YK: List of Issues-kysymykset toimitettu hallitukselle CAT-sopimuksen osalta

19.12.2019

Määräaikaisraportointiprosessin toinen vaihe on käynnistynyt: Hallitukselta pyydetään tietoja CAT-sopimuksen täytäntöönpanosta 7.12.2020 mennessä - järjestöt voivat raportoida komitealle suoraan ennen raportin käsittelyä

YK:n CAT-komitea on antanut Suomen hallitukselle vastattavaksi listan kysymyksiä (List of Issues prior to Reporting) CAT-sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa. Hallituksen vastaukset muodostavat hallituksen määräaikaisraportit. Hallituksen raportin määräaika on 7.12.2020.

CAT- Committee - List of issues prior to Reporting (en)

 

Komitea on kysymyksissään nostanut esiin mm. seuraavia teemoja:

 • kidutusrikosten vanhenemisaika
 • pidätettyjen ja vangittujen terveystarkastukset
 • esitutkintojen nauhoittaminen
 • Rikoksseuraamusviraston resurssit
 • tutkintavankeuden toteutus, vastuutahot sekä uudet vaihtoehdot
 • alaikäisten vankien sijoittelu
 • kansallisen valvontaelimen (EOA-NPM) resurssit
 • turvapaikkaprosessin laatu, oikeusapu ja siitä maksettavat korvaukset
 • kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden asema ja kohtelu
 • kidutusta kokeneiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveyspalvelut
 • vaihtoehdot turvapaikanhakijoiden sijoittamisille, erityisesti lasten osalta
 • turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien  pidättämisen tilastoiminen
 • kidutuksen esiintyminen ja siihen liittyvät oikeusapusopimukset
 • poliisin, poliisivartijoiden ja muiden viranomaisten koulutus CAT-sopimuksen sisällöstä. Tiedon kerääminen systemaattisesti tehokkuuden varmistamiseksi
 • vankiloiden saniteettitilat
 • käsirautojen käyttäminen vapautensa menettäneiden henkilöiden kuljetuksen aikana
 • sähköisen etälamauttimen ja paineaseen käyttö ja ohjeistus
 • vankien ja kidutuksen uhrien itsemurhien ehkäiseminen
 • psykiatrisissa sairaaloissa ja laitoksissa sijoitettuna olevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, heidän tietoisuutensa lisääminen oikeuksistaan ja pääsy oikeuksiin
 • rajoitustoimien käyttöä vaativien tilanteiden ehkäisy psykiatrisissa sairaaloissa ja laitoksissa
 • kaltoinkohtelulla saadun todistusaineiston käytön kielto
 • Istanbulin sopimuksen (naisiin kohdistuva väkivalta) täytäntöönpanoon liittyvät hallinnolliset prosessit, resurssit, GREVION suositukset ja kansallinen toimintaohjelma
 • kunniaväkivalta 
 • lähisuhdeväkivallan rekisteröinti, esitutkinann ja oikeuskäsittelyn  kesto ja uhrien palvelut (mm. lääketieteelliset ja oikeudelliset)
 • lähestymiskieltojen tehokkuus ja hylätyn pyynnön kustannus (250 euroa)
 • sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa
 • suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkistönä
 • turvakodit, määrä, rahoitus, SERI-keskukset
 • pakkoavioliitto ja sen mitätöimisen mahdollisuus
 • Ihmiskaupppa, kansallinen toimintasuunnitelma, järjestelmän rakenne, koordinaatio ja seuranta sekä viranomaisten koulutus  ja resurssit
 • ihmiskaupan uhrien tunnistaminen, oikeusapu, lääketieteellinen ja psykologinen apu
 • laitoksiin sijoitettuihin henkilöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, siihen liittyvä lainsäädäntö ja käytännöt sekä henkilökunnan raportointivelvollisuus
 • lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta
 • väkivaltaa kokeneiden lasten tukipalvelut
 • vanhusten kaltoinkohtelun estäminen, usein käytettyjen lainsäädäntöön perustumattomien rajoitustoimien rajoittaminen hoitopaikoissa 
 • terrorismin uhkaan vastaaminen ja niiden vaikutus ihmisoikeuksien antamaan suojaan, toimien kv.oikeuden mukaisuus, oikeussuojakeinot
 • terrorismirikosten torjuntaan osallistuvien koulutus
 • terrorismirikoksista tuomittujen määrä
 • radikalisaatio

Osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt ja muut tahot voivat toimittaa komitealle ajankohtaista tietoa n. kuukautta ennen raportin käsittelyä (ei aikaisemmin!). Tämä tapahtuu aikaisintaan 2021. Tarkasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin mm. Ihmisoikeuskeskuksen CAT-sopimusta käsittelevällä sivulla 

 

Ihmisoikeuskeskuksen aikaisempi uutinen lausunnostaan komitealle kesäkuussa 2019.

Liitteet