EN: Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea julkaisi vuosiraporttinsa 2017

24.1.2018


Sosiaalisten oikeuksien komitea pitää edelleen mm. Suomen työttömyysturvaa ja vanhuuseläkkeitä liian alhaisina. Myönteistä kehitystä vuosina 2012-2015 tapahtui työterveyshuollon kehittämisessä, vanhempainetuuksissa ja vammaisuudesta johtuvien etuuksien myöntämisessä.

Euroopan neuvoston alainen Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea (The European Committee of Social Rights (ECSR)) julkaisi keskiviikkona 24.1.2018 raporttinsa vuodelta 2017. Raportti käsittelee ajalla 2012-2015 tehtyjä uudistuksia ja lainsäädäntömuutoksia.

Yleistä raportista

Raportissa tarkastellaan sitä miten ne 33 jäsenvaltiota, jotka ovat ratifioineet Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirjan tai uudistetun peruskirjan (European Social Charter (1961) and European Social Charter (revised) (1996)) ovat panneet sopimuksen määräyksiä täytäntöön. Suomen osalta sopimus on tullut voimaan vuonna 2002.

Vuoden 2017 raportti käsitteli teema-alueen "terveys, sosiaaliturva ja sosiaalinen suojelu" artikloita:

 • oikeus turvallisiin ja terveellisiin työoloihin (Artikla 3),
 • oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan (Artikla 11),
 • oikeus sosiaaliturvaan (Artikla 12),
 • oikeus sosiaaliavustukseen ja lääkinnälliseen apuun (Artickla13),
 • oikeus sosiaalipalveluihin (Artikla 14),
 • ikääntyneiden oikeus sosiaaliseen suojeluun (Artikla 23),
 • oikeus suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan (Artikla 30).

Raportin päähuomiot

Komitea toteaa raportissaan näiden 33 valtion osalta 175 tilannetta, joissa sopimuksen määräyksiä ei ole riittävästi toteutettu. Yhteensä 228 tilanteessa sopimusmääräykset on pantu täytäntöön riittävässä määrin. Kaikkiaan 83 tapauksessa komitea ei voinut arvioida tilannetta, koska jäsenmaat eivät olleet toimittaneet riittävästi tietoja.

Komitea on huolestunut siitä, että monissa Euroopan maissa köyhyysaste on sietämättömän korkealla ja ongelman poistamiseen tarkoitetut toimet eivät ole riittäviä. Erityisesti työttömyyskorvaukset ja vanhuuseläkkeet ovat monissa maissa niin alhaiset, että niillä elävät joutuvat elämään köyhyysrajan alapuolella. Sosiaaliavustukset ovat myös niin alhaisia, että ne eivät korjaa tätä tilannetta.

Myös lasten ja äitien kuolleisuus on monissa maissa liian korkealla tasolla samoin työpaikoilla kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä.

Positiivista sen sijaan on terveyden ja turvallisuuden yleinen parantuminen työpaikoilla sekä sosiaaliturvan paraneminen terveydenhuollon ja vammaisuuden osalta.

Suomea koskevat pääkohdat

Suomen osalta raportti käsitteli tilannetta vuosina 2012-2015. Komitea esitti huolensa mm. seuraavien seikkojen osalta:

 • työttömyysturvan alhainen ja köyhyysrajan alle jäävä taso (artikla 12)
 • sosiaaliavustuksen sinällään riittävää määrää ei taata kaikille käytännössä (artikla 13)
 • sosiaaliturvan yhdenvertainen saaminen edellyttää ulkomaan kansalaisilta tietyn pituista oleskelua maassa (artikla 13)

Komitea huomioi positiivisen kehityksen mm. seuraavien seikkojen osalta:

 • työterveyshuollon palveluiden kehittäminen vuonna 2014 (artikla 3.4)
 • työttömyysetuuksien karenssiajan lyhentäminen vuonna 2014 (artikla 12.3)
 • edunsaajan puolison tulojen jättäminen huomioimatta laskettaessa työmarkkinatukea vuodesta 2013 lähtien(artikla 12.3)
 • parannukset vuonna 2014 vanhempainetuuksiin niille ulkomaan kansalaisille, joihin sovelletaan Suomen sosiaaliturvaa (Artikla 12.3)
 • isyyspäivärahan pidentäminen ja sen sijoittamisen muutokset vuonna 2013 (Artikla 12.3)
 • Osittaisen sairaspäivärahan pidentäminen vuonna 2014 (Artikla 12§3)
 • parannukset vammaisuudesta johtuvien etuuksien myöntämisessä vuodesta 2015 lähtien (Artikla 12.3)
 • kuntoutusta ja osittaista kuntoutustukea koskeviin tukiin liittyvät parannukset vuonna 2015 (Artikla 12.3).

Suomea koskeva raportti kokonaisuudessaan UM:n sivulla

Komitean maakohtaiset päätelmät vuodelta 2017 löytyvät myös peruskirjan HUDOC-tietokannasta artikla kerrallaan.

Sosiaalisten oikeuksien komitean lehdistötiedote kokonaisuudessaan - European Committee of Social Rights finds 175 violations related to health, social security and social protection in 33 countries in 2017

Vuoden 2017 raportin avainkohdat-tiivistelmä ja tiivistelmä päätelmistä lehdistölle

 

Sosiaalisten oikeuksien komitean monitorointisivusto

 

Ulkoministeriön sosiaalista peruskirjaa koskeva verkkosivu

Euroopan sosiaalisen peruskirjan teksti FINLEX-tietokannassa

 

Liitteet