Euroopan komissio raportoi perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa vuonna 2017

7.6.2018

Euroopan komissio on julkaissut vuotuisen kertomuksensa, jossa arvioidaan EU:n perusoikeuskirjan soveltamista.

 

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Bryssel 6. kesäkuuta 2018

 

Euroopan komissio on julkaissut vuotuisen kertomuksensa, jossa arvioidaan EU:n perusoikeuskirjan soveltamista

Kertomuksessa todetaan, että vuosi 2017 oli perusoikeuksien suhteen haasteellinen ja että oikeuksia tukevat rakenteet ja välineet toimivat asianmukaisesti. Vuonna 2018 tarvitaan kuitenkin lisätoimia, joilla edistetään perusoikeuksia, oikeusvaltiota ja demokratiaa sekä kansalaisyhteiskunnan vapautta ja toimintamahdollisuuksia.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Tämä on hyvä tilaisuus muistuttaa, että perusoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio ovat Euroopan unionin kolme peruspilaria. EU:n perusoikeuskirja koskee kaikkia. Se sitoo EU:n toimielimiä samoin kuin EU:n jäsenvaltioita, kun ne soveltavat EU:n lainsäädäntöä. Euroopan unionin tuomioistuimella ja kansallisilla tuomioistuimilla on tärkeä rooli perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen valvojana kaikkialla unionissa”, sanoo komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

. ”Vuonna 2017 tapahtui jonkin verran myönteistä kehitystä. Esimerkiksi uusien sosiaalisen median käytännesääntöjen avulla pystyimme puuttumaan verkossa leviävään rasistiseen ja muuhun vihapuheeseen. Toinen tärkeä askel oli Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, joka edistää tasa-arvoa ja osoittaa, että EU on paljon muutakin kuin sisämarkkinat. Se on arvojen unioni, joka suojelee kansalaisia. Vuosi 2017 oli kuitenkin myös haasteellinen, sillä oikeusvaltioperiaate, oikeuslaitoksen riippumattomuus ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet olivat uhattuina joissakin jäsenvaltioissa. Komissio jatkaa tinkimättä perusoikeuksien, oikeusvaltion ja demokraattisten arvojen puolustamista unionissa”, sanoo oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová.

Perusoikeuksia edistettiin vuonna 2017 muun muassa seuraavasti:

  • Lisätuki demokratialle ja kansalaisyhteiskunnalle – Komission kertomuksessa korostetaan, että demokratian tukeminen on jälleen tarpeen. Kansalaisyhteiskunnan rooli ja siihen tätä nykyä kohdistuvat haasteet nousivat selvästi esiin vuonna 2017. Tuki kansalaisyhteiskunnalle on näkyvässä asemassa EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja ehdotus oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahaston perustamisesta hyväksyttiin toukokuussa 2018.
  • Rasismin ja syrjinnän torjunta verkossa ja verkon ulkopuolella – Komissio tehosti IT-alan yritysten, kansallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa tekemäänsä yhteistyötä, jolla pyritään varmistamaan, että verkossa levitettävä vihapuhe havaitaan ja lopetetaan nopeasti. Komissio myös auttoi jäsenvaltioita panemaan tehokkaammin täytäntöön EU:n säädöksiä, joilla parannetaan viharikosten torjuntaa, oikeussuojan saatavuutta sekä viharikosten uhrien suojelua ja tukea.
  • Oikeussuojan ja oikeussuojakeinojen parantaminen – Komissio auttoi jäsenvaltioita tehostamaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa vuonna 2016 antamansa tiedonannon EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla mukaisesti. Talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä antamissaan maakohtaisissa suosituksissa komissio kehotti joitakin jäsenvaltioita parantamaan oikeuslaitostaan.

Perusoikeuksia koskeva vuotuinen keskustelutilaisuus

Komission kertomuksessa käsitellään myös perusoikeuksia koskevaa vuoden 2017 keskustelutilaisuutta, jonka erityisteemana oli hyökkäykset naisten oikeuksia vastaan. Komissio sitoutui ajamaan naisten oikeuksia muun muassa ottamalla sukupuolten tasa-arvon asialistalle korkeimmalla poliittisella tasolla ja osoittamalla rahoitusta ruohonjuuritason hankkeisiin.

Vuonna 2018 perusoikeuksia koskevan keskustelutilaisuuden teemana on demokratia EU:ssa. Tilaisuus järjestetään 26.–27.11.2018. Osallistujien tehtävänä on yhteistyössä löytää keinoja, joilla voidaan edistää kansalaisten vapaata ja avointa yhteiskunnallista aktiivisuutta aikana, jota leimaavat vähäinen äänestysaktiivisuus, populismi, digitalisaatio ja kansalaisyhteiskuntaa rajoittavat uhkatekijät. Tilaisuus antaa mahdollisuuden vahvistaa yhtä EU:n keskeisistä perusarvoista Euroopan parlamentin vaalien alla.

Tausta

Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova 1.12.2009, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Perusoikeuskirjan määräykset on osoitettu ensisijaisesti EU:n toimielimille. Kansallisia viranomaisia ne koskevat ainoastaan silloin, kun viranomaiset soveltavat unionin oikeutta. Komissio hyväksyi vuonna 2010 perusoikeuskirjan täytäntöönpanostrategian, jossa se sitoutui laatimaan vuosittain kertomuksen perusoikeuskirjan määräysten soveltamisesta. Nyt julkaistu vuosikertomus on lajissaan seitsemäs.

Komissio pyrkii yhteistyössä kansallisten, paikallisten ja EU:n tason viranomaisten kanssa tiedottamaan kansalaisille perusoikeuksista ja siitä, mistä he saavat apua, jos heidän oikeuksiaan on loukattu. Komissio antaa käytännön tietoa perusoikeuksista Euroopan oikeusportaalissa. Lisäksi se käy oikeusasiamiesten, tasa-arvoelinten ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa vuoropuhelua perusoikeuksiin liittyvien kantelujen ja valitusten käsittelystä.

Lisätietoja

Kertomus EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2017

EU:n perusoikeuskirja