YK - Rotusyrjinnän vastainen komitea (CERD) - huomiot annettujen suositusten täytäntöönpanosta

15.10.2018

CERD-komitean huomiot Suomen 23. määräaikaisraportin tietojen perusteella vuonna 2017 annettujen loppupäätelmien ja suositusten (CERD/C/FIN/CO/23) täytäntöönpanosta.

Suomi raportoi  vuonna 2017 YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (SopS 37/1970) täytäntöönpanosta Suomessa. Myös Ihmisoikeuskeskus ja useat kansalaisjärjestöt osallistuivat raportointiprosessiin joko lausunnolla tai osallistumalla kuulemistilaisuuteen Genevessä.

YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD-komitea) antoi suosituksensa ja loppupäätelmänsä kesäkuussa 2017.

Komitea edellytti loppupäätelmissään Suomen toimittavan 5.5.2018 mennessä tiedot toimista, joihin on ryhdytty seuraavien loppupäätelmien ja suositusten  täytäntöönpanosta :

  • nro 19 (saamen kielten elvyttäminen myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, terveys- ja mielenterveyspalvelujen sekä sosiaalipalvelujen riittävä tarjonta saamen kielillä)
  • nro 25 (maasta poistamista koskevan lainsäädännön ja muiden rajoitusten syrjimättömyyden takaaminen, yhdenvertaisten oikeussuojakeinojen takaaminen palauttamisvaatimuksia vastaan, vastaanottokeskusten valmiudet tarjota suojaa ja peruspalveluja sekä paperittomien terveyspalvelujen varmistaminen) täytäntöönpanosta

Kirjeessään (30.8.2018) komitea

  • rohkaisee Suomea jatkamaan saamenkielisen koulutuksen edistämistä, ml. saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, ja pyytää toimittamaan seuraavassa määräaikaisraportissa lisätietoa näistä toimista ja niiden tuloksista.
  • pyytää tietoa toimenpiteistä, joita on tehty saamelaisten terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuuden edistämiseksi.
  • pyytää Suomea toimittamaan seuraavassa määräaikaisraportissaan kansalaisuuden mukaan eriteltyjä tilastoja tehdyistä, hylätyistä ja myönnetyistä ehdotonta palautuskieltoa (non-refoulement) koskevista hakemuksista.
  • pyytää tietoja saatavilla olevista paperittomien terveyspalveluista
  • pyytää tietoa kansallisen vastaanottojärjestelmän seuranta- ja arviointiohjelman havaitsemista ja korjaamista puutteista.

Suositusten täytäntöönpanosta raportoidaan seuraavan kerran Suomen yhdistetyssä 24.-26 määräaikaisraportissa elokuussa 2021.

 

Lue lisää CERD-komitean suosituksista Ihmisoikeuskeskuksen aikaisemmasta tiedotteesta

UM:n CERD-sopimuksen sivu, jossa aineisto useilla kielillä

CERD-komitean verkkosivut

CERD-komitean verkkosivun Suomea koskevat asiakirjat