GANHRI antoi lausunnon vammaisten syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta käsittelevään yleiskommenttiluonnokseen

17.1.2018

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea pyysi viime vuoden lopussa lausuntoja yleiskommenttiluonnokseen, joka käsittelee vammaisten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä (vammaisyleissopimuksen artikla 5). Ihmisoikeuskeskus osallistui kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen verkoston GANHRI:n yhteislausunnon laatimiseen.

YK:n vammaisyleissopimuksen noudattamista valvova vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD-komitea) laatii aika ajoin yleiskommentteja. Niissä avataan ja tarkennetaan, mitä vammaisyleissopimuksen tietty artikla tarkoittaa käytännössä ja millaisiin toimenpiteisiin artikla velvoittaa sopimusosapuolia. Yleiskommentit ovat tärkeitä työkaluja sopimuksen tulkinnassa ja toimeenpanossa.

Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) vammaisasioiden työryhmän ja Ihmisoikeuskeskuksen esittämät huomiot yleiskommenttiluonnoksesta on huomioitu lausunnossa täysimääräisesti.

Ihmisoikeuskeskuksen aloitteesta GANHRI:n yhteislausunnossa suositellaan muun muassa selkeäsanaista mainintaa siitä, että syrjimättömyys on kehittyvä käsite. Tämän vuoksi kommentin normatiivinen sisältö on avointa. Ihmisoikeuskeskuksen näkemyksen mukaan ilman kyseistä tarkennusta on vaarana, että jotkut sopimusosapuolet saattavat esimerkiksi tulkita joidenkin syrjinnän muotojen jäävän sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jos niitä ei ole erikseen mainittu.

Ihmisoikeuskeskus piti lisäksi tärkeänä muun muassa sitä, että CRPD-komiteaa suositellaan käyttämään yleiskommentissa enemmän käytännön esimerkkejä. Ne auttavat havainnollistamaan kohtuullista mukauttamista sekä syrjinnän kieltoa tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa.

Lisätietoa:

 

Muiden toimijoiden CRPD-komitealle antamat lausunnot

Liitteet