EN: Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea tyytymätön järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanon hitauteen Suomessa

29.1.2019

Sosiaalisten oikeuksien komitea tarkasteli viiden aiemmin antamansa järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoa Suomessa. Täytäntöönpano ollut riittämätöntä.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea tyytymätön järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanon hitauteen Suomessa

Euroopan neuvoston ministerikomitea uudisti vuonna 2014 Euroopan sosiaalisen peruskirjan määräaikaisraportointia niin, että sosiaalisten oikeuksien komitea tutkii ajoittain tiettyjen maiden osalta määräaikaisraportin sijaan sitä, miten komitean aikaisemmin antamia ratkaisuja järjestökanteluista on pantu täytäntöön.

 

Suomen ei tarvinnut raportoida vuonna 2018 tutkittavista peruskirjan artikloista. Hallituksen tuli toimittaa tietoa siitä, miten aiemmin annettuja rikkomuksen todenneita ratkaisuja järjestökanteluissa oli pantu täytäntöön.

 

Suomen osalta tammikuussa 2019 oli tarkasteltavana viisi aiemmin annettua kanteluratkaisua (Suomen osuus raportissa s. 33 alkaen). Komitea totesi kaikkien osalta, että täytäntöönpanotoimet ovat edelleen kesken ja hallituksen tulee toimittaa lisätietoa lokakuussa 2019.

 

Association of Care Giving Relatives and Friends v. Finland, Complaint No. 70/2011, decision on the merits of 4 December 2012

Vuonna 2012 komitea totesi artiklan 23 osalta rikkomuksen, koska lainsäädäntö mahdollisti käytäntöjä, joiden perusteella monet iäkkäät omaishoitajat jäivät kunnissa ilman heille kuuluvia tukia ja tukitoimia. Vaikka uudistuksia on sen jälkeen tapahtunut omaishoitajien lakisääteisten vapaiden ja tukien sekä muiden tukitoimien osalta, tilanne ei vieläkään ole täysin korjaantunut. Kuntien harkintavalta ja selkeän velvollisuuden puuttuminen tukien maksamisessa mahdollistaa edelleen ongelmatilanteita.

Hallituksen tulee toimittaa täytäntöönpanosta, mukaan lukien tukien tilanteesta sekä vuonna 2018 päättyneiden pilottiprojektien tuloksista ja lainsäädäntömuutoksista lisätietoa lokakuussa 2019 määräaikaisraportoinnin ohessa.

 

Association of Care Giving Relatives and Friends v. Finland, Complaint No. 71/201, decision on the merits of 4 December 2012

Vuonna 2012 komitea totesi artiklan 23 rikkomuksen, koska palveluasumisen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakaspalvelumaksuja ei oltu säädelty riittävästi ja eikä palveluasumisen tarjonta vastannut kysyntää. Monimutkaiset ja vaihtelevat maksukäytännöt aiheuttivat epävarmuutta palvelujen tarvitsijoissa eikä ollut olemassa takuita siitä, että tarvittavia palveluita oli saatavilla tai edes riittävää tietoa palveluista ja mahdollisuuksista niiden käyttöön.

 

Tilanne ei ole edelleenkään täysin korjaantunut. Vaikka asiakaspalvelumaksujärjestelmää ollaan uudistamassa, edelleenkään ei ole takeita siitä, että palveluasumisen maksujen jälkeen asiakkaalle jäisi esimerkiksi rahaa muuhun käyttöön. Hallituksen tulee toimittaa päivitettyä tietoa uudistuksista lokakuussa 2019 määräaikaisraportoinnin ohessa.

 

Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 88/2012, decision of 9 September 2014

Vuonna 2014 komitea totesi artiklan 12 rikkomuksen, koska sosiaaliturvaetuuksien minimitaso oli liian alhainen. Komitea totesi rikkomuksen myös artiklan 13 osalta koska toimeentulotuki ja työmarkkinatuki olivat riittämättömiä.

 

Vuoden 2014 jälkeen on tehty erilaisia uudistuksia (mm. työttömyysturvan aktiivimalli) ja kokeiluja (mm. perustulokokeilu) sekä eri etuuksien indeksikorotuksien jäädyttäminen. Toimeentulotuen maksamisen siirryttyä kunnilta KELAlle, maksamisessa tapahtuneiden viivästysten vuoksi monet jäivät täysin ilman tukia eivätkä pystyneet maksamaan lääkkeitään tai asumistaan. Hallituksen tulee toimittaa päivitettyä tietoa uudistuksista lokakuussa 2019 määräaikaisraportoinnin ohessa. Samalla hallituksen tulee toimittaa esimerkkejä eri etuuksien saajista ja tyypillisistä tukiyhdistelmistä, jotta etuuksien ja tukien kokonaistasoa voidaan arvioida peruskirjan määräysten valossa.

