YK: List of Issues-kysymykset toimitettu hallitukselle KP-sopimuksen osalta

9.4.2019

Määräaikaisraportointiprosessin toinen vaihe on käynnistynyt: Hallitukselta pyydetään tietoja KP-sopimuksen täytäntöönpanosta 2.4.2020 mennessä.

 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (KP-sopimus)

YK:n KP-komitea on antanut Suomen hallitukselle vastattavaksi listan kysymyksiä (List of Issues prior to Reporting) KP- sopimusten täytäntöönpanosta Suomessa. Vastaukset muodostavat hallituksen määräaikaisraportit.

CCPR- Committee - List of issues prior to Reporting (en)

KP-sopimuksen osalta hallituksen raportin määräaika on 2.4.2020.

 

Komitea on kysymyksissään nostanut esiin aiempien suositusten täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten lisäksi mm. seuraavia asioita:

 • lainsäädännön ja muiden virallisaloitteiden jne. perus- ja ihmisoikeusvaikutusten ennakkoarvioinnin vähäinen määrä ja tähän liittyvien rakenteiden vahvistaminen
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta, mahdollisuus viedä yksittäisia tapauksia eteenpäin sekä mahdollisuus määrätä korvauksia.
 • vihapuheen, suvaitsemattomuuden ja viharikosten lisääntyminen yhteiskunnassa, trollitehtaat, uhrien asema ja pääsy oikeuksiin
 • vammaisten naisten, vähemmistönaisten ja maahanmuuttajanaisten osallistumismahdollisuudet poliittiseen ja julkiseen elämään
 • translainsäädännön uudistustarpeet ja transsukupuolisiin henkilöihin kohdistuva syrjintä
 • intersukupuolisten lasten ei-lääketieteellisesti tarpeelliset leikkaukset, kansallisen ohjeistuksen tarpeellisuuden, OM:n teettämän intersukupuolisten henkilöiden kokemuksia koonneen selvityksen jatkotoimenpiteet sekä pakkoleikkauksiin joutuneiden henkilöiden pääsy oikeuksiin ja mahdollisuus korvauksiin
 • terrorismirikosten uudistetun tunnusmerkistön epämääräisyys ja liitännäistekojen kriminalisoinnin haittavaikutukset mm. vapaalle liikkumiselle sekä tiedustelupalvelun riippumaton ja tehokas valvontamekanismi ja sen rakenne
 • naisiin kohdistuva väkivalta, tekojen ehkäisy-, uhrien tuki- ja seurantatoimien rahoitus, raiskauslainsäädännön uudistus, perheväkivallan osalta rikosilmoituksen tekemisen kynnyksen madaltaminen sekä tuomioistuin prosessiin pääsyn helpottaminen. Oikeudenkäyntikulujen poistaminen lähestymiskieltoasioissa, uhrien pääsy palveluihin sekä pakkoavioliittojen esiintymisen selvittäminen ja uhrien suojelu.
 • poliisiin voimankäyttö, ml. etälamauttimen käyttö, koulutus ja valvonta
 • mielenterveyspotilaiden pakkohoito ja pakkosijoitukset, oikeussuojakeinot ja pääsy oikeuksiin, vapauden menetys sosiaali- ja terveydenhuollossa ilman oikeudellista perustaa ja oikeussuojakeinoja, ml. dementoituneiden vanhusten ja toimintakyvyttömien potilaiden osalta
 • pidätettyjen säilytys, pidätysajat, tutkintavankeuden kesto ja sen vaihtoehtoiset toteutusmuodot sekä alaikäisten erottaminen täysi-ikäisistä vangeista
 • maahanmuuttajien oikeussuojakeinojen ja oikeuksien heikentäminen vuonna 2016, ml. oikeusavun puute prosessin alkuvaiheessa, valitusmääräaikojen lyhentäminen, rajoitukset uusintahakemusten tekemisessä, tulorajoitusten perheenyhdistämistä rajoittava vaikutus, humanitaarisen suojelu-pykälän poistaminen takautuvasti, turvapaikanhakijoiden säilöönottoaikojen pituus, ml. perheet ja lapset sekä tähän liittyvät oikeussuojakeinot
 • uuden tiedustelulainsäädännön yhteensopivuus KP-sopimuksen 17 artiklan kanssa, kansallisen turvallisuusuhan epätarkka määrittely, siviilitiedustelun toimintamahdollisuudet ilman linkkiä rikosepäilyyn, tiedusteluvaltuutetun mandaatti ja sen rajoitukset, oikeussuojakeinot yksityisyyden loukkauksiin tiedustelutapauksissa ja mahdolliset korvaukset.
 • siviilipalvelus ja Jehovan todistajien erivapauden laajentaminen muihin aseistakieltäytyjien ryhmiin
 • uskonnollisten vähemmistöjen käyttämän ruoan saatavuus ja eläinten teurastusmahdollisuudet
 • Rikoslain uskonrauhan rikkomista koskevan säädöksen ja KP-sopimuksen sananvapaussäädösten yhteensopivuus
 • saamelaiskäräjälain uudistuksen tilanne, saamelaisten sisäisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, hallituksen ja saamelaisten välisen neuvotteluvelvollisuuden ja FPIC-periaatteen noudattaminen, vaikutusten arvioinnin "merkittävä haitta" määrittely sekä ILO 169-sopimuksen ratifiointi.

Omassa lausunnossaan kysymysten muotoilua varten IOK esitti listalle kysymyksiä mm. translain uudistamistarpeista, työelämän syrjinnästä, digikuilusta, vähemmistöjen ja vammaisten sekä vanhusten ja lapsien oikeuksista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sosiaalipalveluiden resurssipulasta, tiedustelulainsäädännöstä, nettitrolleista ja intersukupuolisten lasten leikkauksista.

 

Osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt ja muut tahot voivat toimittaa komitealle ajankohtaista tietoa n. kuukautta ennen raportin käsittelyä (ei aikaisemmin!). Tämä tapahtuu todennäköisesti loppuvuodesta 2020. Tarkasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

 

Linkki Ihmisoikeuskeskuksen aikaisempaan uutiseen sen antamasta lausunnosta komitealle joulukuussa 2018.

 

 

Liitteet