EU: Suomen oikeusvaltioarviointi on käynnistynyt

8.4.2020

Komission verkkokysely avoinna 4.5.2020 asti mm. järjestöille, yhdistyksille, verkostoille jne., jotka toimivat oikeuslaitoksen, korruption vastaisen toiminnan tai median monimuotoisuuden parissa.

Suomen oikeusvaltioarviointi on käynnistynyt

Komissio ilmoitti vuoden 2019 oikeusvaltioperiaatteen lujittamista EU:ssa koskevissa tiedonannoissaan käynnistävänsä vuosittaisen oikeusvaltioperiaatetta koskevan tarkastelukierroksen, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot ja johon sisältyy kattava oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus.

Komissio perusti tämän vuoden alussa kansallisten yhteyspisteiden verkoston oikeusvaltiokysymyksistä käytävää vuoropuhelua varten. Yhteyshenkilöt mm. avustavat oikeusvaltiokertomusta varten tarvittavien tietojen valmistelussa ja keräämisessä. Suomen yhteyspisteenä toimii valtioneuvoston kanslia.

Tarkastelukierrokseen liittyen komissio aikoo julkaista vuosittain oikeusvaltioperiaatetta koskevan kertomuksen, jossa esitettäisiin yhteenveto jäsenvaltioiden oikeusvaltiotilanteesta. Kertomuksessa vedettäisiin yhteen jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla tapahtunut merkittävä oikeusvaltiokehitys ja siinä voitaisiin esitellä parhaita käytäntöjä ja yksilöidä toistuvia ongelmia.

Kertomus kattaisi kaikki oikeusvaltion eri osatekijät, erityisesti oikeuslaitoksen, korruptiontorjuntavalmiudet, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja institutionaaliset kysymykset. Kertomuksen laadinnassa on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia tietolähteitä, esimerkiksi Euroopan neuvostoa, OECD:n elimiä sekä EU:n elimiä, kuten perusoikeusvirastoa.

Kertomuksen valmistelemiseksi komissio on toimittanut kaikille jäsenvaltioille vastattavaksi kysymyksiä edellä mainituista osa-alueista. Vastaukset on pyydetty toimittamaan 4.5.2020 mennessä. Vastausten valmistelu on käynnistynyt toimivaltaisissa ministeriöissä, ja tarkoituksena on toimittaa vastaukset komissiolle määräaikaan mennessä.

Samalla komissio on käynnistänyt 4.5.2020 saakka jatkuvan kohdennetun sidosryhmäkuulemisen, jossa oikeusvaltiokysymysten parissa toimivia järjestöjä pyydetään osallistumaan kertomuksen valmisteluun toimittamalla komissiolle tietoja oikeusvaltiotilanteen kehityksestä käytännön tasolla eri jäsenvaltioissa.

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselyn (englanniksi) osoitteessa https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-report_en.

Komissio on ilmoittanut kertomuksen valmistelun yhteydessä tekevänsä kaikkiin jäsenvaltioihin maavierailun. Alustavaksi ajankohdaksi on ilmoitettu touko-kesäkuu. Koronaviruspandemiatilanteesta riippuen vierailu saatetaan toteuttaa erityisjärjestelyin, kuten etäyhteyksin.

Alustavasti kertomuksen valmistumisajankohdaksi on ilmoitettu alkusyksy 2020.

Oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä näkökohtia on viime aikoina ollut esillä julkisessa keskustelussa koronaviruspandemian johdosta. Eri tahot ovat painottaneet, että mahdollisten kansallisten poikkeus- ja rajoitustoimenpiteiden tulee olla oikeusvaltioperiaatteen mukaisia.

Lisätietoa kuulemisesta ja sen kohderyhmistä https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-report_fi 

 

Kansallinen ihmisoikeusinstituutio vastaa erikseen näille instituutioille suunnattuun kyselyyn. Myös valtioille on oma kysely.