YK: List of Issues-kysymykset toimitettu hallitukselle TSS-sopimuksen osalta

9.4.2019

Määräaikaisraportointiprosessin toinen vaihe on käynnistynyt: Hallitukselta pyydetään tietoja TSS-sopimuksen täytäntöönpanosta 2.4.2020 mennessä.

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (TSS-sopimus)

YK:n TSS-komitea on antanut Suomen hallitukselle vastattavaksi listan kysymyksiä (List of Issues prior to Reporting) TSS-sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa. Vastaukset muodostavat hallituksen määräaikaisraportit. Hallituksen raportin määräaika on 2.4.2020.

ESCR- Committee - List of issues prior to Reporting (en)

 

Komitea on kysymyksissään nostanut esiin aiempien suositusten täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten lisäksi mm. seuraavia asioita:

 • yritysten yhteiskuntavastuu (due diligence) ja TSS-oikeuksiin kohdistuvien loukkauksien estäminen ja oikeussuojakeinot niitä vastaan Suomalaisten yritysten toimesta ulkomailla
 • saamelaisten maaoikeudet, oikea-aikainen kuuleminen (FPIC-prosessi), TSS-oikeuksien toteutumisen ennakollinen arviointi erilaisissa kehitysprojekteissa alueella sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten minimointiin tähtäävät toimet saamelaisten oikeuksien toteutumisen osalta
 • palkkatasa-arvo, työmarkkinoiden tasa-arvoisuus, naisten täysiaikainen työllisyys, raskaussyrjintä ja siihen liittyvä oikeusturva
 • sosiaaliturvan taso, leikkausten vaikutukset ja niiden kasaantuminen vähäosaisille
 • riittävät mielenterveyspalvelut, ml. turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille, itsemurhien ehkäisemiseen tähtäävät toimet ja alkoholilain uudistus ja sen vaikutukset erityisesti nuorten alkoholinkäyttöön
 • TSS-sopimuksen sisältämien oikeuksien käyttö tuomioistuimissa, yksilövalitusoikeuden mahdollisuudesta tiedottaminen
 • Kansallisen ihmisoikeusinstituution (NHRI, IOK-IOV-EOA)resurssien varmistaminen riittävälle tasolle
 • ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin sitoutuminen (Pariisin sopimus) ja siihen liittyvät lahjoitukset (Green Climat Fund)
 • köyhyysrajan alla asuvien ihmisten osuus väestöstä suhteutettuna rikkaimpaan väestönosaan, verovaroista saatavan julkisen tulon määrä, veropolitiikan vaikutukset TSS-oikeuksien edistämiseen, julkisten menojen osuus BKT:eesta, julkisten menojen osuus sosiaalisesta rahoituksesta (työllisyys, sosiaaliturva, ruoka, asunto, vesi ja puhtaus, terveys, koulutus ja kulttuuri)
 • kehitysavun nostaminen 0,7 prosenttiin BKTL:osta ja sen aikataulu
 • yhdenvertaisuuslain täytäntöönpano sekä Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta, syrjintäperusteet, mahdollisuus viedä yksittäisia TSS-oikeuksia loukkaavia tapauksia eteenpäin sekä mahdollisuus määrätä korvauksia.
 • Romanipoliitisen ohjelman täytäntöönpano, sen tulokset ja arviointi, romaneiden ja etnisten vähemmistöjen sekä kielivähemmistöjen (venäjä, somalia) TSS-oikeuksien toteutuminen, erityisesti työllistymisen, koulutuksen ja terveydenhuollon alalla
 • valtion kotouttamisohjelman 2016-2019 täytäntöönpano, tulokset ja arviointi erityisesti työllistymisen, koulutuksen, terveyspalvelujen ja riittävän elintason osalta
 • Tasa-arvolaki ja hallituksen tasa-arvosuunnitelma 2016-2019, sukupuolisyrjinnän estäminen, tasa-arvon edistäminen TSS-oikeuksien osalta ja erityisesti vähemmistönaisten, ikääntyneiden naisten ja vammaisten naisten osalta.
 • toimet perheen velvollisuuksien tasapuolisen jakautumisen ja työn ja perhe-elämän terveen tasapainon edistämiseksi ja ko. toimien vaikutukset
