EU: Ihmisoikeudet ja demokratia: ihmisarvon ja tasa-arvon varmistaminen kaikkialla maailmassa

27.3.2020

EU:n Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva tomintasuunnitelma 2020-2024 annettu parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäväksi.

Euroopan komission lehdistötiedote 25.3.2020

Euroopan komissio ja korkea edustaja esittivät 25.3.2020 ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan yhteisen tiedonannon ja EU:n toimintasuunnitelman 2020–2024, joissa vahvistetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevat painopisteet ja tulevat toimet. 

Tiedonannon ja toimintasuunnitelman lisäksi ne esittivät neuvostolle yhteisen ehdotuksen, että se tekisi päätökset toimintasuunnitelman soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä määräenemmistöllä. Näin voitaisiin ottaa huomioon toimintasuunnitelman strateginen merkitys ja edistää nopeampaa ja tehokkaampaa päätöksentekoa ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvissä asioissa.

Geopoliittiset muutokset, digitaalinen siirtymä, ympäristön pilaantuminen ja ilmastonmuutos aiheuttavat merkittäviä haasteita, mutta ne tuovat myös mahdollisuuksia edistää myönteistä muutosta kohti demokraattisempia ja osallistavampia yhteiskuntia. Tänään esitetyssä ehdotuksessa vahvistetaan toimet, joita EU:n ja sen jäsenvaltioiden on toteutettava ottaakseen huomioon nämä uudet realiteetit ja tehdäkseen yhteistyötä unionin perusarvojen mukaisesti.

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Josep Borrell totesi, että kriisitilanteet, kuten tämänhetkinen koronaviruspandemia, aiheuttavat erityisiä haasteita ihmisoikeuksien toteuttamiselle ja suojelulle ja koettelevat demokratioidemme toimivuutta. ”Tämä tarjoaa EU:lle mahdollisuuden pitää kiinni arvoistaan ja eduistaan. Tarvitsemme rohkeutta ja kunnianhimoa vastataksemme haasteisiin yhdessä. Siksi ehdotamme tänään kunnianhimoista suunnitelmaa ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamiseksi kaikkialla maailmassa käyttämällä kaikkia resurssejamme nopeammin ja tehokkaammin”, Borrell lisäsi.

Uudessa toimintasuunnitelmassa hyödynnetään edellisten toimintasuunnitelmien saavutuksia. Siinä määritellään painopisteet ja keskeiset toimet seuraaviksi viideksi vuodeksi ja sitoudutaan varmistamaan, että ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen ja puolustaminen ovat merkittävämmässä asemassa kaikessa unionin ulkoisessa toiminnassa. Toimintasuunnitelma rakentuu seuraavien viiden toimintalinjan ympärille:

  • yksilöiden suojelu ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • kestävien, osallistavien ja demokraattisten yhteiskuntien rakentaminen
  • maailmanlaajuisen ihmisoikeus- ja demokratiajärjestelmän edistäminen
  • uusien teknologioiden käytön tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja haasteiden ratkaiseminen
  • tavoitteiden saavuttaminen yhteistyön avulla.

Nämä toimintalinjat ovat perustana operatiivisille toimenpiteille, jotka toteutetaan maa-, alue- ja monenvälisellä tasolla paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen. Tätä varten EU aikoo hyödyntää erilaisia politiikkoja ja välineitä, joita sillä on käytettävissään ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion edistämiseksi ja puolustamiseksi.

Nopeampi toiminta

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan tiedonantoon ja toimintasuunnitelmaan liittyy neuvostolle tehtävä yhteinen ehdotus, jolla pyritään tuomaan esille toimintasuunnitelman strateginen merkitys ja nopeuttamaan ja tehostamaan päätöksentekoa. Mikäli ehdotus hyväksytään, Eurooppa-neuvosto hyväksyy yksimielisesti ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman strategisesti tärkeäksi EU:n politiikaksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että neuvosto voisi jatkossa päättää määräenemmistöllä toimintasuunnitelman soveltamisalaan kuuluvista asioista. Se olisi askel kohti strategisempaa ja määrätietoisempaa EU:ta.

Seuraavat vaiheet

Yhteinen tiedonanto, ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma (2020–2024) ja siihen liittyvä yhteinen ehdotus toimitetaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Seuraavaksi neuvoston on hyväksyttävä toimintasuunnitelma ja ehdotettava Eurooppa-neuvostolle, että se hyväksyy suunnitelman strategisesti tärkeäksi EU:n politiikaksi.

Tausta

Vaikka tällä alalla on otettu suuria edistysaskelia, ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen sekä demokratiaan kohdistuu erilaisia uhkia, joihin on puututtava. Lisäksi uudet teknologiat ovat eturintamassa tuomassa mahdollisuuksia mutta myös aiheuttamassa uhkia. Esimerkiksi digitaaliteknologioilla voidaan edistää ihmisoikeuksia ja demokratisoitumista, mutta uusien teknologioiden väärinkäyttöön liittyy riski seurannan, valvonnan ja tukahduttamisen lisääntymisestä. Myös maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet vaikuttavat ihmisoikeuksien suojeluun.

EU on sitkeästi pysynyt ihmisoikeuksien ja demokratian vahvana puolustajana. Se hyväksyi vuonna 2012 ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan strategiakehyksen, jolla asetettiin periaatteet, tavoitteet ja painopisteet unionin näitä aloja koskevien toimien tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantamiseksi. Kehyksen täytäntöönpanemiseksi EU hyväksyi kaksi toimintasuunnitelmaa (vuosina 2012 ja 2015).

EU hyväksyi vuonna 2012 ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan strategiakehyksen ja ensimmäiset kaksi ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa (2012–2014 ja 2015–2019). Se nimitti ensimmäisen ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan vuonna 2012 ja hyväksyi demokratiaa koskevat neuvoston päätelmät vuonna 2019. Näiden toimien myötä unionista on tullut entistä koordinoidumpi, aktiivisempi, näkyvämpi ja tehokkaampi kolmansissa maissa ja kolmansien maiden kanssa tekemässään yhteistyössä, ja lisäksi se on sitoutunut näkyvämmin monenvälisellä tasolla.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Yhteinen tiedonanto: ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2020–2024

EU:n toimintasuunnitelma 2020–2024

Yhteinen ehdotus neuvoston suositukseksi Eurooppa-neuvostolle

Liitteet