OM: Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti julkaistu

29.5.2019

Loppuraportissa kerrotaan, miten vastuuministeriöt ovat toteuttaneet Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman toimenpiteitä.

Kansalliskielistrategia 2012

Valtioneuvoston ensimmäinen kansalliskielistrategia hyväksyttiin joulukuussa 2012. Se on kahden elinvoimaisen kansalliskielen strategia, joka kurottaa vuosikymmenien päähän. Strategian tarkoituksena on auttaa viranomaisia toteuttamaan kielellisiä perusoikeuksia sekä noudattamaan kieliä koskevaa lainsäädäntöä paremmin. Strategia pitää sisällään lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä.

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 30.12.2015 (VNK/480/49/2015) edellisen hallitusten valtioneuvostotasolla päättämistä strategioista ja ohjelmista, jotka ovat edelleen linjausten osalta voimassa myös nykyisellä hallituskaudella 2015–2019. Kansalliskielistrategia oli yksi niistä strategioista, joiden linjaukset ovat voimassa myös tällä hallituskaudella.

 

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma 2017

Vuonna 2017 julkaistussa kansalliskielistrategian toimintasuunnitelmassa esitellään ja konkretisoidaan toimenpiteet, joilla toteutetaan kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteet.

Toimintasuunnitelma koostuu kahdeksasta osa-alueesta ja pitää sisällään eri toimenpiteitä usean hallinnon alalta.

  1. Kansalliskielten näkyvyyden ja tietoisuuden lisääminen
  2. Molemmat kielet läsnä tulevaisuuden suunnittelussa
  3. Tietojärjestelmät
  4. Kulttuuri: audiovisuaaliset palvelut
  5. Hyvä kielitaito
  6. Turvallisuus ja terveys
  7. Terveyden- ja sairaanhoito
  8. Valtion työhönottomenettely

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti 2019

Loppuraportissa kerrotaan, miten vastuuministeriöt ovat toteuttaneet Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman toimenpiteitä. Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma konkretisoi niitä Kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka eivät toteutuneet hallituskaudella 2011-2015.

Toi­mintasuunnitelmassa listataan toimenpiteitä jokaisesta osa-alueesta ja nimetään vastuuministeriö niiden toteuttajaksi. Toimenpiteiden tavoitteena on muun muassa parantaa viran­omaisten tietoisuutta kielellisistä oikeuksista ja niistä syntyvistä velvoitteista, parantaa kielel­listen oikeuksien huomioimista lainvalmistelussa, edistää ruotsinkielisten palveluiden saata­vuutta sekä kielellisten oikeuksien huomioimista palveluiden järjestämisessä.

Toimintasuunnitelman loppuraportissa vas­tuuministeriöt ovat kuvanneet lyhyesti, miten tavoitteita ja toimenpiteitä on toteutettu ja antaneet näistä arvionsa liikennevaloilla. Toimenpiteistä suurin osa on toteutettu onnis­tuneesti, ainoastaan muutaman toimenpiteen kohdalla toteutus on ministeriöiden arvion mukaan jäänyt kohtalaiseksi.

Jatkotoimet

Jatkotoimena oikeusministeriön on tarkoitus esittää valtioneuvoston yhteisen kieliverkoston asettamista seuraavalle hallituskau­delle. Sen pääpaino on kansalliskielissä ja tarpeen mukaan käsitellään myös muita kieliasioita.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Vava Lunabba, etunimi.sukunimi@om.fi