EOA huomauttaa lainvastaisesta menettelystä ihmiskauppa-asiassa

30.7.2019

EOAK:n ratkaisu korostaa ihmiskaupan uhrin erityisasemaa palveluiden saajana. Ratkaisun mukaan erityisaseman laiminlyönti vaaransi asiakkaan oikeusturvan. Selvitysten mukaan ihmiskaupan uhrien auttamisessa on puutteita laajemminkin.

EOA antoi vakavan huomautuksen lainvastaisesta menettelystä ihmiskauppa-asiassa. Kunnan sosiaalitoimi laiminlöi velvollisuuksiaan auttaa ihmiskaupan uhria. Se ei huomioinut ihmiskaupan uhrin erityisasemaa palveluiden saajana.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan laiminlyönnit vakavasti vaaransivat asiakkaan oikeusturvan. Apulaisoikeusasiamies esitti, että asiakkaalle suoritettaisiin hyvitystä perusoikeusloukkauksien johdosta.

EOAK:n ratkaisu/3489/2017

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan ihmiskaupan uhrien auttamisessa on puutteita laajemminkin. Selvitys arvioi ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuutta.

VN:n selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimimisesta

Eduskunta hyväksyi Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan  mietinnön kertomuksestamme. Eduskunta edellytti, että valtioneuvosto turvaa ihmiskaupan uhrien yhdenvertaisuuden avun saannissa. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut laatimaan lain ihmiskaupan uhrien auttamisesta.

TyV:in mietintö yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Raportoija seuraa ihmiskaupan vastaista työtä Suomessa kokonaisvaltaisesti, seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta. Raportoija antaa ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja uhrien oikeuksien toteutumiseen liittyviä ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Ihmiskauppa

Ihmisoikeuskeskus lausui samasta aiheesta YK:n kidutuksen vastaiselle komitealle kesäkuussa.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto YK:lle