Perusoikeuskirja 10 vuotta: neuvosto painottaa EU:n yhteisten arvojen merkitystä

8.10.2019

EU:n Neuvosto on antanut päätelmät perusoikeuskirjasta, jonka vahvistamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Päätelmissä muistutetaan, että EU perustuu yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä arvot ovat Euroopan unionin kulmakivi, ja kaikkien jäsenmaiden ja EU:n toimielinten on kunnioitettava niitä kaikilta osin.

EU:n neuvosto- lehdistötiedote 7.10.2019

Neuvosto vahvistaa myös aikovansa toteuttaa EU:n liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen, mikä parantaisi entisestään perusoikeuksien suojaa Euroopassa. Neuvosto ottaa huomioon komission ja EU:n perusoikeusviraston kertomukset, toteaa, että syrjimättömyyden alalla on edelleen haasteita, ja toistaa sitoutumisensa jatkaa toimia kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi.

Perusoikeuskirja tunnetaan huonosti, minkä vuoksi neuvosto kehottaa jäsenmaita tehostamaan tiedotus- ja koulutustoimintaansa kaikkien sidosryhmien, muun muassa poliittisten päättäjien, viranhaltijoiden, oikeusalan toimijoiden sekä kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja kansalaisjärjestöjen suuntaan. Neuvosto muistuttaa myös, että Euroopan oikeusportaali on tärkeä väline tähän tarkoitukseen, ja sitoutuu käymään temaattisia keskusteluja sekä vuotuista näkemystenvaihtoa perusoikeuskirjan soveltamisesta jäsenmaissa.

Neuvosto on tyytyväinen perusoikeusviraston keskeiseen rooliin perusoikeuksia koskevan asiantuntemuksen tarjoajana ja kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenmaita hyödyntämään paremmin viraston palveluja. Se aikoo kuitenkin tarkastella huolellisesti komission mahdollista ehdotusta viraston toiminnan tehostamiseksi entisestään.

Kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli tiedotustoiminnassa ja oikeuksiaan käyttävien ja puolustavien henkilöiden tukemisessa. Neuvosto muistuttaa tähän liittyen, että on tärkeää poistaa tarpeettomat ja laittomat tai mielivaltaiset kansalaisyhteiskunnan toiminnan rajoitukset ja pidättyä luomasta sellaisia.

 

Taustatietoa

Euroopan unionin perusoikeuskirjasta annettiin juhlallinen julistus 7. joulukuuta 2000. Siitä tuli kuitenkin oikeudellisesti sitova vasta, kun se sisällytettiin Lissabonin sopimukseen joulukuussa 2009. Tänä vuonna tulee näin ollen kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun EU:n perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova.

Perusoikeuskirjassa on 50 artiklaa poliittisista, sosiaalisista ja taloudellisista oikeuksista. Jäsenmaiden on kunnioitettava näitä oikeuksia ja noudatettava perusoikeuskirjan periaatteita kaikissa EU-lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Perusoikeuskirjaa sovelletaan EU:n toimielimiin, elimiin, toimistoihin ja virastoihin sekä sen jäsenmaihin näiden soveltaessa EU:n lainsäädäntöä.

Hiljattain toteutetun perusoikeuskirjan tuntemusta koskeneen Eurobarometri-tutkimuksen tulosten mukaan vain 42%vastanneista oli kuullut perusoikeuskirjasta ja 12% tiesi, mikä se on.