 

Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 106/2014, decision on the merits of 8 September 2016

Vuonna 2016 komitea totesi artiklan 24 rikkomuksen, koska laittoman irtisanomisen perusteella maksettavan korvauksen maksimimäärä ei aina ole riittävässä suhteessa aiheutettuun menetykseen. Laki ei myöskään mahdollista työsuhteen palauttamista näissä tapauksissa. Lainsäädäntö perustuu kolmikantaratkaisuun eikä hallitus katso, että sitä tulisi muuttaa.

 

Komitea katsoi, että ratkaisun perusteella ei ole ryhdytty mihinkään toimiin. Hallituksen tulee toimittaa lisätietoa lokakuussa 2019 määräaikaisraportoinnin ohessa

 

Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 108/2014, decision on the merits of 8 December 2016

Vuonna 2016 komitea totesi artiklan 13 rikkomuksen, koska työmarkkinatuki yksin ja yhdessä muiden etuuksien (esim. asumistuki ja toimeentulotuki) kanssa ei ollut riittävä edunsaajien perustarpeiden kattamiseen. Hallituksen mukaan eri etuudet yhdessä mahdollistavat perustoimeentulon. Mm. asumistukea on uudistettu vuonna 2015 vähentämällä sen laskemisessa huomioitavia vähennyksiä.

Komitea katsoo, ettei riittäviin toimiin ole ryhdytty työmarkkinatuen nostamiseksi riittävälle tasolle yksinään tai yhdessä asumistuen kanssa. Hallitus ei myöskään ole riittävästi osoittanut, että etuudet yhdessäkään parantaisivat työmarkkinatuen saajien tilannetta.  Komitea arvioi tilannetta uudelleen lokakuussa 2019 määräaikaisraportoinnin ohessa toimitetun tiedon perusteella.

 

EUROOPAN SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN KOMITEA

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea käsittelee Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla tehtyjä järjestökanteluja sekä jäsenvaltioiden määräaikaisraportteja.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle voivat valittaa työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisjärjestöt. Yksityishenkilöt eivät voi tehdä kantelua sosiaalisen peruskirjan nojalla.

Järjestö voi tehdä kantelun, jos se epäilee, ettei peruskirjaa ole tietyssä, kanteluiden järjestelmän hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

Ulkoministeriön sivu sosiaalisten oikeuksien peruskirjasta

 

Suomea koskevat vireillä olevat järjestökantelut

No. 172/2018 Finnish Society of Social Rights v. Finland, jonka mukaan Suomi loukkaa peruskirjan määräyksiä pitämällä sosiaaliturvan ja sosiaalisten etuuksien määrän liian alhaisella tasolla. Tutkittavaksi ottamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

No. 163/2018 ATTAC ry, Globaali sosiaalityö ry and Maan ystävät ry v. Finland  koskee Euroopan unionin ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen (CETA) neuvotteluprosessin vaikutuksia Euroopan sosiaalisen peruskirjan takaamille oikeuksille Suomessa. Tutkittavaksi ottamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

No. 139/2016 Central Union for Child Welfare (CUCW) v. Finland koskee varhaiskasvatukseen vuonna 2016 tehtyjä rajoituksia. Otettu tutkittavaksi

No. 129/2016 University Women of Europe (UWE) v. Finland koskee sukupuolten välistä palkkaepätasa-arvoa. Kantelu on tehty kattojärjestön toimesta 15 jäsenmaata vastaan. Otettu tutkittavaksi.

 

Suomea koskevat jo ratkaistut järjestökantelut

No. 108/2014 Finnish Society of Social Rights v. Finland

No. 107/2014 Finnish Society of Social Rights v. Finland

No. 106/2014 Finnish Society of Social Rights v. Finland

No. 88/2012 Finnish Society of Social Rights v. Finland

No. 71/2011The Central Association of Carers in Finland v. Finland

No. 70/2011 The Central Association of Carers in Finland v. Finland

No. 35/2006 Federation of Finnish Enterprises v. Finland

No. 10/2000 Tehy ry and STTK ry v. Finland

 

***