EU: Oikeusvaltiota lujitetaan parantamalla sen tunnettuutta, ottamalla käyttöön vuosittainen tarkastelukierros ja tehostamalla täytäntöönpanoa

26.7.2019

Komissio esittää konkreettisia aloitteita, jotka perustuvat kolmeen pilariin: oikeusvaltiokulttuurin edistämiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja tehokkaaseen reagointiin tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatetta loukataan.

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oikeusvaltiota lujitetaan parantamalla sen tunnettuutta, ottamalla käyttöön vuosittainen tarkastelukierros ja tehostamalla täytäntöönpanoa

Bryssel 17. heinäkuuta 2019

 

Vuodesta 2014 lähtien saatujen kokemusten ja tämän vuoden huhtikuussa aloitettujen yksityiskohtaisten kuulemisten perusteella komissio on tänään päättänyt useista oikeusvaltiota lujittavista toimenpiteistä Euroopassa. Viimeisten viiden vuoden aikana Euroopan komissio on joutunut käsittelemään monia oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä haasteita. Euroopan yhdentymishanke perustuu oikeusvaltion jatkuvaan kunnioittamiseen. Se on ennakkoedellytys EU:n lainsäädännön mukaisten kansalaisoikeuksien toteutumiselle ja jäsenvaltioiden keskinäiselle luottamukselle. Tänään julkaistun Eurobarometri-kyselyn mukaan yli 80 prosenttia kansalaisista pitää oikeusvaltioperiaatteen noudattamista erittäin tärkeänä ja on sitä mieltä, että sitä pitäisi parantaa. Kyselyyn vastanneista 89 prosenttia on sitä mieltä, että kaikkien jäsenvaltioiden tulisi noudattaa oikeusvaltioperiaatetta.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaanunionin tuomioistuin korosti hiljattain, että oikeusvaltioperiaatteella on olennainen merkitys EU:n toiminnan kannalta. ”Myös ylivoimainen enemmistö EU:n kansalaisista tunnustaa sen tärkeyden. Sitä on kuitenkin rikottu eri tavoin viimeisten viiden vuoden aikana. Euroopan komissio on vastannut näihin hyökkäyksiin kaikin käytettävissä olevin keinoin ja aikoo jatkossakin tehdä niin. Olemme tänään päättäneet vahvistaa käytössämme olevia välineitä, jotta voimme edistää, suojella ja valvoa oikeusvaltioperiaatteen noudattamista.”

Komissio esittää tänään konkreettisia aloitteita, jotka perustuvat kolmeen pilariin: oikeusvaltiokulttuurin edistämiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja tehokkaaseen reagointiin tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatetta loukataan. Perussopimusten valvojana Euroopan komissio on tässä avainasemassa. Kaikki unionin toimielimet ja jäsenvaltiot ovat kuitenkin vastuussa siitä, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan EU:n perusarvona.Tehokkaat toimet edellyttävät myös kansalaisyhteiskunnan tukea. Komissio kannustaa kaikkia tahoja toimimaan.

Euroopan yhteisen oikeusvaltiokulttuurin edistämiseksi komissio kehittelee ajatusta vuosittain järjestettävästä tapahtumasta, joka keskittyisi vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Komission tavoitteena on tarjota mahdollisuuksien mukaan rahoitusta sidosryhmille (kansalaisyhteiskunta mukaan lukien) vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi. Lisäksi on tarkoitus laatia oikeusvaltiota koskeva viestintästrategia. Komissio aikoo vahvistaa yhteistyötä Euroopan neuvoston ja muiden kansainvälisten organisaatioiden sekä oikeudellisten verkostojen ja kansallisten parlamenttien kanssa. Komissio kehottaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja jäsenvaltioita osallistumaan täysipainoisesti tähän prosessiin.

Ehkäistäkseen oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien ongelmien syntymistä komissio on päättänyt ottaa käyttöön oikeusvaltioperiaatetta koskevan tarkastelukierroksen, jonka yhteydessä laaditaan kaikki EU:n jäsenvaltiot kattava oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus. Tämä aiempia keinoja täydentävä järjestelmä auttaa havaitsemaan syntymässä olevia oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä ongelmia varhaisessa vaiheessa. Komissio aikoo syventää oikeusvaltioon liittyvien kehityssuuntien seurantaa ja kannustaa kaikkia jäsenvaltioita keskinäiseen tietojenvaihtoon ja vuoropuheluun muun muassa kansallisten yhteyshenkilöiden verkoston avulla. Vuosikertomusta varten tulisi järjestää seurantatoimia parlamentin ja neuvoston kanssa. Komissio aikoo myös kehittää edelleen EU:n oikeusalan tulostaulua ja vahvistaa vuoropuhelua unionin muiden toimielinten, jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja Euroopan tason poliittisten puolueiden kanssa.

