Ihmisoikeuskeskus lausui Euroopan perusoikeusviraston perustamisasetuksen muutoksesta

2.11.2020

Komission ehdottamilla muutoksilla on mm. tarkoitus selkeyttää viraston toiminta kattamaan myös poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön aihealueet.

Valtioneuvosto antoi 9.7.2020 U-kirjelmän eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen).

Perusoikeusvirasto on vakiintunut keskeiseksi perusoikeuksia koskevan tiedon asiantuntijaorganisaatioksi. Virasto tuottaa vuosittain muun muassa perusoikeusraportin sekä lukuisia temaattisia selvityksiä, jotka antavat keskeistä tietoa perusoikeuksien tilasta unionissa.  

Perusoikeusvirasto teettää viiden vuoden välein saavutuksiaan koskevan riippumattoman ulkopuolisen arvioinnin. Näitä arviointeja on tehty perusoikeusviraston perustamisen jälkeen kaksi, joista ensimmäinen, vuonna 2012 tehty arviointi, ei johtanut perustamisasetuksen muuttamiseen. Toinen arviointi tehtiin vuonna 2017. Komissio on analysoinut ulkopuolisen arvioitsijan sekä perusoikeusviraston hallintoneuvoston komissiolle antamia suosituksia (komission asiakirja 26.7.2019; SWD(2019) 313 final) ja on päätynyt tämän perusteella tekemään eräitä kohdennettuja muutosehdotuksia perusoikeusviraston perustamisasetukseen.  

Komission ehdotuksen mukaan ehdotetuilla muutoksilla on kaksi tarkoitusta. Ensimmäiseksi muutoksilla on tarkoitus yhdenmukaistaa perusoikeusviraston perustamisasetuksen tietyt säännökset EU:n erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 annettuun yhteiseen julkilausumaan liitetyn yhteisen lähestymistavan kanssa viraston tehokkuuden, merkityksellisyyden ja hallinnon parantamiseksi. Toiseksi ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen viraston toiminta kattaa unionin toimivallan ja että siihen näin ollen sisältyvät poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön aihealueet. 

Ihmisoikeuskeskus lausui esityksestä perustuslakivaliokunnalle syyskuussa.

Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus katsoo, että on tärkeää että perusoikeusvirasto toimii täysipainoisesti myös poliisiyhteistyön ja rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön aloilla. LIsäksi Ihmisoikeuskeskus pitää arvokkaana ja hyvin tärkeänä sitä, että Suomi jatkaa EU:n perusoikeusviraston tukemista ja tiivistä yhteistyötä sen kanssa.

Linkki asian eduskuntakäsittelyyn ja siihen liittyviin asiakirjoihin

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/U_35+2020.aspx 

Liitteet