 • työllisyystilastot, nuorisotyöttömyys, pitkäaikaistyöttömyys
 • vammaisten henkilöiden työllisyys ja kohtuullisten mukautusten käyttäminen
 • siirto- ja kausityöläisten oikeuksien ja työolosuhteiden edistäminen ja niistä tehtyjen valitusten määrä ja tuomitut rangaistukset
 • työolot, työturvallisuus, työterveys, työsuojelutarkastukset  ja korvaukset
 • lastensuojelu, vähemmistöperheiden ja maahanmuuttajaperheiden lasten suojelu, sijaishuolto, perhe- ja yhteisöpohjainen huolto, laitoksiin tai sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeuksien valvontamekanismit
 • kohdistettu tuki köyhyydessä tai riskirajoilla eläville tahoille, erityisesti yksinhuoltajaperheille, lapsiperheille ja nuorille
 • kodittomuuden vähentäminen, erilaisten suoja(majoitus)paikkojen saatavuus ja saavutettavuus, haavoittuvassa tilanteessa olevien henkilöiden pääsy kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin
 • riittävä vanhustenhuolto ja -hoito, lääkärien sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisten koulutus vanhusten oikeuksista
 • SOTE-uudistuksen tila, sen vaikutus laadukkaan terveydenhuollon ja palveluiden saatavuuteen ja hintaan haavoittuvassa asemassa olevien henkiöiden osalta, ja erityisesti romaneille ja saamelaisille. Maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja ns. paperittomien pääsy välttämättömiin terveydenhuoltopalveluihin
 • haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen pääsy seksuaali- ja sukupuoliterveyspalveluihin, vammaisten naisten ja tyttöjen päätöksenteon tukeminen heidän seksuaali- ja sukupuolioikeuksiaan koskevissa kysymyksissä
 • vähemmistölasten, maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakija- ja pakolaislasten pääsy esikouluopetukseen, koulupudokkaiden määrän vähentäminen, syrjinnän,eristämisen ja kiusaamisen estäminen koulumaailmassa sekä vammaisten lasten oikeus inklusiviiseen koulutukseen
 • saamenkielinen opetus myös saamelaisalueen ulkopuolella, saamenkielisten opettajien ja opetusmateriaalien lisääminen ja kielten elvyttämisohjelmien rahoitus
 • toimet, joilla pyritään edistämään ja tukemaan Suomessa asuvien etnisten, kielellisten ja uskonnollisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää, kehittää, ilmasita ja jakaa idnetitettiään, historiaansa, kieliään, kulttuuriaan, perinteitään ja tapojaan. Komitea halusi lisäksi tietää suunnitelluista toimista saamelaisten poronhoidon erityistukitoimien osalta.
 • kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen 2014-2017 tulokset ja hyödyntäminen Suomessa

 

Omassa lausunnossaan kysymysten muotoilua varten joulukuussa 2018 Ihmisoikeuskeskus esitti listalle kysymyksi ämm. translain uudistamistarpeista, vammaisten henkilöiden työllistymisen ongelmista, sosiaaliturvan yleisestä tasosta, lapsiköyhyydestä, lastensuojelun resursseista, lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta, nuorten miesten syrjäytymisestä, vanhustenhoidon ongelmista, mielenterveyspalveluiden saatavuudesta ja koulujen sisäilmaongelmista.

 

Osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt ja muut tahot voivat toimittaa komitealle ajankohtaista tietoa n. kuukautta ennen raportin käsittelyä (ei aikaisemmin!). Tämä tapahtuu todennäköisesti loppuvuodesta 2020. Tarkasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

 

Linkki Ihmisoikeuskeskuksen aikaisempaan uutiseen sen antamasta lausunnosta komitealle joulukuussa 2018.

 

Liitteet