Jotta oikeusvaltioperiaatteen loukkauksiin voidaan vastata yhdessä tehokkaasti, komissio aikoo jatkossakin käyttää koko toimivaltaansa, jos varhaiseen havaitsemiseen ja ennaltaehkäisemiseen tähtäävät toimet eivät ole riittäviä. Komissio noudattaa rikkomusmenettelyissä strategista lähestymistapaa ja saattaa tapaukset tarvittaessa Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Koska tällaisiin tapauksiin on puututtava nopeasti, komissio hakee tarvittaessa välitoimien määräämistä ja nopeutettua menettelyä. Komissio myös tukee jäsenvaltioita rakentavasti oikeusvaltioon liittyvistä ongelmista aiheutuvien jännitteiden lieventämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa, jotta tilanteet saadaan selvitettyä kestävällä tavalla. Lisäksi komissio kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa pohtimaan yhteistä lähestymistapaa, jonka avulla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 7 artiklan mukaiset tapaukset voitaisiin käsitellä selkeitä menettelysääntöjä noudattaen.

Oikeusvaltio: eurooppalaisten yhteinen arvo

Tänään julkaistun Eurobarometri-kyselyn tulosten mukaan kansalaiset pitävät oikeusvaltioperiaatteen noudattamista erittäin tärkeänä:

  • Useampi kuin 8 kansalaista 10:stä katsoo, että riippumattomien tuomioistuinten takaama tehokas oikeussuoja, yhdenvertaisuus lain edessä ja korruption asianmukainen tutkinta ja syytteiden nostaminen ovat heille tärkeitä.
  • Useampi kuin 8 kansalaista 10:stä on sitä mieltä, että oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa jäsenvaltioissa.
  • Yli 80 prosenttia EU:n kansalaisista kannattaa oikeusvaltioperiaatteen keskeisiin osatekijöihin liittyviä parannuksia.
  • Valtaosa kansalaisista (56 %) on sitä mieltä, että heillä ei ole riittävästi tietoa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta.

Eurobarometristä ilmenee myös vahva tuki tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan toiminnalle vallanpitäjien vastuullisuuden valvojina. Useampi kuin 8 kansalaista 10:stä piti tärkeänä, että tiedotusvälineet ja kansalaisyhteiskunta voivat toimia vapaasti ja kritisoida hallitusta ilman uhkailun riskiä.

Tausta

Komissio esitti 3. huhtikuuta 2019 antamassaan tiedonannossa katsauksen nykyisiin oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviin välineisiin ja käynnisti kuulemisen tarvittavista uudistuksista. Kirjallisia kannanottoja tuli yli 60, ja EU:n toimielimissä käytiin keskusteluja jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen, oikeudellisten verkostojen, kansalaisyhteiskunnan ja tiedemaailman edustajien kanssa. Nämä keskustelut on otettu huomioon tänään julkaistussa tiedonannossa.

Euroopan unioni perustuu yhteisiin arvoihin, kuten perusoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Ne muodostavat yhteiskuntiemme perustan ja yhteisen identiteettimme. Mikään demokratia ei voi kukoistaa ilman riippumattomia tuomioistuimia, jotka takaavat perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien suojan, tai ilman aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja vapaita tiedotusvälineitä, jotka takaavat moniarvoisuuden.

Oikeusvaltio vaikuttaa suoraan kaikkien kansalaisten elämään: se on edellytys sille, että voidaan varmistaa yhdenvertainen kohtelu lain edessä ja puolustaa yksilön oikeuksia, estää viranomaisten vallan väärinkäyttö ja taata päätöksentekijöiden vastuuvelvollisuus. Oikeusvaltioperiaate määrittää sen, miten vastuullisesti lainsäädäntö on laadittu, miten oikeudenmukaisesti sitä sovelletaan ja miten tehokkaasti se toimii. Se kattaa myös institutionaaliset kysymykset, kuten riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet sekä toimivallan jaon.

Lisätietoa

3. huhtikuuta annettu oikeusvaltiota koskeva tiedonanto

17. heinäkuuta annettu oikeusvaltiota koskeva tiedonanto

Eurobarometri: oikeusvaltioperiaate – sisältää raportin, maakohtaisia tietoja ja infografiikkaa

Kannanotot oikeusvaltioperiaatetta koskevaan keskusteluun