Lapsiasiavaltuutettu julkaissut lisää yleiskommentteja suomeksi

5.3.2018


Lapsiasiavaltuutettu on julkaissut nyt suomeksi yhteensä 21 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttia.

LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO

5.3.2018

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymän lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59 ja 60/1991) toteutumista. Lapsen oikeuksien yleissopimus on ratifioitu Suomessa vuonna 1991 osaksi lainsäädäntöämme.

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo yleissopimuksen toimeenpanoa sopimusvaltiossa. Komitea julkaisee toimeenpanon tueksi yleiskommentteja, joissa se esittää tulkintansa sopimuksessa taatuista oikeuksista sekä yksittäisten artiklojen osalta että erilaisissa temaattisissa kysymyksissä. Yleiskommentit ovat tärkeä työkalu yleissopimuksen sisällön ja sen asettamien velvoitteiden ymmärtämiseksi jokaiselle, jonka toiminta koskettaa lapsia. Yleiskommentteja on tähän mennessä julkaistu kaikkiaan 23 kpl.

Yleiskommentit koskettavat muun muassa julkista tai yksityistä sosiaali- tai terveydenhuoltoa, tuomioistuimia, hallintoviranomaisia ja lainsäädäntöelimiä. Edistääkseen lapsen oikeuksien yleissopimuksen tunnettavuutta ja entistä tehokkaampaa toimeenpanoa lapsiasiavaltuutetun toimisto käännättää yleiskommentit suomen kielelle. Aiemmin valmistuneita käännöksiä on 19 kappaletta.

Nyt on valmistunut kaksi (2) uutta käännöstä, jotka koskevat lasten oikeuksien täytäntöönpanoa nuoruusiässä sekä katuoloissa elävien lasten oikeuksia.

 • Yleiskommentti nro 1 (2001) 29 artiklan 1 kohta: Koulutuksen tavoitteet
 • Yleiskommentti nro 2 (2002) Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden rooli
 • Yleiskommentti nro 3 (2003) HIVsta/AIDSista ja lapsen oikeuksista
 • Yleiskommentti nro 4 (2003) nuorten terveydestä ja kehityksestä lapsen oikeuksien sopimuksen yhteydessä
 • Yleiskommentti nro 5 (2003) Lapsen oikeuksien yleissopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimenpiteet
 • Yleiskommentti nro 6 (2005) Ilman huoltajaa olevien ja perheestään eroon joutuneiden lasten kohtelu kotimaansa ulkopuolella
 • Yleiskommentti nro 7 (2006) Lapsen oikeuksien täytäntöönpano varhaislapsuudessa
 • Yleiskommentti nro 8 (2006) Lapsen oikeus suojeluun ruumiilliselta kuritukselta ja muilta julmilta tai halventavilta rankaisumuodoilta
 • Yleiskommentti nro 9 (20006) Vammaisten lasten oikeudet
 • Yleiskommentti nro 10 (2007) Lasten oikeudet nuoriso-oikeudessa
 • Yleiskommentti nro 11 (2009) Alkuperäiskansojen lapset ja heidän yleissopimuksen mukaiset oikeutensa
 • Yleiskommentti nro 12 (2009) Lapsen oikeus tulla kuulluksi
 • Yleiskommentti nro 13 (2011) Lapsen oikeus olla joutumatta minkäänlaisen väkivallan kohteeksi
 • Yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon (3 artikla, 1 kohta)
 • Yleiskommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta (24 artikla)
 • Yleiskommentti nro 16 (2013) sopimusvaltioiden velvoitteista, jotka koskevat yritystoiminnan vaikutusta lasten oikeuksiin
 • Yleiskommentti nro 17 (2013) lapsen oikeudesta lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (31 artikla)
 • Yleiskommentti nro 18 (2014) haitallisista käytännöistä, yhteiskommentti CEDAW-komitean kanssa
 • Yleiskommentti nro 19 (2016) julkisesta budjetoinnista lasten oikeuksien toteuttamiseksi (4 artikla)
 • Yleiskommentti nro 20 (2016) lapsen oikeuksien täytäntöönpanosta nuoruusiässä (UUSI)
 • Yleiskommentti nro 21 (2017) katuoloissa elävistä lapsista (UUSI)

Kaikki suomenkieliset käännökset löytyvät lapsiasiavaltuutetun kotisivuilta osoitteesta www.lapsiasia.fi kohdasta Lapsen oikeudet/YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit. Samalla sivulla on myös linkki YK:n lapsen oikeuksien komitean verkkosivuille, josta löytyvät kaikki julkaistut yleiskommentit mm. englannin- ja ranskankielisinä, sekä linkki Ruotsin lapsiasiavaltuutetun verkkosivuille, jossa ovat ruotsinkieliset käännökset yleiskommenteista nro:t 1-18.

Toivomme, että jaatte tietoa käännöksistä laajasti omassa organisaatiossanne. Vastaamme mielellämme teitä mahdollisesti pohdituttaviin kysymyksiin lapsen oikeuksien sopimusta koskien.

Edistetään yhdessä lapsen oikeuksien toteutumista. Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.

Jyväskylässä 5.3.2018

Tuomas Kurttila, Lapsiasiavaltuutettu

Merike Helander, Lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto

 

Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä suomeksi

Lapsiasiavaltuutetun lapsen oikeudet-sivusto

http://www.lapsiasia.fi/

http://www.lastensivut.fi/

Lapsen oikeuksien komitean verkkosivut (EN)