensa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta.
Ihmisoikeuskasvatus osaksi koulukulttuuria -lavaohjelman pääosassa olivat lapset ja nuoret, jotka kertoivat kokemuksiaan ja toiveitaan ihmisoikeuksien opetuksesta. Ihmisoikeuskeskus osallistui kasvatusalan vuotuisille Educa-messuille ihmisoikeuskasvatusta käsittelevällä osastolla ja lavaohjelmalla yhteistyössä Ihmisoikeusliiton, Suomen Amnestyn osaston ja Suomen Unicefin kanssa.
Ihmisoikeuskeskus korosti lausunnossaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä vähemmistöjen oikeuksien huomioimista yhteiskunnassa yleisesti, mutta myös romaniyhteisön sisällä.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2017 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä on vain 14 valitusta.
Sosiaalisten oikeuksien komitea pitää edelleen mm. Suomen työttömyysturvaa ja vanhuuseläkkeitä liian alhaisina. Myönteistä kehitystä vuosina 2012-2015 tapahtui työterveyshuollon kehittämisessä, vanhempainetuuksissa ja vammaisuudesta johtuvien etuuksien myöntämisessä.
Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentti nro 1 (2014), artikla 12, on Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta käännetty suomeksi ja ruotsiksi.
Juuri julkaistun raportin mukaan ihmisoikeuksia edistävät kansalaisjärjestöt joutuvat kohtaamaan EU-maissa useita haasteita. Ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvista hyökkäyksistä tarvittaisiin lisää tietoa.
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea pyysi viime vuoden lopussa lausuntoja yleiskommenttiluonnokseen, joka käsittelee vammaisten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä (vammaisyleissopimuksen artikla 5). Ihmisoikeuskeskus osallistui kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen verkoston GANHRI:n yhteislausunnon laatimiseen.
Tule kuulemaan innostavia esimerkkejä ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamisesta koulukulttuurissa lavaohjelmassa 26.1. Tieto-lavalla ja keskustelemaan ihmisoikeuskasvatuksesta yhteistyössä järjestöjen kanssa toteuttamallamme osastolla 6h88. Educassa saat uusia ideoita!
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta päätöksiä vammaisten henkilöiden syrjinnästä
Eduskunnan kirjastossa kaikille avointa koulutusta kirjastosta, tiedonhankinnasta, tietokannoista, lainsäädäntöasiakirjoista, eduskunnan toiminnasta sekä mm. EU-asioiden käsittelyprosesseista.
Vuosien 2012-2017 uutiset koottu uutisarkistoon.
Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii 13.12.2017 tekemässään kannanotossa hallitusta ryhtymään translain pikaiseen uudistamiseen. Translaista on poistettava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Transihmisten itsemääräämisoikeus, yksityiselämän suoja sekä henkilökohtainen koskemattomuus tulee turvata laissa.
RSS ATOM