FRA - Uhkaako Eurooppaan kehittyä nuorten maahanmuuttajien menetetty sukupolvi?

20.11.2019

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) uudessa raportissa todetaan, että sotaa ja vainoa paenneiden nuorten pakolaisten kotoutumista hidastavat viiveet ja vakavat haasteet saattavat johtaa menetetyn sukupolven kehittymiseen.

FRA:n lehdistötiedote Wien, 19. marraskuuta 2019

Uhkaako Eurooppaan kehittyä nuorten maahanmuuttajien menetetty sukupolvi?

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) uudessa raportissa todetaan, että sotaa ja vainoa paenneiden nuorten pakolaisten kotoutumista hidastavat viiveet ja vakavat haasteet saattavat johtaa menetetyn sukupolven kehittymiseen. Raportissa yksilöidään joitakin hyviä käytäntöjä sekä kehotetaan jäsenvaltioita ottamaan toisistaan oppia ja antamaan näille nuorille asianmukaiset mahdollisuudet parempaan elämään.

”Pyrkiessään kaikin voimin hallitsemaan muuttoliikettä kaikkialla Euroopassa EU ja sen jäsenvaltiot kohtaavat vakavia haasteita tulokkaiden, erityisesti nuorten, kotouttamisessa. Nämä haasteet ovat kuitenkin voitettavissa”, sanoo FRA:n johtaja Michael O’Flaherty. ”Erilaiset esimerkit osoittavat, että viisailla ja harkituilla poliittisilla päätöksillä voidaan edistää merkittävästi esteiden voittamista. Niin kansallisen kuin EU:n tason poliittisten päättäjien on omaksuttava tällaisia strategioita, jotta tämän sukupolven edustajista voi tulla yhteiskuntamme täysivaltaisia jäseniä.”

FRA:n raportissa ”Integration of young refugees in the EU” yksilöidään vakavia esteitä 16– 24-vuotiaiden nuorten maahanmuuttajien kotouttamista koskevissa nykyisissä lähestymistavoissa.

Raportti perustuu 160 pakolaisen ja 400 kenttätyöntekijän haastatteluihin. Siinä tuodaan esiin myös kunkin maan hyviä paikallisen tason poliittisia aloitteita.

Esimerkkejä niistä ovat

 • taloudellinen tuki vastaanottojärjestelmään kuuluvien turvapaikanhakijoiden yksilöasumiseen Wienissä, Itävallassa
 • kotoutumista nopeuttava tuki, jolla edistetään työmarkkinoille pääsyä Ruotsissa
 • nuorille pakolaisille tarjottavan nuorisotakuun rahoitusjärjestelmä Ranskassa
 • Saksassa asumisen apuna toimiva mobiilisovellus seitsemällä kielellä.

FRA kehottaa jäsenvaltioita

 • nopeuttamaan turvapaikkamenettelyjä: Turvapaikkamenettelyn päätökseen saattamiseen ja oleskeluluvan saamiseen kuluu nykyään keskimäärin kaksi vuotta. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseen tarvitaan siis riittävästi määrärahoja ja henkilöresursseja. Ne hakijat, joilla on hyvät mahdollisuudet saada turvapaikka, voisivat aloittaa kotoutumisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • vähentämään perheenyhdistämiseen liittyvää byrokratiaa: Perheenjäsenet ovat joutuneet maksamaan suuria summia matkoista sodan runtelemien alueiden kautta voidakseen esittää hakemuksen lähimmälle naapurimaan lähetystölle. On laadittava sääntöjä nopeaa ja kohtuuhintaista perheenyhdistämistä varten.
 • tarjoamaan asianmukaisia asumisoloja: Osa ihmisistä on asunut kadulla koko turvapaikkamenettelyn ajan. Pakolaisten asumiseen liittyvässä politiikassa olisi varauduttava muuttohuippuihin ja otettava huomioon koulutus- ja työllistymistarpeet, jotta siirroista aiheutuvat häiriöt voitaisiin minimoida.
 • parantamaan mielenterveyspalveluja: Jo traumatisoituneilla pakolaisilla saattaa hakemusten käsittelyn aikana olla vaikeuksia nukkua, syödä tai juoda. Tämä edellyttää mielenterveysongelmien nopeaa ja tehokasta tunnistamista, hoitoonohjausta ja hoitoa sekä kenttätyöntekijöiden koulutusta.
 • parantamaan koulutusta: Osa lapsista joutuu odottamaan vuoden peruskouluun pääsyä. Lasten on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päästävä yleisen koulutusjärjestelmän piiriin. Kun turvapaikanhakijoille taataan varhainen pääsy 2 koulutukseen, ammattikoulutukseen ja työelämään, eivät rikolliset pysty houkuttelemaan heitä rikoksen poluille.

Linkki raporttiin

Taustatietoa

Vuosina 2015–2018 lähes 2 miljoonaa ihmistä sai EU:ssa kansainvälistä suojelua. EU:n lainsäädäntö on selkeä, ja EU:n jäsenvaltioilla on velvollisuus suojella pakolaisia. Pakolaisten kotouttamiseen on myös saatavilla EU:n rahoitusta. Tilanne kentällä on kuitenkin hyvin epäyhtenäinen eri jäsenvaltioissa.

Nämä ongelmat pahenevat entisestään, kun nuoret pakolaiset täyttävät 18 vuotta ja heidän turvanaan olleet tukiverkostot lakkaavat olemasta joskus jopa yhdessä yössä.

 

Tietoa toimittajille

 • Raportti perustuu haastatteluihin, joita on tehty 15 paikassa kuudessa EU:n jäsenvaltiossa eli Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Italiassa ja Ruotsissa.
 • Lainaukset pakolaisten ja kenttätyöntekijöiden haastatteluista ovat saatavilla verkossa.
 • Lisätietoja: media@fra.europa.eu  / +43 1 580 30 642.

Liitteet