Ulkoministeriö hakee ehdokkaita EN:n vähemmistökomitean jäseneksi - DL 31.1.2019

11.1.2019

Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan ehdokkaaksi Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen soveltamista tutkivan neuvoa-antavan komitean jäsenten listalle 31.1.2019 mennessä.

UM 10.1.2019

UM hakee ehdokkaita EN:n vähemmistökomitean jäseneksi

Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan ehdokkaaksi Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen soveltamista tutkivan neuvoa-antavan komitean jäsenten listalle 31.1.2019 mennessä.

 

Puiteyleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva kansainvälinen asiakirja. Se hyväksyttiin vuonna 1995 ja tuli voimaan kansainvälisesti ja myös Suomen osalta vuonna 1998. Puiteyleissopimuksessa määritellään ohjelmanluontoisesti ne periaatteet, jotka velvoittavat sopimuspuolia omalla alueellaan suojelemaan kansallisia vähemmistöjään.

Neuvoa-antava komitea avustaa Euroopan neuvoston ministerikomiteaa puiteyleissopimuksen täytäntöönpanon valvonnassa. Komiteassa tulee olla vähintään 12 ja enimmillään 18 jäsentä. Sopimuspuolta kohti voi olla vain yksi jäsen. Jäsenet nimittää ministerikomitea ehdokaslistalta, johon sopimuspuolet ovat nimenneet henkilöitä.

Jäseneltä edellytetään tunnustettua pätevyyttä kansallisten vähemmistöjen suojelun alalta. Jäsen toimii henkilökohtaisessa ominaisuudessaan. Hänen on oltava itsenäinen ja riippumaton sekä kykenevä toimimaan tehokkaasti komitean jäsenenä.

Jäseneltä edellytetään toisen Euroopan neuvoston virallisen kielen (englanti tai ranska) todennettua hyvää hallintaa.

Neuvoa-antava komitea kokoontuu vuosittain kolmeen istuntoon Strasbourgissa, Ranskassa. Komitean täysistuntoihin liittyvän työn lisäksi jokainen jäsen toimii maakohtaisena raportoijana muun kuin oman maansa osalta tutkittaessa puiteyleissopimuksen soveltamista sopimuspuolten alueella. Raportoijana jäsen vastaa sopimuspuolikohtaisen arviointiraportin laadinnasta. Lisäksi jäsenen tulee osallistua komitean tekemiin maavierailuihin sopimuspuolten alueille.

Sopimuspuolet ilmoittavat Euroopan neuvoston pääsihteerille kahden kelpoisuusvaatimukset täyttävän ehdokkaan nimet ja ansioluettelot. Pääsihteeri siirtää tiedot ministerikomiteaan jäsenlistalle valintaa varten.

Neuvoa-antavan komitean jäsenen toimikausi on neljä vuotta ja hänet voidaan valita uudelleen toiselle kaudelle.

Mikäli sopimuspuolella ei ole jäsentä neuvoa-antavassa komiteassa sen käsitellessä ko. sopimuspuolen määräaikaisraporttia, listalla oleva sopimuspuolen jäsen pyydetään komiteaan lisäjäseneksi. Lisäjäsen ei voi kuitenkaan osallistua päätöksentekoon maansa osalta.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan kirjallisesti viimeistään torstaina 31.1.2019 klo 16.15 päättyvän virka-ajan kuluessa ulkoministeriöön osoitteeseen: Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto. Kuoreen merkintä "FCNM".

Ilmoittautumiskirjeen mukaan on liitettävä mallin mukainen ansioluettelo toisella tai molemmilla Euroopan neuvoston virallisista kielistä sekä täydelliset yhteystiedot.

Lisätietoja tehtävästä antaa ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40), sähköposti OIK-40@formin.fi.

Puiteyleissopimuksen verkkosivut: http://www.coe.int/en/web/minorities/home

 

Ilmoitus UM:n verkkosivulla https://bit.ly/2SQTv2M